Terminoloji

Muhasebe Terminolojisi

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com

Accounting: Muhasebe
Accounting estimate: Muhasebe tahmini
Accounting model: Muhasebe modeli
Accounting period: Muhasebe dönemi, Hesap dönemi
Accounting policy: Muhasebe politikası
Accounting principle: Muhasebe ilkesi
Accounting profit: Muhasebe karı / Ticari Kar
Accounting record: Muhasebe kaydı
Accounts receivable: Alıcılar
Accrual basis: Tahakkuk esası
Accrued liabilities: Borç tahakkukları
Accumulated profit or loss: Geçmiş yıllar karları veya zararları             
Acquiree: Edindiren
Acquirer: Edinen
Acquisition: Edinme
Active market: Aktif piyasa
Actuarial valuation: Aktuaryal değerleme
Actuarial valuation method: Aktuaryal değerleme yöntemi
Administrative expenses: Genel yönetim giderleri
Admission fees: Giriş aidatları
Advance: Avans
Adverse event: Olumsuz gelişme
After- tax amount: Vergi sonrası tutar
Agency: Acente
Aggregate: Toplam
Aggregation: Toplama
Agricultural activitiy: Tarımsal faaliyet
Agricultural produce: Tarımsal ürün (UMS 41)
Allocation: Dağıtım
Allowance: Tahsisat, ödenek, karşılık
Allowed alternative treatment: Kabul edilebilir alternatif yöntem
Amortisation: Amortisman
Amortisation method: Amortisman yöntemi (itfa yöntemi)
Amortisation period: Amortisman dönemi (itfa dönemi)
Amortised cost: İtfa edilmiş maliyet
Amortised cost of a financial asset or financial liability: Finansal varlık veya yükümlülüklerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş değeri
Amount of inventories: Stokların tutarı (UMS 2)
Amount per share: Hisse başına tutar (UMS 33)
Analysis: Analiz etme
Annual leave: Yıllık izin
Annual periods: Yıllık dönemler (UMS 33)
Annuitant: Yıllık sigortalı
Annuitisation: Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı
Annuity: Yıllık düzenli gelir
Appendix: Ek
Arm’s length transaction: Piyasa şartlarında muvazaasız işlem  
Asking price: Teklif fiyatı
Assess: Değer biçmek                    
Asset: Varlık (aktif)                        
Asset exchange transactions: Varlık takas/değişim işlemleri (UMS 16)
Assets acquired: Edinilen varlıklar (UFRS 1)
Assets held by a long- term employee benefit fund: Uzun vadeli emeklilik fonlarının sahip olduğu varlıklar
Associate: İştirak
Audit report: Denetim raporu (UFRS 1)

Balance sheet: Bilanço
Balance sheet date: Bilanço tarihi
Balance sheet liability method: Bilanço yükümlülük metodu
Bank: Banka
Bank overdraft: Borçlu cari hesap
Bankruptcy: İflas
Basic earnings per share: Adi hisse başına kar
Basis for Conclusions: Gerekçe (UFRS 1)
Benchmark treatment:  Temel Yöntem
Benefit: Fayda
Benefit (cont): Personel sosyal yardımları
Benefit obligation:  Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler (UFRS 1)
Benefit to users: Kullanıcılara sağlanan faydalar (UFRS 1)
Best estimate: En iyi tahmin
Bias: Peşin hüküm, taraflı, yanlı                 
Bid bonds: Teminat tahvilleri
Bid price: İhale (teklif) fiyatı
Binding sale agreement: Bağlayıcı satış anlaşması
Biological asset: Canlı varlık
Biological transformation: Biyolojik dönüşüm
Board of directors: Yönetim kurulu
Bonus issue: Bedelsiz hisse senedi verilmesi (UMS 33)  
Bonus plan: İkramiye planı
Book of contracts: Poliçeler bütünü (ED 5)
Book value: Defter değeri
Borrowing costs: Borçlanma maliyetleri
Bottom-up test: Esastan başlayarak sonuca gidilen test
Business combination: İşletme birleşmeleri
Business segment: faaliyet alanı / iş dalı
Business unit: İşletme birimi
Buying segment: Satın alan bölüm / iş dalı
By-product: Yan (tali) ürün

Call options: Alım opsiyonu
Callable: İhbarlı (vadeden önce ödenebilir, değiştirilebilir, geri çağrılabilir)       
Cap: Faiz tavanı ( tavan faiz oranı)
Capital: Sermaye
Capital appreciation: Sermaye kazancı (gayrimenkullerle ilgili) (UMS 4O)
Capital asset pricing model: Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
Capital contribution: Sermaye artırımı
Capital expenditure: Yatırım harcaması
Capital gain: Sermaye kazancı
Capital maintenance: Sermayenin korunması
Capital maintenance adjustment: Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme
Capitalisation: Aktifleştirme
Capitalisation of interest: Faizin aktifleştirilmesi
Carried at cost: Maliyet bedeliyle gösterme         
Carry forward: Aktarma, taşıma (nakli yekun)
Carrying amount: Defter değeri / taşınan değer
Cash: Nakit
Cash (cont.): Kasa
Cash basis: Nakit esası
Cash equivalents: Nakit benzerleri (geçici yatırımlar)
Cash flow: Nakit akışı
Cash flow risk: Nakit akış riski
Cash flow statement= Statement of cash flows: Nakit akış tablosu
Cash generating unit: Nakit yaratan birim
Cash inflow: Nakit girişi
Cash on hand: Nakit mevcudu
Cash outflow: Nakit çıkışı
Cash payments: Nakit ödemeler
Cash price equivalent: Peşin fiyat eşdeğeri (UMS 16)
Cash proceeds: Nakit tahsilat
Cash surrender value: Nakit teslim değeri  (ED 5)
Catastrophe bond: Afet poliçesi
Catastrophe provisions: Afet poliçesi karşılıkları
Cedant: Sedan ( sigortalanan sigortacı) (ED 5)
Certificates of deposit: Mevduat sertifikaları
Cessation (of capitalisation): Aktifleştirilmenin durdurulması
Chief executive officer: İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Claim: Talep, hak, dava etme
Class A preference share: A tipi imtiyazlı hisse (UMS 33)
Class of assets: Varlıklar sınıfı
Class of property, plant and equipment: Maddi duran varlıklar grubu (UMS 16)     
Classification: Sınıflandırma
Classification of inventory: Stokların sınıflandırılması (UMS 2)
Closing market prices: Borsa kapanış fiyatları (UMS 33)
Closing rate: Kapanış kuru, fiyatı
Collateral: Teminat, güvence
Collectability: Tahsil edilebilirlik
Collection: Tahsilat
Commencement: Başlangıç
Commencement of the lease term: Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı (UMS 17) 
Commercial substance: İşlemin ticari özü (UMS 18)
Commision: Komisyon
Commitment: Taahhüt
Commodity: Ticari mal
Comparability: Karşılaştırılabilirlik
Comparability over time: Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik (UFRS 1)
Comparable interim period: Karşılaştırılabilir ara dönem (UFRS 1)
Comparative balance sheet: Karşılaştırmalı bilanço (UFRS 1)
Comparative information: Karşılaştırmalı bilgi
Compensated absences :Ücretli izinler (UMS 19)
Completeness: Tamlık, bütünlük
Compliance with International Accounting Standards: Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyumluluk   
Component: Kısım, bölüm, kalem, unsur, özellikli içerik
Compound financial instruments: Ortaklık ve alacaklılık hakkını sağlayan (bileşik) finansal araçlar  (UMS 32)
Compound instrument: Bileşik araç
Concentration of (credit etc) risk: Risk yoğunlaşması (kredi vb.) (IFRSI)        
Configuration of the cash flows: Nakit akışlarının niteliği (UMS 16, 40)
Consequential amendment: En son düzenleme (UFRS 1)
Consideration: Ödenen, karşılık olarak verilen  (UMS 16) 
Consolidated balance sheet: Konsolide bilanço (UFRS 1)
Consolidated financial statements: Konsolide finansal tablolar
Consolidated group: Konsolide edilmiş şirketler grubu
Consolidation: Konsolidasyon
Consolidation purposes: Konsolidasyon amaçları (UFRS 1)
Construction contract: İnşaat taahhüdü (sözleşmesi)
Constructive obligation: Zımni kabulden doğan yükümlülük                   
Contingency: Koşullu
Contingent asset: Koşullu varlık
Contingent liability: Koşullu  borç-yükümlülük
Contingent rent: Koşullu kira
Contingent share agreement: Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi
Contingently issuable shares: Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri (UMS 33)
Continuing operations: Sürdürülen faaliyetler (UMS 33)
Contract: Sözleşme
Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash: Ödemesi hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler (UMS 33)
Contractual arrangement: Sözleşmeye bağlı düzenleme
Contractual obligation: Sözleşmeye bağlı yükümlülük (ED 5)
Contractual rights:  Sözleşmeden doğan haklar, sigorta sözleşmesine bağlı haklar      
Contribution: Katkı
Control: Kontrol (UMS 27)
Control (of an asset): Varlıktan ekonomik yarar sağlama gücü
Control number: Kontrol sayısı
Convergence:Yakınlaşma/Yakınsama
Conversion option: Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili)
Convertible bonds: Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil    
Convertible debt: Dönüştürülebilir borç (UMS 33)
Convertible instruments: Dönüştürülebilir araçlar (UMS 33)
Convertible preference share: Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi (UMS 33)
Copyright: Telif hakkı
Corporate assets: Şirket varlıkları
Cost: Maliyet
Cost formula: Maliyet hesaplama tekniği
Cost method: Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27)
Cost method: Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2)
Cost model: Maliyet modeli ( bilançodaki maddi duran varlıkların gösterimi) (UMS 16)
Cost of an acquisition: Elde etme maliyeti (ödenen bedel veya değiştirilen varlığın gerçeğe uygun değeri)
Cost of an investment: Yatırım maliyeti
Cost of conversion: Dönüştürme maliyeti
Cost of inventories: Stokların maliyeti
Cost of inventories of a Service Provider: Hizmet sağlayan İşletmelerinin stok maliyeti (UMS 2)
Cost of purchase: Alış maliyeti
Cost plus contract: Maliyet artı kar sözleşmesi (UMS 11)
Cost plus method: Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11) 
Cost recovery approach: Geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı
Cost- based measurement: Maliyete dayalı ölçüm (UFRS 1)
Cost of conversion: Dönüştürme maliyeti   (UMS 2)        
Costs of disposal: Elden çıkarma maliyetleri
Country of incorporation or residence: Şirketin kuruluş yeri veya ikametgahı (UMS 27)
Credit derivative default product: Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün      
Credit facilities: Kredilendirme araçları
Credit insurance contract: Kredi sigorta poliçesi (ED 5)
Credit risk: Kredi riski
Creditors: Kredi verenler
Creditworthiness: Kredi değerliliği (borçluların güvenilirlik göstergesi)
CTDs (Cumulative Translation Differences): Birikimli Çevirim Farkları (UFRS 1)
Cumulative preference dividends: İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri 
Currency risk: Döviz riski
Currency translation: Farklı para birimine çevirme
Currency units: Para birimleri
Current asset: Dönen varlık
Current cost: Cari maliyet
Current cost approach: Cari maliyet yaklaşımı
Current investment:Kısa vadeli yatırım                
Current liabilities: Kısa vadeli borçlar
Current service cost: Cari hizmet maliyeti
Current tax: Dönem vergisi
Curtailment: Azaltma (UMS 19)

Date of acquisiton: Edinme tarihi               
Dealing securities: İşlem gören menkul kıymetler
Death benefit: Ölüm yardımı
Debt: Borç
Debt instrument: Borçlanma aracı (UMS 32)
Debt securities: Borçlanma senetleri (UMS 14)
Decision tree: Karar ağacı

Decision- useful information: Karar için yararlı bilgi (UFRS 1)
Deductible temporary difference: İndirilebilir geçici fark
Deemed cost:  Tahmini/Beklenen Maliyet (UFRS 1)
Defer: Erteleme
Deferral method: Erteleme yöntemi
Deferred acquisition costs: Aktifleştirilen (ertelenen) edinme maliyetleri (ED 5)
Deferred tax: Ertelenmiş vergi (UFRS 1)
Deferred tax assets: Ertelenmiş vergi varlıkları
Deferred tax liabilities: Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Defined benefit liability: Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi)
Defined benefit obligation: Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü               
Defined benefit obligation (present value of): Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri                       
Defined benefit plans: Belirlenmiş fayda esaslı planlar (IAS 19)
Defined contribution plans: İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları
Demand deposits: Vadesiz mevduatlar
Demerger: Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma (UMS 35)
Demonstrably committed: Taahhüt edilen tazminat         
Deposit accounting: Mevduata dayalı poliçeler (ED 5)
Deposit component: Yaşam sigortalarının mevduat birimi (ED 5)
Depreciable amount: Amortismana tabi tutar (UMS 16)
Depreciable assets: Amortismana tabi varlıklar
Depreciated replacement cost approach: İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı (UMS 16)
Depreciation: Amortisman
Depreciation methods: Amortisman yöntemleri (UFRS 1)
Derecognise (a financial instrument): Bir finansal varlık veya borcun bilanço dışında bırakılması
Derecognition: Bilanço dışı bırakma
Derivative: Türev
Derivative financial instruments: Türev finansal araçlar
Determination of cost: Maliyetin belirlenmesi (UMS 2)
Development: Geliştirme
Development cost: Geliştirme maliyetleri
Diluted earnings per share: Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde hisse başına kazanç (UMS 33)
Dilution: Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde hisse başına karın azalışı ya da hisse başına zararın artışı (UMS 33)
Dilutive effect: Hisse başına kar azalışı ya da hisse başına zarar artışı etkisi (UMS 33)
Dilutive potential ordinary shares: Sulandırma etkisi olan potansiyel hisse senetleri Diminishing balance method: Azalan bakiyeler yöntemi (UMS 16)
Direct insurance contract: Reasürans sözleşmesi olmayan sigorta poliçesi (ED 5)
Direct labour: Direkt (dolaysız) işçilik
Direct method of reporting cash flows from operating activities: İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt (brüt) yöntem
Direct operating expenses: Direkt faaliyet (işletme) giderleri (UMS 40)
Directors: Yöneticiler (müdürler)
Disclose: Açıklamak
Disclosure: Açıklama
Disclosure (cont): Kamuoyunu Aydınlatma
Disclosure and Presentation: Açıklama ve sunma (UFRS 1)
Disclosure of government assistance: Devlet yardımlarının açıklanması (UMS 20)
Discontinued (operations): (Elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait) Durdurulan/sona erdirilen (faaliyetler) (ED 4)
Discontinuing operations: Durdurulan/sona erdirilen faaliyetler (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait (ED 4)
Discount rate: İskonto oranı
Discounted basis: İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması) (ED 5) 
Discounting: İskonto etme
Discretionary participation feature: İsteğe bağlı katılım şekli
Disposal consideration: Elden çıkarma bedeli
Dividend yield:Temettü getirisi
Dividends: Temettüler
Doubtful debts: Şüpheli alacaklar (UMS 24)
Downstream transactions: İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler
Dual trigger contract: Çifte etki yaratan sigorta poliçesi  (ED 5)

Earlier application is encouraged: Erken uygulama teşvik edilir (UMS 33)
Earnings: Kazançlar, karlar
Earnings- diluted: Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde kazançlar  (UMS 33)
Earnings contingency: Koşula bağlı kazançlar (UMS 33)
Earnings per share: Hisse başına kar (UMS 33) 
Economic benefits: Ekonomik yararlar (UFRS 1)
Economic life: Faydalı ekonomik ömür
Effect of assumed conversions: Varsayılan dönüştürme etkisi (UMS 33)
Effective date: Yürürlük tarihi
Effective interest method: Etkin faiz yöntemi (UMS 39) 
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates: Kur değişim etkileri (UFRS 1)
Elligible for capitalisation: Aktifleştirilebilir  (UMS 23)
Embedded derivative: Melez bir üründe gömülü/saklı türev ürünü, (UMS 32)
Employee benefits: Çalışanlara sağlanan faydalar  (UMS 19)
Employee share ownership plan: Personelin hisse alarak ortak olma planı (UMS 19)
Employee turnover rates: Personelin işten ayrılma hızı
Employer payroll taxes and insurance contributions: İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri  (UFRS 1)
Enactment: Yasalaştırma, kanunun kabulü (UMS 12)
Enhanced Disclosure: Geniş kapsamlı açıklamalar  (UFRS 1)
Enterprise: İşletme, teşebbüs
Enterprise (cont): Girişim
Enterprises whose shares are (not) publicly traded: Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen) şirketler
Entity:  İşletme, ( Teşebbüs, işletme bölümü , tüzel kişi)
Entity- specific value: İşletmeye özgü değer (UMS 16) 
Equalisation provisions: Denkleştirme karşılıkları (UMS 8) Sigortacılık riskleri genel karşılıkları             
Equity: Özkaynak
Equity capital: Özkaynak (ortaklarca konulan sermaye)
Equity compensation benefits :Özkaynak (dahili) tazmin karşılıkları
Equity compensation plans (= Share(=Stock) compensation plans): Özkaynak (dahili) tazmin planları (UMS 27)
Equity component: Özkaynak kalemi (UFRS 1)
Equity index: Özkaynak endeksi (UMS 15)
Equity instrument:  Özkaynağa dayalı finansal araç (41) (ED 5)
Equity method: Özkaynak yöntemi (UMS 28)
Equity securities: Özkaynak senetleri/ Hisse senedine dayalı menkul kıymetler (UMS 14)
Equity (cont): Özkaynak
Estimated costs: Tahmini maliyetler (UMS 2)
Event- driven fair value measurement: Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü
Events occuring after the balance sheet date: Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Exchange difference: Kur farkı 
Exchange of assets: Varlıkların takası, değişimi, trampası
Exchange rate: Takas/değişim oranı, döviz kuru
Exchange transaction: Değişim, takas işlemi (UMS 40)
Executory contract: Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek sözleşmeler
Exemptions: Muafiyetler (UFRS 1)
Exercise date: Yürürlük tarihi
Exercise of rights: Hakların kullanımı  (UMS33)        
Exercise price: Uygulanacak fiyat  
Expected value: Beklenen (tahmini) değer
Expenditure: Harcama
Expenses: Giderler
Experience account: Aktuaryal varsayıma dayalı hesap
Experience adjustments: Aktuaryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri
Expiry date: Geçersiz olacağı tarih / Vade tarihi (UMS 12)
Explicit and unreserved statement of compliance: Açık ve koşulsuz uyum tablosu  (UFRS 1)
Exposure draft: Nihai taslak 
Extraordinary items: Olağandışı kalemler 

Face (of Financial Statements or Notes): İçerik (Finansal Tablolar veya Dipnotlar) (UMS 1)
Fair presentation: Gerçeğe uygun sunum
Fair value: Gerçeğe uygun değer
Fair value measurement: Gerçeğe uygun değer ölçümü (UFRS 1) 
Fair value (cont):  Gerçeğe uygun değer
Faithful representation: Güvenilir olma (UFRS 1)
Fees: Aidatlar, ücretler
Fellow subsidiary: Aynı daldaki bağlı ortaklık (UMS 24)
Fidelity bonds: Suistimale karşı korumalı tahvil (ED 5)
FIFO (first- in, first- out): FİFO (ilk giren ilk çıkar)
FIFO Formula: Fifo formülü (UMS 2)
Finance lease: Finansal kiralama
Finance lease obligations: Finansal kiralama yükümlülükleri     
Financial asset: Finansal varlık
Financial asset or liability held for trading: Ticari amaçla bulundurulan finansal varlık veya borç
Financial asset (cont.): Finansal varlık
Financial capital: Finansal sermaye
Financial guarantee: Finansal teminat
Financial institution: Finansal kuruluş
Financial instruments: Finansal araçlar
Financial liability: Finansal borç
Financial performance: Finansal performans (başarı) (UFRS 1)
Financial performance: Finansal performans
Financial position: Finansal durum
Financial reporting: Finansal raporlama
Financial review: Finansal inceleme
Financial risk: Finansal risk (ED 5)
Financial statements: Finansal tablolar
Financial statements (cont) : Finansal tablolar
Financial statements (cont) : Finansal tablolar
Financial year- to- date basis: Mali yıl esası
Financing activities: Finansman faaliyetleri
Financing device: Finansman aracı
Finished good: Mamul
Firm commitment: Tam bağlılık
Firm sales contract :Kesin satış sözleşmesi (UMS 2)                  
First IFRS financial statements: UFRS Standartlarına göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar (UFRS 1)
First- time adopter: İlk kez UFRS uyarlayıcısı (UFRS 1)
First- time adoption: İlk kez UFRS uyarlaması (UFRS 1)
First- time Application: İlk kez UFRS uygulaması (UFRS 1)
Fixed asset: Duran varlık    
Fixed price contract: Sabit fiyatlı sözleşme
Fixed production overheads: Sabit genel üretim giderleri
Floating rate: Dalgalı kur
Floor: Taban oran
Forecast: Tahmin, öngörü
Forecast transaction: Taahhüt edilmemiş ama gerçekleşmesi muhtemel işlem (UMS 21)
Foreign currency: Yabancı para (döviz)
Foreign currency derivatives: Yabancı para türev araçları veya yabancı paraya dayalı türev araçları (UMS 21)
Foreign currency transaction: Yabancı para işlemi
Foreign currency translation: Yabancı para çevirimi
Foreign entity: Yabancı işletme, birim, kuruluş
Foreign exchange contract: Yabancı para alım/satım sözleşmeleri
Foreign Exchange Rates: Döviz kurları (UFRS 1)
Foreign operation: Dış ülkedeki bağlı işletme
Forgivable loans: Geri ödenmesi kreditörce talep edilmeyebilecek krediler
Forward contract: Vadeli işlem sözleşmesi (Forward sözleşmesi)
Framework: Yapı, çerçeve, taslak
Franchise fee: İmtiyaz ücreti, bedeli
Function of expense: Giderlerin fonksiyonu
Functional currency: Geçerli para birimi (UMS 21)
Fundamental errors: Temel hatalar
Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies: Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1)
Funding: Fonlama, kaynak yaratma
Future cash flow: Gelecekteki nakit akışı
Future economic benefit: Gelecekteki ekonomik yarar
Futures contract: Vadeli işlem sözleşmesi  (Futures sözleşmesi)

GAAP: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
Gain on disposal: Elden çıkarma kazancı
Gains: Kazançlar
General purchasing power approach: Genel satınalma gücü yaklaşımı
General recognition principle: Genel kayda alma/muhasebeleştirme ilkesi (UMS 16)
Geographical segments: Coğrafik bölümler
Going concern: Süreklilik (işletmenin sürekliliği varsayımı)

Goodwill: Şerefiye, firma değeri     
Government: Devlet
Government assistance: Devlet yardımı, desteği
Government grants: Devlet bağışları
Government guarantee: Devlet garantisi(UMS 2)
Grants related to assets: Yatırım malları ile ilgili devlet teşvikleri
Gross investment in the lease: Finansal kiralama brüt yatırımı
Gross margin: Brüt satış karı
Gross profit: Brüt kar
Group: Grup
Group administration (employee benefit) plans: Personel sosyal yardımlaşma grup yönetim planları
Group insurance contract: Grup sigorta sözleşmesi (ED 5)
Group of assets: Varlıklar (aktifler) grubu
Group of biological assets: Canlı varlıklar grubu
Grouping of assets: Varlıkların gruplandırılması
Guarantee: Garanti, güvence, teminat
Guarantee fund: Şirketler arası garanti fonu (ED 5)
Guaranteed residual value: Finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş kalıntı/hurda değeri

Harmonise: Uyumlaştırma
Harvest: Hasat
Hedge accounting: Finansal riskden korunma muhasebesi (UFRS 1) (UMS 39)
Hedge effectiveness: Finansal riskden korunma işleminin etkinliği(UMS 32)
Hedged item: Finansal riskden korunmaya konu kalem (UFRS 1, UMS 39) 
Hedging: Finansal riskden korunma
Hedging instrument: Finansal riskden korunma aracı
Hedging relationship: Finansal riskden korunma ilişkisi (UFRS 1)        
Hedging reserve: Finansal riskden korunma yedeği (UFRS 1)
Held for resale: Yeniden satım amacıyla elde tutulanlar 
Held for trading: Ticaret amacıyla elde tutulanlar
Held- to- maturity investment: Vadeye kadar tutma amacıyla yapılan yatırım
Hire- purchase contract: Kiralama- satınalma sözleşmesi
Historical cost: Tarihi maliyet, fiili maliyet
Historical summaries: UFRS öncesi tarihi finansal tablo verileri
Holding company: Holding şirket
Host contract: Asal sözleşme
Host instrument: Asal finansal araç
Hyperinflation: Yüksek enflasyon
Hyperinflationary economies: Yüksek enflasyonlu ekonomiler

Identifiable asset: Tanımlanabilir varlık
Identifiable assets: Tanımlanabilir varlıklar (aktifler) (UFRS 1)
IFRS- compliant: UFRS uyumlu
Impairment: Değer düşüklüğü
Impairment loss: Değer düşüklüğü zararı
Impairment of Assets: Varlıklarda değer düşüklüğü (UMS 36)
Impairment test: Değer düşüklüğü testi (UFRS 1)
Implementation Guidance: Uygulama rehberi (UFRS 1)
Import duties: İthalat vergileri
Impracticability exemption: Uygulanamazlık istisnası (UMS 8)
Impracticable: Uygulanamaz (UMS 8)
Imputed rate of interest: Emsal/Referans faiz oranı
In the money: Karda olan
Inception of a lease: Finansal kiralama başlangıcı (UMS 17)
Inception of the lease: Finansal kiralama sözleşmesi başlangıcı (UMS 17)
Incidental income: Gözardı edilebilir seviyede kar
Incidental operations: Sınırlı/gözardı edilebilir faaliyetler (UMS 16)      
Income: Gelir
Income approach: Gelir (kar) yaklaşımı
Income statement= Statement of income: Gelir tablosu
Income tax: Gelir vergisi (UMS 12)
Increasing Rate Preference Shares: Artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri
Incremental share: Ek hisse
Indicator [of impairment]: Gösterge (değer düşüklüğü ile ilgili)
Indirect method of reporting cash flows from operating activities: İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında dolaylı yöntem
Individual financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 40)
Induced conversion: Özendirici dönüştürme (UMS 33)
Industry segments: Sanayi bölümleri/iş dalları (UFRS 1)
Inflation: Enflasyon
Initial Direct Costs: Başlangıç direkt maliyetleri (UMS 17)
Initial disclosure event (for a discontinuing operation): Durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak kamuya yapılan ilk açıklama
Initial measurement: Başlangıç ölçümü
Initial public offering: Hisse senetlerinin halka ilk kez arzı (UFRS 1)
Initial recognition: İlk kayda alım/muhasebeleştirme
Insurable interest: Sigorta edilebilir menfaat (çıkar) (ED5)
Insurance agency commisions: Sigorta acentesi komisyonları
Insurance assets: Sigorta varlıkları (ED 5)
Insurance company: Sigorta şirketi
Insurance contract: Sigorta poliçesi
Insurance enterprise: Sigorta kuruluşu
Insurance liability: Sigorta borcu
Insurance obligations: Sigorta yükümlülükleri
Insurance risk: Sigorta riski
Insurance swaps: Vadeli sigorta riskleri takasları
Insured event: Sigortalanmış olay (ED 5)
Insurer: Sigortacı
Intangible asset: Maddi olmayan duran varlık
Integral foreign operation: Yabancı ülkedeki bütünleşik/entegre faaliyetler
Interest: Faiz
Interest cost (for an employee benefit plan): Faiz maliyeti (personel sosyal yardım planı için) (UMS 19)
Interest rate implict in a lease: Finansal kiralamada saklı (zımni) faiz oranı (UMS 17)
Interest rate implict in the lease: Finansal kiralama sözleşmesinde saklı (zımni) faiz oranı
Interest rate risk: Faiz oranı riski
Interest rate swap: Vadeli faiz oranı takası/değişimi
Interest (cont): Faiz
Interim financial report: Ara dönem finansal raporu
Interim period: Ara dönem
Internal risk transfer: İşletme içi risk transferi (ED 5)
Internally generated: İşletme içi yaratılan (UFRS 1)
Internally generated goodwill: İşletme içi yaratılan şerefiye (UFRS 1)
International Accounting Standards (IAS): Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)
International Accounting Standards Committee (IASC): Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK)
International Federation of Accountants (IFAC): Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (UMF)
International Financial Reporting Standards: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS)
Intragroup: Grup içi (UMS 24)
Inventories: Stoklar
Investee: Yatırım yapılan kurum/müessese (UMS 28)
Investing activities: Yatırım faaliyetleri
Investment: Yatırım
Investment contract: Yatırım sözleşmesi (ED 5)
Investment enterprise: Yatırım kuruluşu
Investment performance: Yatırım başarısı (performansı)
Investment property: Yatırım amaçlı gayrimenkul
Investment securities: Yatırım amaçlı menkul kıymetler
Investment tax credits: Yatırım indirimi
Investment- linked insurance funds: Yatırım amaçlı sigorta fonları (UMS 28)
Investor: Yatırımcı
Investor in a joint venture: Ortak Yatırım ortağı
Involuntary liquidation: Zorunlu tasfiye
Irrevocable commitments: Vazgeçilemeyen taahhütler (UMS 24)
Issued capital: Çıkarılmış sermaye
Item: Kalem, madde
Item by item basis: Kalem bazında
Item of inventory: Stok kalemi

Joint control: Ortaklaşa kontrol / Birleşik kontrol
Joint venture: İş ortaklığı
Joint Working Group: Ortak/Birleşik Çalışma Grubu
Jointly controlled entity: Birlikte kontrol edilen işletme
Key management personnel: Kilit yönetici personel

Lease: Kiralama
Lease term: Kiralama dönemi
Leaseback: Satıp geri kiralama(UMS 16)
Leased assets: Finansal kiralama konusu varlıklar 
Leasehold interest: Kira hissesi/payı (UMS 40)
Legal entity: Tüzel kişilik
Legal merger: Yasal şirket birleşmesi
Legal obligation: Yasal yükümlülük
Legally enforcable right: Yasal hak
Legislative requirement: Yasal gerek, mevzuat koşulu
Lender: Borç veren
Lessee: Kiracı (finansal kiralamada kiracı)
Lessee’s incremental borrowing rate of interest: Kiracının alternatif borçlanma faiz oranı (UMS 17)
Lessor: Kiraya veren (UMS 17) Finansal kiralamada kiraya veren.
Letters of credit: Akreditifler
Liabilities assumed: Üstlenilen borçlar (UFRS 1) 
Liability: Borç , yabancı kaynak
Liability component: Borç kalemi, yabancı kaynak kalemi (UFRS 1)
Licence fee: Lisans ücreti
Licensing agreement: Lisans sözleşmesi
Life- contingent annuity: Yaşam koşullu yıllık sigorta (ED 5)
LİFO (last-in, first-out): LİFO (son giren, ilk çıkar)
Line item: İlgili kalem
Line of business: İş alanı
Liquid assets: Hazır değerler/Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Liquidity: Likidite
Liquidity risk: Likidite riski
Litigation settlements: Yasal uzlaşmalar
Loan: Kredi, borç
Loans and advances: Verilen krediler ve avanslar
Loans and receivables originated by the enterprise: İşletme tarafından sağlanan krediler ve alacaklar
Long- term employee benefits: Uzun vadeli personel sosyal hakları (UMS 19)
Long- term investment: Uzun vadeli yatırım
Loss per share: Hisse başına zarar (UMS 33)
Loss recognition test: Zarar saptama testi (sigorta şirketlerince) (ED 5)
Losses: Zararlar

Majority interest: Çoğunluk payı
Management: Yönetim
Margin: Brüt kar
Market price: Piyasa fiyatı (UMS 33)
Market rate of interest: Piyasa faiz oranı (UMS 17)
Market risk: Piyasa riski
Market value: Piyasa değeri

Marketable: Pazarlanabilir
Master netting arrangement: Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkan veren anlaşma
Matching of cost with revenues: Gelirlerin maliyetlerle eşleştirilmesi
 Material adjustment: Önemli düzeltmeler
Material errors: Önemli hatalar(UMS8)
Material ommissions: Önemli ihmaller (UMS 8)
Materiality: Önemlilik
Matrix approach: Matris yaklaşım
Matrix presentation: Matris sunumu
Maturity: Vade
Maturity value: Vade sonu değeri (ED 5)
Measurement: Ölçüm
Measurement bases: Ölçüm esasları
Measuring interim income tax expense: Ara dönem gelir vergisi giderinin hesaplanması
Membership fees: Üyelik aidatları
Merchandise: Ticari mal (UMS 2)
Merger: Şirket birleşmesi
Minerals and mineral products: Madenler ve madeni ürünler (UMS 2)
Minimum lease payments: Asgari finansal kiralama ödemeleri
Minority interest: Azınlık payı
Mismatch: Yanlış Eşleştirme/Uyumsuzluk
Misstatement: Yanlış ifade (UMS 8)
Monetary asset: Parasal varlık/aktif
Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments): Parasal kalemler (parasal varlıklar/aktifler; parasal finansal varlıklar/aktifler ve finansal borçlar; parasal finansal araçlar)
Monitor compliance: Uyum kontrolü/takibi (UFRS 1)
Mortality risk: Ölüm riski (ED 5)
Multi- employer (benefit) plans: Çok sayıda işverenin dahil olduğu sosyal yardım planları
Mutual fund: Yatırım fonu (UMS 27), yatırım ortaklığı (ED5)

National requirements: Ulusal gerekler (muhasebe uygulaması hakkında) (UFRS 1)
Nature of expense method: Giderlerin türlerine göre sınıflandırılması yöntemi (UMS 1)
Negative goodwill: Negatif şerefiye
Negotiable paper: Ciro edilebilir kıymetli evrak (UMS 30)
Net basis: Net esasına göre
Net disposal proceeds: Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar (UMS 16)
Net exchange differences: Net kur (kambiyo) farkları (UMS 16)
Net identifiable assets: Tanımlanabilir net varlıklar (UMS 28)
Net income: Net  gelir
Net investment in a foreign entity: Yurtdışı bir kuruluştaki net yatırım
Net investment in a foreign operation: Yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırım (UMS 21)
Net investment in a lease: Finansal kiralamadaki net alacaklar (anapara)
Net loss: Net zarar
Net monetary position: Net parasal pozisyon
Net profit: Net kar
Net profit or loss [for the period]: Net kar veya zarar (döneme ait)
Net realisable value: Net gerçekleşebilir değer
Net realisable value: Net gerçekleşebilir değer
Net selling price: Net satış fiyatı
Net settlement= Settle net: Net ödeme= Net mahsuplaşma
Neutrality: Tarafsızlık
Next most senior parent: İkincil ana kuruluş (UMS 24)
Non- adjusting event [after the balance sheet date]: Düzeltme gerektirmeyen olay (bilanço tarihinden sonra)
Non- cancellable lease: İptal edilemeyen finansal kiralama işlemi
Non- cash transactions: Nakit dışı işlemler / Gayrinakdi işlemler
Non- coterminous year- ends: Uyuşmayan/Farklı yıl sonları (UMS 28)
Non- derivative contract: Türev ürün niteliği taşımayan sözleşme (ED 5)
Non- discretionary employee profit- sharing plan: Zorunlu personel kar paylaşım planı (UMS 33)
Non- discretionary payments: Zorunlu ödemeler (ED 5)
Non- financial assets: Finansal olmayan varlıklar (UMS 40)
Non-linearities:Sapmalar(duyarlılık analizi ile ilgili)
Non- marketable securities: Piyasası olmayan menkul kıymetler
Non- monetary asset: Parasal olmayan varlık/aktif 
Non- monetary government grants: Parasal olmayan devlet yardımları/teşvikleri/bağışları
Non- refundable purchase taxes: İade edilmeyen satın alma vergileri (UMS 16)
Normal capacity of production facilities: Üretim tesislerinin normal kapasitesi
Notional amount:  Türev ürün tutarı

Objective: Tarafsız, nesnel; amaç
Obligating event: Tazmini gereken olay
Obligation: Yükümlülük
Obligation (cont): Tazminat, taahhüt
Obsolescence: Demode olma, değer yitirme
Offer price: Teklif fiyatı
Offset: Mahsup, netleştirme
Offseting: Mahsup etmek
Onerous contract: Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme (UMS 22)
Opening balance: Açılış tutarı (kalanı, bakiyesi)
Opening IFRS balance sheet: UFRS açılış bilançosu (UFRS 1)
Operating activities: İşletme faaliyetleri
Operating cycle: Faaliyet döngüsü
Operating lease: Faaliyet kiralaması
Option: Opsiyon
Ordinary activities: Olağan faaliyetler
Ordinary course of business: Olağan iş süreci, alanı (UMS 2)
Ordinary share: Adi hisse senedi
Original cost: Orijinal maliyet; fiili maliyet (UFRS 1)
Originated loans and receivables: Sağlanan krediler ve alacaklar
Origination costs: Oluşum maliyetleri (ED 5)
Other long- term employee benefits: Diğer uzun vadeli personel sosyal hakları
Outright sale: Kesin satış (doğrudan tek seferde)
Overheads: Genel giderler
Over- the- counter market: Tezgah üstü piyasa (UMS 28)
Owner- occupied property: Sahibince kullanılan mülk
Owner’s equity: Özkaynak

Paid in capital: Ödenmiş sermaye
Parent: Ana şirket, Ana ortaklık
Partially- owned subsidiary: Kısmen sahip olunan bağlı ortaklık (UMS 27)                  
Participants [in a pension plan]: Katılımcılar (emeklilik planında)
Participating equity instruments: Kara katılımlı özkaynak araçları (UMS 33)
Past business combination: Geçmiş işletme birleşmesi (UFRS 1)
Past service cost: Geçmiş hizmet maliyeti
Payables: Borçlar
Pension: Emeklilik (sosyal güvenlik)
Pension liability: Emeklilik borcu (UFRS 1)
Pension scheme: Emeklilik planı (UMS 19)
Percentage of completion method: Tamamlama yüzdesi yöntemi (UMS 11)
Performance (=Financial performance): Başarı/Performans (=Finansal başarı/performans)
Period of service: Hizmet dönemi
Period- certain annuity: Dönemi belli sigorta poliçesi
Period- specific effects: Döneme özgü etkiler (muhasebe tahminleri ile ilgili)
Perpetual debt instruments: Sürekli/Daimi (uzun vadeli) borçlanma araçları
Persistency bonus: Poliçe sonu ikramiyesi (ED 5)
Personnel: Personel (UMS 2)
Physical capital: Fiziki sermaye
Plan assets (of an employee benefit plan): Emeklilik fon yatırımları
Policyholder: Poliçe sahibi (ED 5)
Pooling of interest method: Yararların (çıkarların) birleştirilmesi (toplanması) yöntemi
Portfolio: Portföy
Portfolio transfer: Portföy aktarımı (transferi) (ED 5)
Post- employment benefit plans: İşten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar
Post- employment benefits: İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar
Potential ordinary share: Potansiyel adi hisse senedi 
Potential voting rights: Potansiyel oy hakları (UMS 27)
Preference dividend: İmtiyazlı temettü (UMS 33)
Preference share: İmtiyazlı hisse senedi (UMS 33)
Preferred shares: Çıkarılmış / Arzedilmiş hisse senetleri
Premium: Prim
Preparation and Presentation of Financial Statements: Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumu (UFRS 1)
Preparers: Finansal tablo düzenleyicileri (UMSYO)
Prepayments: Peşin ödemeler
Present obligation: Mevcut yükümlülük
Present value: Bugünkü değer
Present value of a defined benefit obligation: Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
Presentation: Sunum
Presentation currency: Finansal tabloda kullanılan para birimi (UMS 21)
Previous GAAP: Önceki GKGMİ (UFRS’ ye geçmeden önceki) (UFRS 1)
Price earnings ratios: Fiyat kazanç oranları (UMS 22)
Price index: Fiyat endeksi
Price risk: Fiyat riski
Primary Basis of Accounting: Muhasebenin temel esasları (UFRS 1)
Primary economic environment:Temel ekonomik çevre(UMS 39)
Primary financial instruments: Temel finansal araçlar
Primary objective: Temel hedef, amaç (UFRS 1)
Primary reporting format: Temel raporlama formatı
Principles- based approach: İlkelere dayalı yaklaşım (UFRS 1)
Prior period error: Önceki dönem hatası (UMS 8)
Privatisation: Özelleştirme (UFRS 1)
Pro forma: Proforma/Taslak
Pro rata basis: Oransal esasa göre
Probable maximum loss: Olası zarar tavanı (ED 5) 
Production overheads: Genel üretim maliyetleri
Production process: Üretim süreci
Profit: Kar
Profit after tax: Vergi sonrası kar
Profit allowance: Kar indirimi (karşılığı)
Profit before tax: Vergi öncesi kar
Profit sharing: Kar paylaşımı
Profit (cont.): Kar
Progress billing: Hakediş
Progress payment: Hakediş ödemesi
Projected unit credit method: Öngörülen yükümlülük yöntemi
Promissory notes: Senetler (bonolar, çekler) (UMS 24)
Property interest: Mülke ilişkin hak (UMS 40)
Property, plant and equipment: Maddi duran varlıklar (UMS 16)
Proportionate consolidation: Oransal konsolidasyon
Proposed improvements: Önerilen iyileştirmeler (UFRS 1)
Prospective application: Olası (beklenen) uygulama 
Prospective application: Olası (beklenen) uygulama (UFRS 1)
Provision: Karşılık         
Provision for loss: Zarar karşılığı
Prudence: İhtiyatlılık
Public securities markets: Halka açık menkul kıymetler piyasaları (UMS 33)
Purchase consideration: Satın alma bedeli, satın alma tutarı
Purchase method: Satın alma yöntemi
Purchase price: Satın alma fiyatı (UMS 2)
Purchased options:  Satın alınmış opsiyon
Put option: Satım opsiyonu
Puttable: Satılabilir

Qualify for recognition/ derecognition: Kayda alınması/Muhasebeleştirilmesi uygun görülen /görülmeyen (UFRS 1)
Qualifying asset: Özellikli varlık
Qualifying insurance policy: Özellikli sigorta poliçesi
Qualitative characteristic: Niteliksel özellikler
Quoted market price: Kayıtlı (kote edilmiş) piyasa fiyatı

Realisable value: Gerçekleşebilir değer
Reasonable estimate: Gerçeğe uygun (makul) tahmin (UFRS 1)
Rebates: İndirimler (UMS 2)
Rebuttable presumption: Aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü
Receivables: Alacaklar
Recognition: Kayda alma / Muhasebeleştirme
Recognition as an expense: Giderleştirme (UMS 2)
Recognition criteria: Kayda alma / Muhasebeleştirme kriteri (UFRS 1)
Reconciliation: Mutabakat yapma / Teyitleşme
Recoverability: Geri kazanılabilirlik
Recoverable: Geri kazanılabilir (UMS 2)
Recoverable amount: Geri kazanılabilir tutar
Redemption: İtfa
Refinancing: Borcun çevrilmesi yenilenmesi (borcun temdidi, yeniden finanse etme)
Reformatted (IAS): Yeniden düzenlenmiş (UMS)
Regulator: Düzenleyici
Reimbursement: Tazminat (tazmin etme)
Reinsurance contract: Reasürans poliçesi (ED 5)
Reinsurer: Reasürör (sigortacıyı sigortalayan) (ED 5)
Reinvestment of dividends: Hisse senedine dönüşümlü temettü (UMS 33)
Related parties: İlişkili taraflar
Related Party Disclosures: İlişkili Taraf Açıklamaları (UMS 24)
Related party transaction: İlişkili tarafla işlem
Relevance: Geçerlilik (ilgililik)
Reliability: Güvenilirlik
Reliability exception: Güvenilirlik istisnası (UMS 4O)
Reliable measurement test: Güvenilir ölçüm testi (UMS 16)
Remeasurement: Yeniden ölçüm
Rendering of Services: Hizmetlerin sunumu
Renewal rights: Yenileme hakları (ED 5)
Reorganisations: Yeniden örgütlenmeler (düzenlemeler, yapılandırmalar)
Repairs and maintenance: Bakım ve onarımlar (UMS 40)     
Repayment: Geri ödeme
Replacement cost of an asset: Bir varlığın yerine koyma maliyeti
Reportable segment: Raporlanabilir bölüm/iş dalı/faaliyet alanı
Reporting currency: Raporlama para birimi
Reporting date: Raporlama tarihi
Reporting enterprise: Raporlayan kuruluş
Reporting entity: Raporlayan işletme (işletme bölümü)
Reporting package: Raporlama paketi (UFRS 1)
Reporting period: Raporlama dönemi
Repurchase agreement: Geri alım sözleşmesi
Research: Araştırma
Reserve: Yedek, ihtiyat
Residual value: Kalıntı değer
Restatement: Yeniden belirleme ifade etme
Restructing: Yeniden yapılandırma
Restructing provision: Yeniden yapılandırma karşılığı (UFRS 1)
Result: Sonuç
Result (cont.): Sonuç
Retail method: Perakende yöntemi
Retail store chain: Perakende mağaza zinciri
Retained earnings: Dağıtılmamış karlar
Retirement benefit plans: Emeklilik sosyal yardım planları
Retrospective application: Geriye dönük (Makable şamil) uygulama
Retrospective application: Geriye dönük(makable şamil) uygulama (UFRS 1)
Return on investment: Yatırım karlılığı
Return on plan assets (of an employee benefit plan): Sosyal güvenlik planı yatırım getirisi
Revaluation: Yeniden değerleme
Revaluation reserve: Yeniden değerleme yedeği (UFRS 1)
Revaluation surplus: Yeniden değerleme fazlası (UFRS 1)
Revalued amount of an asset: Bir varlığın yeniden değerlenmiş tutarı
Revenue: Hasılat, gelir
Reversal: Ters kayıt, iptal
Reverse acquisition: Ters edinim  (UMS 22)
Reverse share split: Nominal değeri artırarak hisse senetlerini birleştirme
Revised (IAS): Gözden geçirilmiş (Yeniden düzenlenmiş)
Rewards associated with a leased asset: Finansal kiralamadan doğan kazanımlar
Right of set- off: Mahsup etme hakkı (UMS 12)
Rights issue: Yeni haklar içeren ihraç
Risk: Risk
Risk exposure: Risk tutarı       
Risks associated with a leased asset: Finansal kiralama konusu varlıkla ilgili riskler
Roll back: Tutarı geriye çekme (UFRS 1)
Roll forward: Tutarı ileriye taşıma  (UFRS 1)
Royalty: İsim hakkı

Sale: Satış
Sale and leaseback transaction: Satış ve geri kiralama işlemi
Scope: Faaliyet alanı, içerik, kapsam
Secondary segment information: İkincil bölüm bilgisi
Securities: Menkul kıymetler
Securitisation: Aktiflere dayalı menkul kıymet ihracı
Segment: Bölüm, kısım, iş dalı, faaliyet alanı
Segment assets: Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı varlıkları
Segment expense: Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı gideri
Segment result: Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı performansı
Segment revenue: Bölüm/iş dalı/faaliyet alanı hasılatı
Self- constructed asset: İşletmece imal (inşa) edilen varlık (UMS 16)
Self- insurance: Dahili sigorta işlemi (ED 5)
Selling price: Satış fiyatı (UMS 2)
Sensitivity analysis: Duyarlılık analizi (ED 5)
Separable assets: Ayrılabilir maddi duran varlıklar (122) (UMS 16)
Separate financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 33)
Separate financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 27)
Separately identifiable: Ayrı olarak tanımlanabilir (UMS 2)
Service cost: Hizmet maliyeti (UFRS 1)
Servicing liabilites: Hizmet sunma yükümlülükleri (UFRS 1)
Servicing rights: Hizmet sunma hakları
Set of financial statements: Finansal tablolar seti (takımı) (UFRS 1)
Set- off, legal right of: Mahsup, yasal hak olarak
Settle net= Net settlement: Karşılıklı netleştirme (takas veya ödemeyle ilgili netleştirme) (UMS 32)
Settlement: Mahsup etme, ödeme
Settlement (of employee benefit obligations): Sosyal güvenlik yükümlülüklerini ödeme
Settlement date: Ödeme (mahsup) tarihi
Settlement value: Ödeme (mahsup) değeri
Severally liable: Müşterek ve müteselsil borçlu / sorumlu (UMS 28)
Share: Hisse, pay, hisse senedi
Share call options: Hisse alım opsiyonu (UMS 27)
Share capital: Sermaye
Share consolidation: Hisselerin birleştirilmesi (UMS 33)
Share option plan: Hisse edinme hakkına ilişkin plan (UMS 19)
Share premium: Hisse senedi ihraç primi
Share split: Hisse senedi bölünmesi
Share warrant: Hisse senedi ilmuhaberi
Shareholder: Hissedar
Shareholder’s equity: Özkaynaklar
Shortseller: Açığa satış yapan
Short- term employee benefits: Kısa vadeli personel sosyal hakları (UMS 19)
Significant influence: Önemli etki
Significant influence: Önemli etkileme gücü (UMS 24)
Single product enterprise: Tek ürünlü teşebbüs
Sinking fund: İtfa fonu
Social security: Sosyal güvenlik
Social security contribution: Sosyal güvenlik yardımı
Solvency: Borç ödeme gücü
Special purpose entities (SPEs): Özel amaçlı işletmeler (ÖAİ’ ler) (UFRS 1)
Special purpose entity (SPE): Özel amaçlı işletme (ÖAİ)
Specific identification of cost:  Projeye özgü maliyetlerin tesbiti  (UMS 2)
Spin- off: Kısmi yeniden yapılandırma
Spot exchange rate: Geçerli (spot) kur (UMS 21)
Stand- alone basis: Solo bazda (UMS 24)
Stand- alone entity: Solo bazda raporlayan işletme (UMS 21)
Standart cost method: Standart maliyet yöntemi
Standby letters of credit: Sınırlı süreli teminat akredifi
Standing Interpretation Committee (SIC): Standartları Yorumlama Komitesi (SYK)
Start- up costs: Kuruluş/Başlama maliyetleri (UMS 40)
State- controlled entities: Kamu iktisadi teşebbüsleri(UMS 24)
Statement of cash flows= Cash flow statement: Nakit akış tablosu
Statement of changes in equity: Özkaynaklar değişim tablosu
Statement of compliance with IFRSs: UFRS’ye uyum tablosu (UFRS 1)
Statement of income= Income statement: Gelir tablosu
Stewardship of management: Yönetimin sorumluluğu (UFRS 1)
Stop- loss: Zararı durdurma satışı (ED 5)
Straight- line method: Doğrusal amortisman yöntemi  (UMS 16)
Straight- line method: Doğrusal yöntem (UMS 16)
Subsidiary: Bağlı ortaklık
Subsidies: Devlet yardımları (Sübvansiyon)
 Substance over form: Özün önceliği
Substantively enacted: Yürürlüğe girmek üzere olan (Henüz yasalaşmamış ancak yasalaşacağı kesine yakın olan )
Superannuation scheme: Süper emeklilik planı
Superseded versions: Yenilenen kısımlar (UFRS 1)
Supervisory non- management directors: İcrada görev almayan Yönetim Kurulu Üyeleri
Surety bonds: Kefalet senetleri (ED 5)
Surrender option: Sigorta tazminat seçeneği (ED 5)
Surrender values: Sigorta tazminat tutarı (129) (ED 5)
Swap contract: Vadeli takas/değişim sözleşmesi
Syndication: Konsorsiyum (sendikasyon)
Synthetic instrument: Sentetik türev ürün

Tainting: (UFRS 1) Cezai kural ihlali   
Tangible asset: Maddi duran varlık
Targeted exemptions: Hedeflenen muafiyetler (UFRS 1)
Tax: Vergi
Tax base: Vergiye esas değer / Vergi matrahı           
Tax base of an asset or liability: Bir varlık veya borcun vergiye esas değeri/matrahı
Tax effects: Vergi etkileri (UMS 12)
Tax expense (tax income): Vergi gideri (vergi geliri)
Tax liability: Vergi borcu (UFRS 1)
Tax purposes: Vergi amaçları (UFRS 1)
Tax rate: Vergi oranı (UFRS 1)
Taxable profit (tax loss): Vergilendirilebilir mali kar/mali zarar
Taxable temporary difference: Vergilendirilebilir geçici fark
Temporary difference: Geçici fark
Tender offer: İhale (UMS 33)              
Termination benefits: İşten çıkarma tazminatları
Tests goodwill for impairment: Şerefiye değer kaybı (düşüklüğü) analizleri
Theoretical ex- rights value per share: Hisse senedi hakları kullanıldıktan sonraki hisse başına teorik değer
Time- weighting factor: Zaman ağırlık faktörü (UMS 33)
To ‘manufacture’ gains: Duran varlık takas/değişim karları
Top- down test: Yukarıdan aşağıya hesaplama
Total return swap: Toplam getirilerin takası
Trade date: Ticari işlem tarihi
Trade receivable: Ticari alacak
Trading- financial asset or liability held for trading: Ticari (Alım satım amacıyla) amaçla elde tutulan finansal varlık veya borçlar
Transaction: İşlem
Transaction costs (financial instruments): İşlem maliyetleri (finansal araçlar)
Transfer: Transfer, devir, aktarma
Transferee: Transfer edilen (devir edilen veya alan)
Transferor: Transfer eden (devir eden veya veren)
Transitional liability (defined benefit plans): Geçici yükümlülük (tanımlanmış sosyal güvenlik planları)
Translation difference: Kur farkı (UFRS 1)
Translation method: Yabancı para çevrim yöntemi (UFRS 21)
Translation of foreign currency: Yabancı paranın (döviz) çevrilmesi
Translation of the financial statements: Finansal tabloların bir başka para biriminden ifade edilmesi (UMS 21)
Translation of the presentation currency: Raporlamada kullanılan para birimi cinsinden ifade etme (UMS 21)
Transparency: Şeffaflık
Treasury shares: İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri
Triggering event: Tetikleyici olay (ED 5)
Trust activities: Özel amaçlı vakıf faaliyetleri
Trustee: Mütevelli
Two- class ordinary shares: Farklı temettü oranına sahip adi hisse senetleri (UMS 33)

Ultimate controlling party: Nihai kontrol gücüne sahip taraf (UMS 24)
Unallocated surplus: Dağıtılmamış olumlu fark (ED 5)
Unamortised: İtfa edilmemiş
Unbundle: Unsurların tek tek gösterilmesi (ED 5)
Uncertain event: Belirsiz (kesin olmayan) olay (ED 5)
Uncollectability: Tahsili şüpheli duruma gelme
Understandability: Anlaşılabilirlik
Underwriting year: Poliçe süresi (ED 5)
Undistributed earnings: Dağıtılmamış kazançlar (karlar) (UMS 33)
Undue cost or effort: Kesinleşmemiş maliyet veya harcamalar (UFRS 1)
Unearned finance income: Kazanılmamış finansman geliri
Unearned premiums: Kazanılmamış primler (ED 5)
Unguaranteed residual value: Garanti edilmemiş kalıntı değer
Uniform accounting policies: Tekdüzen muhasebe politikaları (UMS 28)
Unit of production: Üretim birimi (UMS 2)
Unit trust: Tröst Birliği (UMS 27)
Unit value: Birim değer (ED 5)
Uniting of interests: Çıkarların birleştirilmesi
Unquoted: Borsa kaydında olmayan
Upstream transactions: Ortaklarla işlemler
Useful life: Faydalı ömür, hizmet süresi
User (of financial statements): Kullanıcı (Finansal tabloları kullanan)
Users: Kullanıcılar (UMS 40)
Users of financial statements: Finansal tabloların kullanıcıları (UFRS 1)

Valid expectation: Geçerli beklenti
Value added statement: Katma değer tablosu
Value in use: Kullanım değeri
Variable production overheads: Değişken genel üretim giderleri
Venturer: Ortak girişimci, risk sermayedarı
Vested employee benefits: Giydirilmiş personel sosyal hakları

Warrant: Hisse alma hakkı veren finansal araç (UMS 33)
Warranty: Garanti
Wear and tear: Aşınma ve yıpranma (UMS 16)
Weather derivatives: İklime dayalı türev ürünleri                 
Weighted Average: Ağırlıklı ortalama (UMS 33)
Weighted average cost formula: Ağırlıklı ortalama maliyet formülü (UMS 2)
Wholly- owned subsidiary: Tamamına sahip olunan bağlı ortaklık (UMS 27)
Work in progress: Yarı mamul (UMS 2)
Working capital: İşletme sermayesi
Write- down: Defter değerini düşürme/azaltma (UMS 2)                  
Written option: Yazılı opsiyon (UFRS 1)
Year- to- date: Yılbaşından bugüne kadar(UMS 33)