Terminoloji

Uluslararası Hukuk Terminolojisi

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com
İNGİLİZCETÜRKÇE
abandonment of territory ülke terki
abatement of actiondavanın düşmesi
abductionkaçırma
absenteenamevcut
abstentionçekimser oy
abuse of a righthakkın kötüye kullanılması
acceptancekabul
access and benefit sharingerişim ve fayda paylaşımı
access to court mahkemeye erişim
access to information bilgiye erişim
access to relevant files ilgili dosyalara erişim
accessibilityerişilebilirlik
accessionkatılma
accountabilityhesap verebilirlik
acquired rightskazanılmış haklar
acquis communautairetopluluk müktesebatı
acquisition of nationalityvatandaşlığın kazanılması
acquisition of territorytoprak kazanma
acquittalberaat
act of aggressionsaldırgan eylem, saldırı suçu/saldırı eylemi
act of Statedevlet tasarrufu
active personality principlefaile göre kişisellik ilkesi
ad hoc committeegeçici (ad hoc) komite
Additional ProtocolEk Protokol
adjacentbitişik
adjudicationmahkeme kararı
administering Stateinfaz devleti
administrative detention idari gözaltı
administrative practice idari uygulama
administrative proceedings idari işlem
admissibilitykabul edilebilirlik
admissiblekabul edilebilir
adoptionuygun bulma, kabul etme (anlaşma)
adversarial proceedingsçekişmeli yargılama 
advisory jurisdictiondanışma görüşü verme yetkisi
advisory opiniondanışma görüşü
Advisory PanelDanışma Paneli
agencyajans
aggravationağırlaşma
aggressionsaldırganlık
agreementanlaşma
agrémentagreman
aid for tradeticaret karşılığı yardım
airspacehava sahası
alienyabancı
allegationiddia
allocationtahsis
ambassadorbüyükelçi
amendmentdeğişiklik
amnestyaf
anadromous speciesgöçmen türler
annexek
annexationilhak
annexation of territorytoprak ilhakı
anthropogenic greenhouse emissionsinsan kaynaklı sera gazı salımı
anticipatoryönleyici
anti-money laundering kara para aklanmasının önlenmesi
anti-SemitismYahudi düşmanlığı
Apartheidırk ayrımı rejimi
apologyözür dileme
appeal courtistinaf mahkemesi
apprehensionyakalama
appropriation of propertymülkiyetin sahiplenilmesi
approvaluygun bulma
AquiferAkifer
Arab LeagueArap Birliği
arbitral awardhakemlik kararı
arbitral awardtahkim kararı
arbitral tribunalhakem kurulu
arbitrary keyfi
arbitrationhakemlik
arbitrationtahkim
arbitration agreementtahkimname
arbitration clausetahkim kaydı
arbitration proceduretahkim usulü
arbitratorhakem
archipelagic Statetakımada devleti
archipelagotakımada
armed attacksilahlı saldırı
armed conflictsilahlı çatışma
armed forcessilahlı kuvvetler
armed interventionsilahlı müdahale
armisticemütareke
arms embargo silah ambargosu
arrearbirikmiş katkı payı borcu
arresttutuklama
arrest warranttutuklama müzekkeresi
artificial islandsyapay adalar
assaultsaldırı
assigned amount unit tayin edilmiş miktar birimi
assignment of claimsalacağın temliği
Assize CourtAğır Ceza Mahkemesi
asteroidgöktaşı
asylumiltica
asylum seekersığınmacı
asylum seekeruluslararası koruma başvuru sahibi
atmospheric pollutionatmosfer kirliliği
atrocityvahşet
authenticesas, geçerli
authentic textgeçerli metin
authoritymakam
authorized representativeyetkili temsilci
bacteriological weaponsbakteriyolojik silahlar
baselineesas hat
baykörfez
belligerentmuharip
belligerent occupationsavaş içinde işgal
belligerent statussavaşan statüsü
bilateral treatyikili antlaşma
bill of indictmentiddianame
binding effectbağlayıcı etki
binding judgement bağlayıcı mahkeme kararı
biodiversitybiyoçeşitlilik
biodiversity lossbiyoçeşitlilik kaybı
biological weaponsbiyolojik silahlar
blasphemydine veya kutsal kavramlara sövme
blockadeabluka
Board of GovernorsYöneticiler Kurulu / Valiler kurulu
bodykuruluş
boundary disputesınır uyuşmazlığı
breach of the peacebarışın bozulması
breach of treatyantlaşmanın ihlali
buffer zonetampon bölge
carbon marketkarbon piyasası
case-lawiçtihat
cassationtemyiz
causal linknedensellik bağı
ceasefireateşkes
ceasefire agreementateşkes anlaşması
celestial bodiesgök cisimleri
certified emission reductions onaylı salım azaltımları
cession of territoryülke devri
chapterbölüm
chapterfasıl
chargé d’affairesmaslahatgüzar
charterşart
chemical weaponskimyasal silahlar
citizenshipvatandaşlık
civil aviation sivil havacılık
civil jurisdictionhukuki yargı yetkisi
civil liabilityhukuki sorumluluk (medeni hukuk bakımından)
civil rightmedeni hak
civil servicememuriyet
civil wariç savaş
clean development mechanismtemiz kalkınma mekanizması
closed hearinggizli duruşma
coastal rightskıyı hakları
coastal statekıyı devleti
code of conductdavranış kuralları
coercionzorlama
collective complainttoplu şikâyet
collective exercise of freedom of expressionifade özgürlüğünün toplu kullanımı
collective expulsiontopluca sınır dışı etme
collective punishment toplu ceza
collective rightskolektif haklar
collective self-defencekolektif meşru müdafaa
combatantsavaşçı
commission of inquirysoruşturma komisyonu
Commissioner for Human Rightsİnsan Hakları Komiseri
common defence policyortak savunma politikası
common heritage of mankindinsanlığın ortak mirası
Commonwealthİngiliz Uluslar Topluluğu
compensationtazminat
competent authorityyetkili makam
competent courtyetkili mahkeme
competent legal authorityyetkili yasal makam 
competing jurisdictionyarışan yargı yetkisi
complaint şikâyet
complementary jurisdictiontamamlayıcı yargı yetkisi
complicity in genocidesoykırıma iştirak
compulsory jurisdictionzorunlu yargı yetkisi
conciliationuzlaştırma
conciliationuzlaşma
concurrent jurisdictionörtüşen yargı yetkisi
concurring opinionmutabık görüş
conditional release şartlı tahliye 
conditional surrenderşartlı teslim
condominiumortak yönetim
confiscationzoralım/el koyma 
conflict areasçatışma bölgeleri
conflict of lawskanunlar ihtilafı
conflict zoneçatışma alanı
conscientious objection vicdani ret 
consensusuzlaşma
conservationmuhafaza
consolidation of casesdavaların birleştirilmesi
conspiracy to commit genocidesoykırım planlamak
constituent elementskurucu unsurlar
constituent instrumentkurucu belge
constitutional monarchymeşrutiyet
constitutionality anayasallık
consul generalbaşkonsolos
consular protectionkonsolosluk koruması
consular relationskonsolosluk ilişkileri
consultationdanışma
consultative statusistişari statü
contaminationbozulma
contentious casedevletler arası uyuşmazlık davası
contiguitybitişiklik
contiguity principlebitişiklik ilkesi
contiguous zonebitişik bölge
continental shelfkıta sahanlığı
contract mukavele
contracting Stateâkit devlet
conventionsözleşme
corps diplomatiquekordiplomatik
Council of EuropeAvrupa Konseyi
countering terrorist financingterörizmin finansmanı ile mücadele
countermeasurekarşı önlem
court of appeal istinaf mahkemesi
Court of Justice of the European UnionAvrupa Birliği Adalet Divanı
covenantmisak
credentialsgüven mektubu
crime against humanityinsanlığa karşı suç
crime of aggressionsaldırı suçu
crime of genocidesoykırım suçu
crimes against humanityinsanlığa karşı suçlar
crimes against peacebarışa karşı suçlar
criminal chargesuç isnadı
criminal jurisdictioncezai yargı yetkisi
criminal liabilitycezai sorumluluk
criminalisationsuç hâline getirme
cross-bordersınır ötesi
cross-border jurisdictionsınır ötesi yargı yetkisi
cultural heritagekültürel miras
customary international lawuluslararası yapılageliş hukuku
cyber defencesiber savunma
cyber terrorismsiber terörizm
de facto governmentfiilî hükûmet
de facto recognitionfiilî tanıma
de jure recognitionhukuki tanıma
death penaltyölüm cezası
decision of non-prosecutiontakipsizlik kararı
decision of reversalbozma kararı
declarationbildiri,beyan
decolonisationsömürgelerin bağımsızlaşması
defamationiftira
deforestationormansızlaştırma
degrading punishment aşağılayıcı ceza
degrading treatmentaşağılayıcı muamele
deliberatelykasten
demarcationsınırın fiziken işaretlenmesi
demilitarisationaskersizleştirme
denouncementfesih ihbarı
denunciationfeshetme
deportationsınır dışı etme
depositorydepoziter
deprivationmahrum bırakma
deprivation of libertyhürriyetten mahrum bırakma
derogation in time of emergencyolağanüstü hâllerde yükümlülükleri askıya alma
desertificationçölleşme
detaineegözetim altındaki kişi
detaining powersavaş tutsağını gözetim altına alan güç
detentiongözetim altına alma
developing countrygelişmekte olan ülke
diplomatic agentdiplomasi temsilcisi
diplomatic privileges and immunitiesdiplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıklar
diplomatic protectiondiplomatik koruma
disarmamentsilahsızlanma
disciplinary jurisdictiondisipline ilişkin yargı yetkisi
discontinuancedavayı sürdürmeme
discriminationayrımcılık
disputeuyuşmazlık
dispute settlementuyuşmazlıkların çözümü
dissenting opinionkarşı görüş
dissolution of Statedevletin dağılması
domestic jurisdictionulusal yetki
donor countrybağışçı ülke
downstream State aşağı kıyıdaş devlet
draft articlestaslak maddeler
dual nationalityçifte vatandaşlık
due processadil yargılama
dumpingfiyat indirme 
duty to render assistanceyardım etme yükümlülüğü
economic developmentekonomik kalkınma
economic growthekonomik büyüme
economic sanctionsekonomik yaptırımlar
effective remedyetkili çözüm
elements of crimesuçun unsurları
emigrantgöçmen
emission reduction unitsalım azaltım birimi
emissions tradingsalım ticareti
enclosed seakapalı deniz
endangered speciesnesli tükenmekte olan türler
enforced disappearancezorla kaybedilme
enforced disappearance of personszorla ve irade dışı kaybolma
enforced prostitutionzorla fuhuş
enforced sterilizationzorla kısırlaştırma
enforcementuygulama
enforcement jurisdictionuygulama yetkisi
enforcement measurezorlama tedbiri
enslavementköleleştirme
entry into forceyürürlüğe girme
environmental sustainabilityçevresel sürdürülebilirlik
equitable and reasonable utilisation hakça ve makul kullanım
equitable compensationhakça tazminat
equitable utilisationhakça yararlanma
equityhakçalık
errorhata
espionagecasusluk
essential erroresaslı hata
ethnic groupetnik grup
EU acquisAB müktesebatı
European Convention on Human RightsAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
European Court of Human RightsAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
eutrophicationkirlenme
exceptiodefi
excess of powersyetki aşımı
exchange of instrumentsbelgelerin değişimi
exchangeemübadil
exclusive economic zonemünhasır ekonomik bölge
exclusive jurisdictionmünhasır yetki
exclusive jurisdictionmünhasır yargı yetkisi
executing Stateinfaz devleti
execution of judgmentskararların icrası
executive agreementuygulama anlaşması
Executive Boardİcra Kurulu
exequaturbuyrultu 
exchange of populationsnüfus mübadelesi
exhaustion of domestic remediesiç hukuk yollarının tüketilmesi
expatriationvatandaşlığı kaybettirme
expediencyyerindelik
express recognitionaçık tanıma
expulsionsınır dışı etme
expulsion en massetoplu sınırdışı
exterminationtoplu yok etme
extinctionneslin tükenmesi
extra-atmospheric spaceatmosfer dışı uzay
extraditable offenceiade edilebilir suç
extraditionsuçluların iadesi
extrajudicial executionyargısız infaz
extra-territorial jurisdictionegemenlik yetkisinin sınırı aşan şekilde kullanılması 
extra-territorialityülke dışılık
extremismaşırıcılık
fact-findingaraştırma
facultative arbitrationisteğe bağlı hakemlik
failed Statebaşarısız devlet
fauna and florahayvan ve bitki örtüsü
final actnihai senet
flag of conveniencekolay bayrak
flag Statebayrak devleti
flagrant violationağır ihlal
flight information region uçuş bilgi bölgesi
force majeuremücbir sebep
forced labourangarya
forced pregnancyzorla hamile bırakma
forcible abductionzorla çocuk kaçırma
forcible transferzorla nakil
foreign fighteryabancı savaşçı
foreign nationalyabancı uyruklu
formal confirmationresmen teyit etme
fraudhile
free movementserbest dolaşım
freedom of expressionifade özgürlüğü 
freedom of high seasaçık deniz serbestisi
freedom of movementseyahat özgürlüğü
freedom of navigationseyrüsefer serbestisi
freedom of overflightuçma serbestisi
freedom of peaceful assembly and associationbarışçıl toplantı ve dernek kurma özgürlüğü
freedom of thought, conscience and religiondüşünce, vicdan ve din özgürlüğü
friendly settlementdostane çözüm
full powerstam yetki
fundamental change of circumstanceskoşullarda köklü değişiklik
fundamental rightstemel haklar
gender discriminationcinsiyet ayrımcılığı
general actgenel senet
General CourtGenel Mahkeme
general principles of lawhukukun genel ilkeleri
genetic diversitygenetik çeşitlilik
genocidesoykırım
genuine linkgerçek bağ
geographically disadvantaged Statecoğrafi bakımdan elverişsiz devlet
geostationary orbityere sabit yörünge
global warmingküresel ısınma
good faithiyi niyet
good officesdostça girişim
Grand ChamberBüyük Daire
grave breachağır ihlal
grave crimeağır suç
grave violationağır ihlal
greenhouse gases sera gazları
ground wateryer altı suyu
habitatyaşam alanı
habitat degradationyaşam alanının bozulması
habitat lossyaşam alanı kaybı
habitual country of residencemutat ikamet ülkesi
hate speechnefret söylemi
head of missionmisyon şefi
head of statedevlet başkanı
headquarters agreementev sahipliği anlaşması
high seasaçık deniz
high treasonvatana ihanet
hijackinguçak kaçırma
honorary consular officerfahri konsolosluk görevlisi
host countryev sahibi ülke
host Stateev sahibi devlet
hostagerehine
hot pursuitkesintisiz takip
human rightsinsan hakları
humane treatmentinsani muamele
humanitarian interventioninsancıl müdahale
humanitarian lawinsancıl hukuk
integral partayrılmaz parça
International Court of Justice Uluslararası Adalet Divanı
International Criminal CourtUluslararası Ceza Divanı
illegal migrationyasa dışı göç
illegal traffickingkaçakçılık
illegitimacygayrimeşruluk
illicit capital outflowyasa dışı sermaye çıkışı
ill-treatmentkötü muamele
immigrantgöçmen
immigrant certificategöçmen belgesi
immunitydokunulmazlık
immunity from executionicradan bağışıklık
immunity from legal processadli takibattan bağışıklık
immunity of State from jurisdictiondevletin yargı bağışıklığı
impermissible reservationçekince yasağı
implied recognitionzımni tanıma
impunitycezasızlık
impunitycezai sorumsuzluk 
imputabilityatfedilebilirlik
in situ conservationyeri içinde koruma
inadmissiblekabul edilemez
incineration at seadenizde yakarak imha
incitement to commit genocidesoykırım yapmaya kışkırtma
indictmentiddianame
indigenous peopleyerli halklar
individual applicationbireysel başvuru
individual criminal responsibilitybireysel cezai sorumluluk
individual migrationbireysel göç
individual opinionbireysel görüş
information securitybilgi güvenliği
inhuman treatmentinsanlık dışı muamele
inhumane actsinsanlık dışı eylemler
inhumane treatmentinsanlık dışı muamele
initialsparaf
injured Statezarar gören devlet
inland portiç liman
innocent passagezararsız geçiş
inquirysoruşturma
institutionkurum
instrument of accessionkatılım belgesi 
instrument of authorisationyetkilendirme belgesi
instrument of ratificationonay belgesi
insurgencyayaklanma
insurgentayaklanan
intangible cultural heritagesomut olmayan kültürel miras
integrated coastal zone managementbütünleşik kıyı alanları yönetimi
intellectual property rightsfikrî haklar
intent to destroyyok etme kastı
intentionalbilerek
interest of default gecikme faizi
interferencekarışma
intergovernmental organisationshükümetler arası örgütler
interim injuctionara karar
interim measuresgeçici önlemler
internal lawiç hukuk
internal watersiç sular
internally displaced personülkesinde yerinden edilmiş kişi
international bodyuluslararası organ
international cooperationuluslararası iş birliği
international courtuluslararası mahkeme
international crimeuluslararası suç
international jurisdictionuluslararası yargı yetkisi
international lawuluslararası hukuk
international legal personalityuluslararası hukuk kişiliği
international migrationuluslararası göç
international obligationuluslararası yükümlülük
international organizationuluslararası örgüt
international penal tribunaluluslararası ceza mahkemesi
international responsibilityuluslararası sorumluluk
international straituluslararası boğaz
international watercourseuluslararası su yolu
international watersuluslararası sular
internationally wrongful actuluslararası olarak yanlış kabul edilen eylem
interneeenterne edilen
internmententerne etme
interpretation of treaties antlaşmaların yorumu
interpretative declarationyorum beyanı
inter-State case devletler arası başvuru
inter-State complaintdevletler arası şikâyet
intervenerkatılan 
invaliditygeçersizlik
invasionistila
invasive speciesistilacı türler
inviolable rightsihlal edilemez haklar
irregular forcesdüzensiz güçler
irregular migrantdüzensiz göçmen
islandada
isletadacık
joint investigationortak soruşturma
judgementmahkeme kararı
judicialyargısal
judicial assistanceadli yardımlaşma
judicial proceedingsyargı işlemleri
judicial recessadli tatil 
judicial settlementyargısal çözüm
jurisdictiondevletin yetkisi
jurisdictionyargı yetkisi
jurisdiction ratione lociyer bakımından yargı yetkisi
jurisdiction ratione materieakonu bakımından yargı yetkisi
jurisdiction ratione personaekişi bakımından yargı yetkisi
jurisdiction ratione temporiszaman bakımından yargı yetkisi
jurisdiction to adjudicatekarara bağlama yetkisi
jurisdiction to executeinfaz yetkisi
just satisfactionadil tazmin
kidnappingadam kaçırma
land-based pollutionkara kökenli kirlilik
landlocked Statedenize kıyısı olmayan devlet
launching Statebaşlatan/kurucu devlet
law of procedureusul hukuku
Law of the SeaDeniz Hukuku
laws and customs of warsavaş hukuku kuralları
laws and regulationsyasa ve düzenlemeler
League of NationsMilletler Cemiyeti
legal acthukuksal işlem
legal aidadli yardım
legal capacityhukuksal ehliyet
legal competencehukuksal yetki
legal disputehukuki uyuşmazlık
legal effecthukuki etki
legal orderhukuk düzeni
legal persontüzel kişi
legal processhukuki süreç, adli süreç
legal statushukuki statü
legal systemhukuk sistemi
legislationmevzuat
legislative jurisdictiondüzenleme yetkisi
legitimacymeşruiyet
legitimate governmentmeşru hükûmet
letters rogatoryistinabe talepnamesi
line of contacttemas hattı
living resourcescanlı kaynaklar
major damagebüyük zarar
mandatory declarationzorunlu beyan
manifestly ill-foundedaçıkça dayanaktan yoksun 
marine environmentdeniz çevresi
marine pollutiondeniz kirliliği
marine protected areadeniz koruma alanı
maritime casualtydeniz kazası
maritime zonedeniz yetki alanı
massacrekatliam
material breachesasa ilişkin ihlal
material elements of crimesuçun maddi unsurları
matterkonu
matter of aggravationağırlaştırıcı sebep
measures short of warsavaşa varmayan önlemler
mediationara buluculuk
member Stateüye devlet
memorandum of understandingmutabakat zaptı, mutabakat zabtı
mental element of the crime/mens reasuçun manevi unsuru
mercenaryparalı asker
meritsesasa ilişkin karar
migrationgöç
migratory speciesgöçmen türler
military necessityaskeri gereklilik
militiamilis
ministerbakan
minorityazınlık
mission premisesmisyon binaları
modificationtadil
money launderingkara para aklama
moratoriumerteletme
multilateral treatyçok taraflı antlaşma
multiple nationalityçok uyrukluluk
municipal lawyerel hukuk
mutilationsakatlama
mutual assistancekarşılıklı yardımlaşma
mutual assistance in civil mattershukuki konularda karşılıklı adli yardımlaşma
mutual assistance in criminal matterscezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma
mutual legal assistancekarşılıklı adli yardımlaşma
mutual solidarity clausekarşılıklı dayanışma şartı
national groupulusal grup
national liberation movement ulusal kurtuluş hareketi
national minorityulusal azınlık
national treatmentmillî muamele
nationalisationmillîleştirme
nationalitytabiiyet
nationality of shipsgemilerin tabiiyeti
nation-Stateulus devlet
native speciesyerli türler
natural persongerçek kişi
natural resourcesdoğal kaynaklar
naturalisationvatandaşlığa alınma 
naval demonstrationdenizde kuvvet sergileme
negationinkâr
negationisminkârcılık
negationistinkârcı
negotiating Statemüzakereci devlet
negotiationmüzakere
neutral Statetarafsız ülke
neutral zonetarafsız bölge
neutralitytarafsızlık
newly independent Statebağımsızlığına yeni kavuşan devlet
no-fly zoneuçuşa yasak bölge
non-binding effectbağlayıcı olmayan etki
non-derogation principleaykırı antlaşma yapmama ilkesi
non-discrimination principleayrımcılık yapmama ilkesi
non-member countryüye olmayan ülke
non-pecuniary damagesmanevi tazminat
non-permanent membergeçici üye
non-recognition policytanımama siyaseti
non-refoulement principlegeri göndermeme ilkesi
non-retroactivitygeriye yürümezlik
non-self-governing territorykendi kendini yönetemeyen ülke
non-State actordevlet dışı aktör
non-State complaintdevlet dışı şikâyet
non-State entitydevlet dışı oluşum
normal baselinenormal esas hat
notificationbildirim
nuclear weaponsnükleer silahlar
null and voidyok hükmünde
nuncioPapalık temsilcisi
object and purpose of a treatyantlaşmanın konu ve amacı
obligation to accept kabul etme yükümlülüğü
observance of a treatyantlaşmaya uyulması
observergözlemci
obstruction of justiceadaletin engellenmesi
occupationişgal
occupying powerişgalci güç
on-site visityerinde ziyaret
open cityaçık kent
open skiesaçık semalar
opinio jurisuluslararası teamül hukukunun oluşumu için gerekli iki unsurdan ilki: o yönde bir kuralın bulunduğuna dair inanç 
opposite coastal Stateskarşılıklı kıyıdaş devletler
optional declarationihtiyari beyan
optional jurisdictionihtiyari yargı yetkisi
oral proceedingsdavanın sözlü aşaması
oral statementsözlü beyan
orderkarar
original textasıl nüsha
outer spacedış uzay
over-exploitationaşırı kullanım
over-represented countryfazla temsil edilen ülke 
ozone layerozon tabakası
pacific occupationbarış zamanında işgal
party to a treatyantlaşmanın tarafı
passive personality principlemağdura göre kişisellik ilkesi 
peaceful settlement of disputesuyuşmazlıkların barışçıl çözümü
peaceful use of outer spacedış uzayın barışçıl kullanımı
pecuniary damagesmaddi tazminat
penalty clauseceza koşulu
peremptory normüstün norm, emredici kural
perfidyinsancıl hukuk kurallarına sadakatsizlik
period of prescriptionhak düşürücü süre
Permanent Court of ArbitrationDaimi Hakemlik Mahkemesi
permanent memberdaimi üye
perpetratorfail
persecutionzulüm
persons hors de combatsavaş dışı kalmış kişiler
pillageyağma
piracydeniz haydutluğu
plenary sessiongenel oturum
plenipotentiarytam yetkili temsilci
polluter pays principlekirleten öder ilkesi
pollution kirlilik
pollution damagekirlilik zararı
port of calluğrama limanı
port of deliveryboşaltma limanı
port of departureçıkış limanı
port of destinationvarış limanı
port of registrykayıt limanı
port Stateliman devleti
precautionary measuresihtiyati tedbirler
precautionary principleihtiyat ilkesi 
pre-emptiveön alıcı
preliminariesön anlaşma
preliminary investigationhazırlık soruşturması
preliminary issuebekletici mesele
preliminary objectionön itiraz
preliminary rulingön karar
premature recognitionerken tanıma
prescriptionkazandırıcı zaman aşımı
preservationmuhafaza
pre-trial chamberön dava dairesi
prevention of pollutionkirliliğin önlenmesi
prevention principleönleme ilkesi
preventiveönleyici
principle of complimentaritytamamlayıcılık ilkesi
principle of effectivenessetkililik ilkesi
principle of reciprocity karşılıklılık ilkesi
principle of territorialityülkesellik ilkesi
principle of territorytoprak esası
prisoner of warsavaş tutsağı
private international lawuluslararası özel hukuk
privateeringkorsanlık
privilegeayrıcalık
procedural safeguardsusuli teminatlar
proceeds of crimesuç geliri
prohibition of slavery and forced labourkölelik ve zorla çalıştırma yasağı
prohibition of tortureişkence yasağı
prohibition zoneyasak alan
proliferationyayılma
promulgationresmî duyuru
proportionalityorantılılık
prosecutionkovuşturma
protected personkoruma altındaki kişi
protection and preservation of marine environmentdeniz çevresinin korunması ve muhafazası
protection of nationals abroadyurt dışındaki vatandaşları koruma
protection of rightshakların korunması
protective powerkoruyucu güç
protective principlekoruma ilkesi
protectorateprotektora
provisionhüküm
provisional applicationgeçici uygulama
provisional measuregeçici önlem
public debtkamu borcu
public hearingaçık duruşma
public servicekamu hizmeti
publication of a treatyantlaşmanın yayımlanması
punitive damagecezai tazminat
qualified majoritynitelikli çoğunluk
quantified emissions limitation and reduction commitmentssayısallaştırılmış salım sınırlandırma ve azaltım taahhütleri
quash a decisionalt mahkemenin kararının bozulması
questionsorun
quota distribution  kota dağıtımı
racial discriminationırk ayrımcılığı
radiological weaponsradyolojik silahlar
rapeırza tecavüz
rapporteur judgeraportör hâkim
ratificationonay
readmission agreementgeri kabul anlaşması 
reasonable usemakul kullanım
rebelasi
rebellionisyan
receiving Statekabul eden devlet
reception facilityalım tesisi
reciprocity of rightshakların karşılıklılığı
recognitiontanıma
recognition and enforcementtanıma ve tenfiz
recognition of a Statedevletin tanınması
recognition of insurgencyisyancı statüsünün tanınması
rectificationdavanın ıslahı
recusationyargıcın reddi
redresstazmin
reducing emissions from deforestation and forest degradationormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklanan salımların azaltılması
reduction of pollutionkirliliği azaltma
reefmercan kayalığı
referralhavale
referral to the Grand ChamberBüyük Daire’ye gönderme
reforestationyeniden ağaçlandırma
region of warsavaş bölgesi
regional international lawbölgesel uluslararası hukuk
register of shipgemi sicili
registrarkayıt hâkimi
registraryazman 
registrationtescil
registryyazmanlık
regular budgetolağan bütçe
regular migrationdüzenli göç
regulatory policydüzenleyici politika
regulatory standarddüzenleyici standart
related bodyilgili kuruluş
release ipso jure (iure)hak ederek tahliye
relinquishment in favour of the Grand ChamberBüyük Daire lehine yargı yetkisinden feragat
relocationyer değiştirme
relocationtehcir
remissionceza indirimi 
renditionörtülü iade
renouncementfesih
renouncement of nationalityvatandaşlıktan çıkma
renunciationferagat
representativetemsilci
reprisalzararla karşılık
request for provisional arrestgeçici tutuklama talebi
request of appealistinaf başvurusu, temyiz başvurusu
requisitionel koyma
reservationçekince 
resettlementiskân
residence permitoturma izni
residential addressikamet adresi
responsibility to protectkoruma sorumluluğu
retaliationmukabele
retorsionmisilleme
revisiongözden geçirme
revocationgeri alma
right of easementirtifak hakkı 
right of petitiondilekçe hakkı
right of visitziyaret hakkı
right to a fair trialadil yargılanma hakkı
right to an effective remedyetkili başvuru hakkı
right to individual petitionbireysel dilekçe hakkı
right to intervenedavaya katılma hakkı
right to liberty and securityözgürlük ve güvenlik hakkı
right to lifeyaşam hakkı
right to propertymülkiyet hakkı
right to respect for private and family lifeözel hayata ve aile hayatına saygı hakkı
rights of the childçocuk hakları
roadsteadsdemirleme yerleri
rockskayalık
rogatoryistinabe
rules of procedureusul kuralları
ruse of warsavaş aldatmacası
sabotagesabotaj
safe havengüvenli bölge
safety zonegüvenlik bölgesi
sea lanes(deniz) geçiş yolları
search warrantarama emri
security zonegüvenlik bölgesi
seizureel koyma
self-defencemeşru savunma
self-determinationkendi kaderini tayin etme
self-governanceöz yönetim
self-governing territorykendi kendini yöneten ülke
semi-enclosed seayarı kapalı deniz
sending Stategönderen devlet
sentencing Statehüküm devleti
separate opinionayrı görüş
separation of powerskuvvetler ayrılığı
sequestrationmallara el koyma
serious bodily or mental harmciddi bedensel veya zihinsel zarar
serious breachciddi ihlal
serious injuryciddi yaralanma
serious pollutionciddi kirlilik
sexual slaverycinsel kölelik
ship without nationalitytabiiyetsiz gemi
shuttle diplomacymekik diplomasisi
signatory Stateimzacı devlet
signatureimza
significant harmönemli zarar
significant pollutionönemli kirlilik
simple majoritybasit çoğunluk
simple procedurebasit usul
sinkyutak
situationdurum
smuggling of migrantsgöçmen kaçakçılığı
sovereign rightsegemen haklar
space debrisuzay enkazı
special areasözel alanlar
special drawing rights özel çekme hakları 
special rapporteurözel raportör
species diversitytür çeşitliliği
specific intentözel kasıt
stability of boundariessınırların değişmezliği
State immunitydevlet dokunulmazlığı
State liabilitydevletin sorumluluğu
state of necessityzaruret hâli
State of originmenşe devlet
State of registrytescil devleti
State partytaraf devlet
State practicedevlet uygulaması
state practicesüregelen devlet uygulaması 
State propertydevlet malı
State responsibilitydevlet sorumluluğu
State responsibility for internationally wrongful actuluslararası hukuka aykırı fiilden kaynaklanan devlet sorumluluğu, uluslararası haksız fiilden kaynaklanan devlet sorumluluğu
stateless personvatansız kişi
State-owned shipdevlet gemisi
statutestatü
steady growthistikrarlı büyüme
straight baselinedüz esas hat
straitboğaz
strict liabilitykusursuz sorumluluk
striking out of listkayıttan düşürme
sub-basinalt havza
submarine cablesdeniz altı kabloları
substantial dischargebüyük miktarda boşaltım
successionhalefiyet
succession to a treaty antlaşmaya halefiyet
successor Statehalef devlet
sufferingızdırap
sufficient gravityyeterli ağırlık
supervening impossibilitysonraki imkânsızlık
supranationalulusüstü
supranationalityulusüstülük
surface wateryüzey suyu
suspensionaskıya alma
suspension of the pronouncement of the judgementhükmün açıklanmasının geriye bırakılması
sustainable developmentsürdürülebilir kalkınma
tax exemptionvergi muafiyeti
tax havenvergi cenneti
teleological approachamaca göre yaklaşım
teleological interpretationamaca göre yorum
terminationsona erme
territorial acquisitiontoprak kazanma
territorial applicationülkesel uygulama
territorial integrityülkesel bütünlük
territorial jurisdictionülkesel yargı yetkisi 
territorial jurisdictiondevletin ülkesi üzerindeki yetkisi
territorial sovereigntyülkesel egemenlik
territorial titleülkesel hak
territorial waterskarasuları
territorialityülkesellik
text of a treatyantlaşma metni
thalwegtalveg
the most favored nation clauseen çok gözetilen ulus kaydı
the offence of denialinkâr suçu
The Principle of Common But Differentiated ResponsibilitiesOrtak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar İlkesi 
theatre of warsavaş alanı
third country citizenüçüncü ülke vatandaşı
third Stateüçüncü devlet
threattehdit
threat of forcekuvvet kullanma tehdidi
threat to the peacebarışa tehdit
threatened speciestehdit altındaki türler
to adjournara vermek
to become a party to a treatyantlaşmaya taraf olmak
to commence an actiondava açmak
to concludeakdetmek
to convert a sentencecezanın çevrilmesi
to defend in personşahsen savunma yapmak
to deposittevdi etmek
to enter into forceyürürlüğe girmek
to initialparafe etmek
to maintain peacebarışı korumak
to make a reservationçekince koymak 
to remitalt derece mahkemeye geri göndermek
to restore peacebarışı yeniden tesis etmek
to sustain peacebarışın sürdürülmesi
to waiveferagat etmek
tortureişkence
traffic separation schemestrafik ayırım şemaları
transboundary air pollutionsınır aşan hava kirliliği 
transboundary impactsınır aşan etki
transboundary movementsınır ötesi taşınım
transboundary river basinsınır aşan nehir havzası
transboundary watercoursessınır aşan suyolları
transboundary waterssınır aşan sular
transfer of the sentenced personshükümlülerin nakli
transformation doctrineiç hukuka aktarma doktrini
transit passagetransit geçiş
travel documentseyahat belgesi
treatyantlaşma
trusteeshipvesayet
truth and reconciliation commissionhakikat ve uzlaşma komisyonu
ultra-hazardous activitiesçok tehlikeli faaliyetler
UN CharterBM Şartı
UN specialised agenciesBM uzmanlık örgütleri
unaccompanied minorsrefakatsiz küçükler
unanimityoy birliği
unanimouslyoy birliğiyle
unauthorized broadcastingizinsiz yayın
universal jurisdictionevrensel yargı yetkisi
unlawful acthukuka aykırı eylem
unlawful arresthukuka aykırı tutuklama
unlawful combatantyasa dışı savaşan
upstream Stateyukarı kıyıdaş devlet
use of forcekuvvet kullanma
validitygeçerlilik
validity of treatyantlaşmanın geçerliliği
vessel-source pollutiongemi kaynaklı kirlilik
victimmağdur  
violationihlal
visa exemptionvize muafiyeti
volatile organic compounds uçucu organik bileşikler
volunteer corpsgönüllü birlikler
vulnerable specieshassas türler
waiver of claimdavadan feragat
waiver of immunitydokunulmazlıktan vazgeçme
war crimessavaş suçları
war indemnitysavaş tazminatı
war prizesavaş ganimeti
war theatresavaş bölgesi
warshipsavaş gemisi
waste disposalatık bertarafı
water scarcitysu kıtlığı
water securitysu güvenliği
watershedsu bölümü çizgisi
weapons of mass destructionkitle imha silahları
wild speciesyabani türler
wildlife conservationyaban hayatının korunması
wilful killingkasten öldürme
withdrawalçekilme
written proceedingsdavanın yazılı aşaması
written statementyazılı beyan
xenophobiayabancı düşmanlığı