Terminoloji

Metal ve Kaynak Teknolojileri Terminolojisi

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com
ABKANTPRESSE (ALM)-PRESS BRAKEabkant pres, bükme presi
ABNORMAL LEVELtehlikeli seviye
ABNORMALanormal, normal olmayan
ABRASIONaşınma, aşındırma
ABRASION RESISTING STEELaşınmaya dayanıklı çelik
ABSOLUTE FREQUENCYmutlak frekans, sıklık
ABSOLUTE HUMIDITYmutlak nem
ABSOLUTE HUMIDITYmutlak nem
ABSOLUTE TEMPERATUREmutlak sıcaklık
ABSORBENTemici
ABSORBER, SHOCKamortisör
ABSORPTIONemme, mas etme
ACCELERATEhızlandırma, ivme kazandırma
ACCELERATED TESThızlandırılmış deney
ACCEPTABILITY CONSTANT (K)kabul edilebilirlik sabiti
ACCEPTANCE INSPECTIONkabul muayenesi
ACCEPTANCE PROCEDUREkabul yöntemi
ACCEPTANCE SAMPLINGkabul örneklemesi
ACCEPTANCE SPECIFICATIONkabul şartnamesi
ACCESSgiriş, geçit
ACCESSORYyardımcı parça, teferruat, aksesuar
ACCIDENTkaza
ACCOMMODATEyerleştirmek, birbirine uydurmak
ACCUMULATEtoplanmak, birikmek
ACCUMULATORakümülatör, batarya, biriktirici
ACCURACYhassasiyet, doruluk
ACCURACY OF THE MEANortalamanın doruluu
ACETYLENE WELDINGasetilen kaynaı
ACIDITYasidlik
ACID BESSEMER CONVERTERasit bessemer konvertörü
ACID BRITTLENESSasitle temizlenmiş çelik çubuk tam yıkanmadan souk çekme yapılırsa yüzeydeki serbest hidrojen kırılma yapar.
ACID CLEANINGasitle temizlemek
ACID LININGasid tula ile astarlama
ACID SINTERasidik sinter
ACID SLAGasidik curuf
ACRYLONITRILE AND BUTADIEN RUBBERlastik
ACTION LIMITSçalışma sınırları
ACTIVATINGbaşlatıcı
ACTIVEetkin, aktif, eylemli
ACTIVE REPAIR TIMEgerçek onarım zamanı
ACTIVITYfaaliyet, etkinlik
ACTIVITY COEFFICIENTaktivite kat sayısı
ACTUATEharekete geçirmek, işlemek
tahrik etmek
ACTUATORharekete geçiren
ADAPTERuydurucu, uyarlayıcı, dönüştürücü, adaptör
ADDENDUMdiş başı yükseklii
ADDITIONkatkı, ilave
ADDITION AGENTS, ADDITION
MATERIALS, ADDITIVES
katkı maddeleri
ADDITIVE BINSkatkı maddesi siloları, bunkerleri
ADHEREyapışmak, balanmak
ADHESIONyapışma, yapışkanlık
ADJACENTbitişik
ADJUSTayarlamak
ADJUSTABLEayarlanabilir
ADJUSTING NUTayar somunu
ADJUSTING SCREWayar vidası
ADJUSTMENTayar
ADMINISTRATIVE TIMEkarar zamanı
ADSORBENTyüzey tutan
ADVANCEilerleme, avans
AERATEhavalandırma
AEROMETERgaz younluunu ölçer, gaz younluk ölçüleri
AFLOATyüzen, yüzmekte, havada
AFTERsonra
AFTER BLOWoksijen üflemesi sonrası
AGENTilave edilen madde, katkı maddesi
AGE HARDENINGyaşlandırma sertleşmesi
AGGLOMERATING PLANTtopraklama tesisi
AGGREGATEtoptan, küme, topak
AGGREGATE MATERIALkum, çakıl
AGITATEçalkalamak, karıştırmak
AGITATORkarıştırıcı, çalkalayıcı
AIRhava, havalandırma
AIR BLASThava püskürtme
AIR BLAST CIRCUIT BREAKERhavalı devre kesici
AIR BOTTLEbasınçlı hava kabı
AIR BRAKEhava freni
AIR CHAMBERhava hücresi
AIR CHISELhava ile çalışan keski
AIR CLEANERhava filitresi
AIR CLEANINGhava temizleme
AIR COMPRESSORhava kompresörü
AIR CONDITIONINGhavanın ıslahı, şartlarını düzenleme
AIR COOLEDhava ile soutulmuş
AIR COOLINGhava ile soutma
AIR DRIVENhava ile çalışan
AIR FILTERhava filitresi
AIR FLOWhava akımı
AIR GAPhava aralıı
AIR HAMMERhava çekici
AIR HARDENINGhavada sertleştirme
AIR HEATERhava ısıtıcısı
AIR INTAKEhava girişi
AIR NEEDED FOR COMBUSTIONyanma için gerekli hava
AIR OPERATEDhava kumandalı, pnömatik
AIR POLLUTIONhava kirlenmesi
AIR TIGHThava geçirmez
AIR VENThavalandırma delii
ALARMuyarı
ALIGNayar etmek, hizalamak
ALIGNMENTayar, hizalandırma, sıralama, sıra dizi
ALKALINEalkali (Kim)
ALLbütün, tüm, tamamen
ALLOWANCEtolerans, müsaade, tahsisat
ALLOYalaşım
ALLOYING ELEMENTalaşım elemanı
ALLOY SCRAPalaşımlı çelik hurdası
ALL IRONtamamen demirden
ALL OVERher tarafì
ALPHA IRONdemir-karbon diyagramìnda faz
ALTERNATEdeişken, alternatif
ALTERNATE CURRENTalternatif akım
ALTERNATE ROLLdönüşümlü hadde
ALTERNATORalternatör, generatör
AMBIENTortam, çevre, dolaşan
AMBIENT AIRçevre havası
AMERICAN INSTITUTE OF STELL
CONSTRUCTION
Amerikan Çelik Konstrüksiyon Enstitüsü
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING
AND MATERIAL
Amerikan Makine Mühendisleri Kurumu
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL
ENGINEERS
Amerikan Milli Standardlar Enstitüsü
AMERICAN WELDING SOCIETYAmerikan Test ve Malzeme Kurumu
AMMONIAamonyak (KIM)
AMPEREamper, elektrik akım kuvvet birimi
AMPERMETERakım ölçer, ampermetre
AMPLITUDEgenlik, açıklık, sıa
ANALOGYkıyaslama
ANALYSISanaliz, tahlil
ANCHOR BOLTankraj civatası, balama civatası
ANCILARYyardımcı
ANCILLARY EQUIPMENTyardımcı techizat
ANGLEköşebent
ANGLE EQUALLEGeşitkenar köşebent
ANGLE OF BITEkapma açısı
ANGLE UNEQALLEGçeşitkenar köşebent
ANGLE VALVEklapeli valf (açìlì)
ANION UNITSanyon üniteleri
ANNEALtavlamak, gerilim gidermek
ANNEALING FURNACEtav fırını
ANNUALyıllık
ANODEanod (KIM)
ANVILörs
APARTaralıklı
APERTUREaçıklık, delik, pencere
APPARATUScihaz, aygıt, donanım
APPLIANCEalet, cihaz, tertibat, avadanlık
APPLICATIONuygulama, müracaat, başvuru
APPLICATION FORMmüracaat formu
APPLYtatbik etmek, müracaat etmek, başvurmak
APPRAISAL COSTdeerlendirme maliyeti
APPROACHyaklaşma, yanaştıìrma, yaklaşım
APPROACH TABLEyanaştırma masası, girişten önceki role yolu
APPROACH TABLEyanaştırma masası, giriş masası
APPROVEtastik etmek, tasvip etmek, onaylamak
APPROXIMATELYyaklaşık
APPROXIMATE METHODyaklaşık yöntem
ARBORMil, malafa
ARCHkemer, kavis
ARCH STONEkemer, kilit taşı
ARC HEATINGelektrikli ark ile ısıtma
ARC WELDINGelektrik ark kaynaı
AREAsaha, alan
ARITHMETICAL MEANaritmetik ortalama
ARMkol, dal, mil-silah
ARMATUREarmatür, bobin endüvisi
ARMOR PLATEzırh levhası
ARRANGEsisteme sokmak, tanzim etmek, düzenlemek
ARRANGEMENTdüzenleme
ASCENSION PIPEkok fabrikalarìndan yükselen boru
ASHkül
ASH PITkül çukuru
ASSEL MILLet kalınlıı fazla ve büyük çaplı dikişsiz boru imalinde kullanılan üçlü özel boru haddesi
ASSEMBLYtakım, tertibat, montaj, donanım, komple
ASSEMBLY CABLEkablo takımı
ASSEMBLY DRAWINGmontaj resmi, komple parça resmi
ASSEMBLY DRIVEtahrik donanımı
ASSEMBLY LINEmontaj hattı
ASSEMBLY OF PARTSparçaların montajı
ASSESSED MEAN LIFEdeerlendirilen ortalama ömür
ASSESSED RELIABILITYdeerlendirilmiş güvenirlik
ASSIGNABLE CAUSEdeerlendirilen sebeb
ASYNCHRONOUSasenkron
ASYNCHRONOUS MOTORasenkron motor
ATOMIZERpüskürtücü zerrelere ayırıcı
ATTACHbalamak, zapt etmek, tesbit etmek
ATTACHMENTba, alaka, ek ilave
ATTACH COLLARtesbit bilezii
ATTACH FLANGEtesbit flanşı
ATTACH RAILtesbit sürgüsü
ATTENTION TIMEgözleme süresi
AUGERburgu
AUSTEMPERINGkurşun veya tuz banyosunda çelie aralıklı su vererek iç gerilimsi beynit yapının elde edilmesi.
AUSTENITEdemir-karbon denge diyagramında A1 ve Acm üzerindeki faz yapısı
AUTO-SWITCHotomatik şalter
AUTOMATICotomatik
AUTOMATIC CONTROLözdenetim, otomatik kontrol
AUTOMATIONotomasyon
AUTOMOBILEotomobil
AUTONOMYotonom idare, baımsız yönetim
AUTO STOPotomatik duruş
AUXILIARYyardımcı, tali
AUXILIARY EQUIPMENTyardımcı tesis, yardımcı techizat
AVERAGEortalama
AVERAGE CURRENTortalama akım
AVERAGE OUTGOING QUALITY (AOQ)ortalama çıkış kalitesi
AVERAGE QUALITY PROTECTIONortalama kalite koruması
AVERAGE SAMPLE NUMBER (A.S.N)ortalama numune sayısı
AVERAGE TOTAL INSPECTION (ATI)ortalama toplam muayene
AVERRAGE LOADortalama yük
AVOGADRO’S LAWavagadro kanunu
AWARUITEtabiatta bulunan bir alaşım FeNi2
AXIALeksenel
AXISeksen
AXLEaks, eksen
AXLE ARMdingil başı
AXLE DRIVINGtahrik dingili
AXLE FORKEDçatal dingili
AXLE FRONTön dingili
AXLE LATCHdingil tesbit mandalı
AXLE NUTdingil başı somunu
AXLE OIL BOXpoyra, dingil kovanı
AXLE REARarka dingil
AXLE SHAFTaks mili
AXLE SLINGamortisör askısı
AXLE STEERINGana dingil
B.O.F. PLANTbazìk oksìjen konvertorlu celìkhane
BABBIT METALKaymalì yatak yapmakta kullanìlan bakìr,antìmon kursun, cinko ve kalay karìsìmì
BACILLARY STRUCTUREelyaflì doku
BACKgerì, arka taraf, destek vermek
BACKING SANDdolgu kumu
BACKLASHbosluk, aralìk, dìs boşluu
BACK E.M.Fkarsì elektromotor kuvvetì
BACK NUTkontra somun
BACK PULL SPRINGgeri çekme yayı
BACK ROLLdestek merdanesì
BACK TABLEçıkış masası
BACK UPdestek, takvìye
BACK UP ROLLdestek merdanesì
BACK UP ROLLdestek merdanesi
BACK WALLarka duvar
BAFFLE TOWERyüksek fırın gaz temìzlemede ozel kule
BAGtorba, çuval
BAG FILTERtorba fìlìtre (toz tutucu)
BAINITEorta hızda soutulmus çelik yapısı (yada soumuş)
BAKEkurutma, fırında pişirme
BAKELITEbakalìt
BAKINGpìsìrme
BALANCEbalans, dengelemek
BALANCE PIPEbasìnc dengeleme borusu
BALANCE SHEETbìlanco (muhasebe)
BALLtop, mìsket, bìlya, rulman, kure
BALLASTkıìrma tas, balast
BALLINGbìlya gìbì yapma, topraklastıìrma
BALLING MILLtopraklama tamburu
BALL BEARINGrulmanlì yatak
BALL BEARINGbìlyalì yatak
BALL MILLbìlyalì degìrmen
BALL ROLLING MILLbìlya haddeleme tezgahı
BALL VALVEkuresel valf
BANDşerit, şerit çelìkler, ambalaj, şeriti
BANDAGEsargì, kuruyucu cember, bandaj
BANKING THE FURNACEfìrìnìn kìsa bir muddet durdurulmasì (YF)
BANKSkoltuklar
BARçubuk, bara
BARBdìken, kanca, oltu ucu
BARBED WIREdìkenlì tel
BARFINGbìr nevì menevìsleme metodu (saclarìn yuzeyì kìzgìn
buharda tavlanìyor:)
BARRELfıçı
BAR CHART DIAGRAMçubuk diagram
BASCULEbaskul, terazì
BASEkaìde, temel, dìp, esas, taban, baz
BASICesas, temel, bazìk
BASICITYbazìklìk
BASICITY RATEbazìklìk oranì
BASIC SIZEanma büyüklüü
BATCHpart, kume, yıın, grup
BATHbanyo
BATTERhafìf meyìl
BATTERYbatarya, bir sıradaki fırınlar (KOK F), akumalator (EL),
BATTERY LIMITçalışma sahası sınırı
BATTER PILEmeyìllì kazık
BAUXITEboksìt
BAYhol, ìkì dìkme arasì
BEADING TESThafìf yassì malzemelerìn galvanìz v.s ìle kaplì ìken
ìntìbak ve ìrtìbat deneyì.
BEAMprofìl, kìrìs, putrel, huzme kol
BEAMERIALradyofar antenì
BEAM AND POISE (LEVER) MACHINEcekme deneyìnde kullanìlan bìr cìhaz
BEAM BLANKprofìl ìcìn yarmalì ozel blum
BEAM POWER TUBEelektron sualì lamba, tub
BEARINGyatak, mesnet
BEARING CHOCKEyatak destei, yatak kasası
BEARING ROLLmerdane yataı
BEDyatak
BEDDINGalìstìrma, yerlestìrme, destek, rodaj
BEDDING PLANTcevher stok ve karìstìrma yerì (MAD)
BED PLATEtaban plakasì
BEGINNING OF STRESSgerìlme baslangìcì
BELLkulah, can (YF), zìl
BELLESScansìz (YF)
BELLOWkoruk
BELL AND SPIGOTbìr tur boru baglantìsì
BELL FURNACEcan tìpì fìrìn (sac, bobìn tavì ìcìn ozel fìrìn)
BELOWaltıìnda
BELTkayış, konveyor bandı
BELT CHARGING SYSTEMbandlıì şarj sìstemì
BELT CONVEYORbandlı konveyor
BELT WEIGHERbant kantarı
BENCHsıra, raf
BENCH LIFEdöküm kumu kullanım emri
BENDemek, eilmek, bükmek
BENTONITEkose, dìrsek
BENZENEbenzol
BENZINEbenzìn
BETWEENarasında
BETWEEN GUIDEara yolluk
BEVELED ENDpahlì (konìk) uc
BEVELmahrutì , sìv, konìk
BEVEL GEARkonìk dìslì
BEVEL GEARkonik dişli
BIASyan
BIDteklìf verme, fìyat verme, pey surme
BIDDING FILEihale dosyasi
BIG-END-DOWN MOLDtabanı genìs konìk ìngot kalıbı
BIG-END-UP MOLDtabanı dar konìk ìngot kalıbı
BILLETkutuk
BILL OF MATERIALmalzeme lìstesì
BINbunker, kömür ambarı, depo, sìlo
BINDERbalayıcı
BINDINGtakvìye cemberì, baglama, vìdayì salma
BINDING JOINTtel conta
BINDING JUMPERiki hat arasındaki kısa devre balantısı
BINDING POSTkablo baglantì ucu
BINDING WIREbaglantı telì
BINOMINIAL DISTRIBUTIONbìnom daılımı, bìnomìnal daılım
BITEkapma, kavrama
BITE ANGLEkapma acısı (haddelemede)
BLACKsìyah
BLACK BODYradyasyon enerjìsìnì yansìtmayìp tamamen absorbe eden sey, cìsìm, kara kìtle
BLADEbìcak agzì, kanat, kanatcìk
BLASTfırına verìlen tazyìklì hava,üflemek (YF)
BLASTERINGmatlaştırma
BLAST FURNACEyüksek fırın
BLAST FURNACE AIRyüksek fırın havası
BLAST FURNACE CEMENTyüksek fırın curuf çimentosu
BLAST FURNACE GASyüksek fırın gazı
BLEDINGharmanlama, karıştırma
BLEEDER (BLEEDER VALVE)Yüksek fırının üsütndeki  gaz emnìyet valfì (gaz basıncının artışı ìle otomatìk olarak acìlìyor)
BLEEDINGingot kusuru, gaz basıncıyla sıvı çeliin dış kabuu çatlaması
BLEEDING YARDharmanlama sahası
BLEMISHözür
BLEMISHED UNITözürlü bìrìm
BLENDharmanlamak, karıştırmak
BLENDERharmanlayıcı, karıştırıcı
BLIND RISERkor cıkıcı kor besleyìcì
BLINKERsìnyal
BLOATgenlesme şişme
BLOCKkapamak, engellemek
BLOCKERtutucu,sıkıcı
BLOCKER ROLLsıkma merdanesì
BLOCKER ROLLsıkma merdanesi
BLOOMblum, dìkdortgen kesìtlì kutuk
BLOOMERYhadde, demìrcì ocagì
BLOOMING MILLblum haddehanesì
BLOOM SHEARblum makasì
BLOWuflemek, ufleme
BLOW-OUTfırının uzun bìr müddet ìcìn durdurulmasì (YF)
BLOWERkoruk, vantìlator
BLOWHOLEgözenek, göz boşlugu, ìngot sogurken ìçinde veya yüzünde gazların genìslemesì sonunda hasıl olan delìkler
BLOW COCKbosaltma muslugu
BLOW LAMPkaynak lambası
BLOW PIPEtuyer basì ìle asìl tuyler arasìndakì ufkì, demìrden hava
borusu, ufleme borusu (YF)
BODYgövde
BOGIEbugì, uzerìnde ìngot dokulen veya tunel fìrìnlarìnda arabalar
BOILkaynama
BOILERbuhar kazanì
BOILER HOUSEkazan daìresì
BOILING POINTkaynama noktasì
BOLTcìvata
BOLT CFOUNDATIONtemel cìvatasì
BOLT CIRCLEcivata delik dairesi
BOLT COUNTERSUNK BOLThavsa baslì cìvata
BOLT HEADcivata başı
BONDbag, baglantì, baglanmak
BONDED STOREkabul edìlen mamul deposu
BOOMbum, vìnc kaldìrma kolu, uzun putrel, dìrek
BOOM HOISTbumlu vìnc
BOOSTERbuster, yardìmcì, guclendìrìcì, yardìmcì kompresor
BOOSTER BRAKEvakum frenì
BOOSTER COILilk hareket bobini
BOOSTER FANbasìnc artìrìcì fan
BOOT-LOCKbagaj kìlìdì
BOOT LID HANDLEbagaj kapagì kolu
BORINGsondaj
BOSHfırının karın bölgesi, fırının en geniş kısmı (YF)
BOTHher ìkì
BOTTcuruf akıtma delii tıkayıcı (YF)
BOTTLENECKdarbogaz
BOTTOMdìp, alt, taban
BOTTOM BUBLINGsıcak çelìgìn alttan uflenen gaz ìle karıştırılması (MET)
BOTTOM CASTalttan dokum
BOTTOM OF PIPEborunun altı
BOTTOM PLATEtaban plakası
BOTTOM POURINGpota dìbìnden dokum
BOXkutu, sandık
BOX-PASSkutu paso (H)
BOX RESINsıcak kutu reçinesi
BRACEdestek, bag, matkap kolu, payanda
BRACINGdesteklemek, takviye etmek, kusaklama, atkì
BRACKETkenet, destek, braket, mesnet, kaìde, kulak pens,
yatak
BRACKETmaden kuyusu uzerìndekì platform (MAD)
BRAKEfren
BRANDmarka, cìns
BRANNERteneke, kalaylama hattìnda son yuzey temìzleme unìtesì
BRASSpìrìnc metalì
BRAZElehìm lehìmlemek
BREAKkìrmak, patlamak, zaman boslugu
BREAKDOWNkaba hadde
BREAKING STRENGTHkìrìlma mukavemetì
BREAK DOWNarìza, ezmek,
BREAK EVEN-POINTkara gecme noktasì, basabas noktasì
BREASTgogus
BREAST ROLLERyardìmcì merdane
BREATHERhavalandìrìcì
BREECHINGdìp, kìc
BREEZEkok tozu
BRICKtugla
BRICKLAYERtugla ören, duvarcı
BRIDGEköprü
BRIDGE CIRCUITköprü devresì
BRIDGE CRANEköprü vìncì
BRIDGE WIREkopru yapìmìnda kullanìlmak uzere ozel ìmal edìlen yuksek mukavetmetlì kaplamalì tel
BRIDLEtuyler basìnì ufleme borusuna bastìrmak suretìyle bìrlestìren yaylì celìk cubuk (YF) etek
BRIDLE ROLLgerdìrme merdanesì
BRIDLE ROLLgerdirme merdanesi
BRIGHTparlak
BRINELL HARDNESSbrìnsel sertlìgì
BRIQUETTEbìrìket, top, topak hale getìrìlmìs
BRITTLEkolay kìrìlan, gevƒek
BRITTLENESSkìrìlganlìk
BROAD-FLANGED BEAM (WIDE FLANGE SECTION)genìs ayaklì profìl
BRUSHfìrca, kollektor (EL)
BRUSHINGfìrca ìle boyama
BRUSHLESS ALTERNATORfìrcasìz alternatör
BRUSH WIREfìrca telì
BUBBLEsìvì ìcìndekì gaz kabarcìgì
BUBBLINGgaz kabarcìklarì ìle karìstìrma (MET), kaynamak
BUCKETkova, kepce
BUCKET ELEVATORkovalì elevatör
BUCKET WHEEL RECLAIMERkovalì tìp harmanlama makìnasì
BUCKLEhaddeleme hatalarìndan ondule
BUFFERtampon
BUGGYbogì arabası
BUILDinşa etmek
BUILDING FOUNDATIONSinşaat temelleri
BULB ANGLESüç taraflı şişkin  köşebent
BULKbüyük mìktar, dökme malzeme, hacìm, kütle
BULK DENSITYhacim younluu, yıgın younluu
BULK SAMPLINGdökme malzeme örneklemesì
BULL BLOCKtambur
BUMPyumru
BUMPERtampon (vagon veya otomobìl)
BUNCHdemet, deste, küme
BUNKERbunker, sìlo
BURDENşarj (YF), yük
BURDEN MATERIALşarj malzemesì
BURNyanmak, yakmak, oksìjen ìle kesmek, pìşmek (tugla)
BURNED DOLAMITEyanmış dolomìt
BURNERbek, salome, brulor
BURNTyanmış
BURNT IN SANDdökümde kum sarması
BURRSçapak
BURSTpatlamak, yarmak
BUSBARbara (EL)
BUSHINGburc, yatak, zìvana, kovan
BUSTLE PIPEhava tevzì borusu, sìmìt (YF) karın kısmını çevreleyen sıcak hava borusu
BUSTLE PIPEhava tevzi borusu, simit (YF)
BUTTuc uca
BUTTERFLYkelebek somunu
BUTTERFLY VALVEkelebek valf
BUTTONdüme, buton
BUTTON TESTçelìk teller üzerìne yapìlan kaplamanın kalìtesìnì tesbìt gayesìyle ve telìn çap üzerìne sarılmasıyla yapılan fìzìkì test
BUTTRESS-THREADözel dìkìşsìz boru bìrleştìrme metodu
BUTTUN HEAD BOLTyarım yuvarlak başlı cìvata
BUTT CRACKSbìr cìns ìngot catlagı, ìçerì batmıs çapakların hemen altında oluşan yatay çatlaklar
BUTT WELDalın kaynaı, kut kaynak
BUTT WELDuç uça kaynak, küt kaynak
BY-PASSbaypas kestìrme, yoldan yapmak
BY-PRODUCTyan ürün
CABkiralık otomobil, taks, kabin
CABINETkabine
CABLEkablo, çelik halat
CABLE CARhavai hat arabası
CABLE DRUMkablo makarası, kablo tamburu
CAGEyuva, kafes
CAKEkalıplaşmak, katılaşmak
CALCAREUSkalker
CALCIFTYkireçsi hale getirmek
CALCINATIONkalsinasyon, sıcaklık etkisi ile toz haline gelmek, kireçsi olmak
CALCULATEhesap etmek, hesaplamak
CALCULATIONhesap, tahmin
CALCULATORhesap makinası
CALIBRATIONkalibrasyon
CALIPERSçap pergeli, kumpas
CAMkam, eksantrik mil
CAMFERegrilik, kavis
CAMPAIGNkampanya, çalışma süresi
CAM SHAFTeksantrik mil
CAM SWITCHkamlı salter
CANCELiptal etmek
CANNINGkonserve yapmak, kutuya koymak
CAPkapak, başlık tapa
CAPABILITY APPROVALyetenek onayı
CAPACITORkondensatör, kapasitör
CAPITAL COSTkuruluş maliyeti
CAPITAL INVESTMENTsermaye yatırımı
CAPPED STEELbir çeşit kaynar çelik, kapaklı ingota döküm şekli
CARaraba, otomobil, vagon
CARBONkarbon (KIM)
CARBON BRICKkarbon tugla
CARBON EQUIVALENTkarbon eşdeeri
CARBON STEELkarbonlu çelik
CARBON STELLkarbonlu çelik
CARRIERtaşıyıcı
CAR HAULvagon çekici (demiryolu)
CASCADEardışık
CASEkutu, sandık, muhafaza; vaka, hal
CASE-HARDENINGsementasyon, çeliklerin yüzeyinde iç kısma göre daha sert bir tabaka yaratmak için yapılan karbon endirme, nitrürleme gibi sertleştirme işlemi
CASINGmuhafaza (kırıcı), çerçeve, sandık
CASTdöküm
CASTABLEdökülebilir, döküm teknii ile şekillendirilebilir
CASTEL  NUTmazgallı somun
CASTERdökücü, döküm makinası
CASTINGdöküm
CASTING PITdöküm çukuru
CAST IRONdökme demir
CAST STEELçelik döküm
CATASTROPHIC FAILUREtam ve ani bozulma
CATCHmandal, dil, sürgü; yakalamak
CATCH THE CARBONkarbonu baglamak
CATENARY FURNACEbir cins yassı kangal tav fırını
CAUSTIC EMBRITTLEMENT (BRITTLENES)camsı görünüşlü kırılma
CAUSTIC SODAsud kostik
CAVITYoyuk, çukur, boşluk
CELLhücre, oda-pil
CELLARbodrum, depo
CELLEDhücreler halinde
CEMENTçimento, yapıştırıcı madde, yapıştırmak
CEMENTATIONsementasyon, çelik yüzeyine dışarıdan karbon vererek yüzey sertleşmesi temini
CEMENTITEsementıt (Fe3C)
CENTERmerkez, orta
CENTERLINEeksen
CENTER TO CENTERmerkezden merkeze
CENTIGRADEsantıgrad derecesi, su kaynama noktası 100, donma noktası 0 olan birim
CENTRALIZED FLUID SUPERVISION SYSTEMmerkezi yakıt kontrol sistemi
CENTRALIZED LUBRICATIONmerkezi yaglama
CENTRIFUGAL CASTINGsavurma döküm
CERTIFICATE OF COMPLIANCEuyumluluk belgesi
CERTIFICATE OF CONFORMANCEuygunluk belgesi
CHAINzincir
CHAIN SAMPLING PLANzincirleme örnekleme planı
CHAMBERoda
CHAMFERpah
CHANCE CAUSESşans nedenleri
CHANCE VARIATIONşans deişimi
CHANGEdeişmek, deiştirmek, deişme
CHANNELkanal-U-profili
CHARASTERISTIC CURVEkarakteristik eri
CHARCOALodun kömürü
CHARGEşarj (YF), doldurmak, yüklemek
CHARGE DOORsarj kapısı
CHARGE FINISHşarj bitimi
CHARGE PLATFORMsarj holü, sarj platformu, sarj sahanlıgı
CHARGE STARTşarj başlangıcı
CHARGINGsarj etmek
CHARGING BOXşarj kutusu
CHARGING CARşarj arabası (KOK F)
CHARGING CRANEşarj vinci
CHARGING MATERIALşarj malzemesi
CHARGING SKIPşarj vagoneti
CHARIOTaraba, zafer arabası
CHARTşema, resim, diagram, grafik
CHARTERkiralamak, nakliye anlaşması, patent
CHASERkesici uç, keski
CHASSISşasi
CHECKkontrol, tahdit, durdurma
CHECKERhava ısıtma kamarası (YF sobası)
CHECKERSrejeneratif ısı transfer sistemi
CHECKER CHAMBERçeker kamarası (rejinatörün tugla orulu ısı transfer bolumu)
CHECKER PLATEbaklavalı saç
CHECK ARMhareket tahdit kolu
CHECK LISTkontrol listesi
CHECK NUTkontra somun
CHECK SCREWayar vidası
CHECK VALVEdurdurma valfı, geri çevirmez valf, emniyet subabı, çek valf
CHEMICALkimyasal
CHEMICALLY  PUREkimyasal olarak saf durumda olan
CHEMICAL ENGINEERINGkimya mühendislii
CHILLsoutmak
CHILL CASTINGçil döküm, dışı sert kabuk döküm
CHILL INDEFINITEkesin sınırlara sahip olmayan döküm, çil bölge (sert kabuk)
CHIMNEYbaca
CHIMNEY DAMPERbaca sürgüsü
CHIMNEY VALVEbaca valfı
CHIPtalaş kaldırmak, talaş
CHIPPINGyontmak, ufak parçalar koparma, çapak kırmak
CHISELkesk, kalem
CHOCKEtakoz, difüzör, destek
CHUCKmandren pens torna aynası
CHUCK AIRhava supabı
CHUTEşut, akıtma oluu
CINDERcuruf, kül
CINDER NOTCHcuruf delii (yüksek fırın ve benzeri yerlerde curufun dışarı akıtıldıı delik)
CINDER NOTCH STOPPERçamur topu (curuf deliini çamurla kapatır.)
CIRCLEdaire
CIRCUITdevre (EL)
CIRCUIT BREAKERdevre kesici şalter (EL)
CIRCULATEdolaştırmak
CIRCULATIONdevrean, dolaşım
CIRCULATION PUMPdevir-daim pompası
CIVIL ENGINEERINGinşaat mühendislii
CLADkaplama örtme
CLAMPkelepçe, sıkıştırma, mesnet, işkence mandal, mengene
CLAMPSHELLklemşel
CLASSsınıf
CLASSIFICATIONsınıflandırma
CLASS BOUNDARIESsınıf sınırları
CLASS INTERVALsınıf aralıı
CLAYkil, çamur
CLAY GUNçamur topu
CLAY UNFIREDpişmemiş kil
CLEANERtemizleyici
CLEARserbest, açık, temiz
CLEARANCEboşluk
CLIENTmüşteri
CLINKERklinker (SIN)
CLINKSkılcal çatlaklar
CLIPkesme, kırpma, raptiye, mandal, kıskaç, krepo
CLIP BOLTkrepo pernosu
CLOCKWISEsaat ibresi dönüşü yönünde
CLOGtıkanmak
CLOSEkapamak, yakın
CLOSEDkapalı
CLOSED CIRCUITkapalı devre
CLOSED PASSkapalı paso
CLOUDBURST TESTERözel bir serlik ölçme deney cihazı
CLUSTER MILLaltılı özel souk hadde
CLUTCHkavrama, debriyaj
COADINGkotlama
COAGULANTcuruf toplayıcı
COALkömür
COAL BARROWkömür arabası
COAL BINSkömür siloları
COAL CHEMICALSkömürden elde edilen yan  ürünler
COAL CONVEYÖRkömür konveyörü
COAL DUSTmaden kömürü tozu
COAL PULVERISING MILLkömür pulverize deirmeni
COARSEkaba, kalın
COARSE CRUSHINGkaba kırma
COARSE SCREENkaba elek
COARSE SIZEtane büyüklüü
COASTsahil, kıyı
COASTAL AREAsahil bölgesi
COATkat (boya), tabaka, kaplamak
COATINGkaplama
COATING ROLLkaplama merdanesi
COBBLEsıkışma, kör düüm (H), hadde bozuu
COEFFICIENT OF VARIATIONdeişim katsayısı
COGGING MILLblok haddesi
COHERENTyapışıcı
COILkangal, bobin, helezon
COILERbobin sarıcı
COIL BINDING UNITkangal balama ünitesi
COIL BOXbobin kutusu
COIL CARbobin arabası
COINCIDEuymak, uygun düşmek, rastlaşmak
COKEkok kömürü
COKE BREEZEkok tozu
COKE FINEkok tozu
COKE GASkok gazı
COKE NUTceviz koku
COKE OVENkok fırını
COKE PUSHERkok itme makinası
COKE QUENCHINGkok soutma
COKE RATEkok sarfiyatı oranı
COKE WHARFkok rampası
COKINGkoklaşma
COKING COALmaden kömür, koklaşabilir kömür
COKING COALkoklaşabilir taş kömürü
COKING FACILITIESkok fabrikasına ait tesisler
COKING FINESkoklaşma tane irilii
COLA WASHING PLANTkömürün yıkanarak zenginleştirildii tesis
COLDsouk
COLD BLASTsouk hava
COLD BLAST VALVEsouk hava valfı
COLD BOX RESINkendi kendine katılaşan reçine
COLD DRAWINGsouk çekme (souk haddeleme)
COLD END SHEARsouk malzeme uç makası
COLD PIGsoumuş pik demir (külçe halinde)
COLD ROLLED PRODUCTSsouk halde mamulleri
COLD ROLLED STEELsouk haddelenmiş çelik
COLD ROLLINGsouk haddeleme
COLD ROLL MILLsouk haddehane
COLD ROLL MILLsouk hadde
COLD SCREENsouk eleme
COLD STRIPPING LINEsouk şerit (band) hattı
COLD STRIP MILLsouk band haddesi
COLD WORKsouk işlem
COLD WORK STEELsouk iş takım çelii
COLLAPSEçökme, göçme, katlanma
COLLAPSE RESISTANCEboruların dış basınca olan direnci
COLLARkala, merdane kalası (kuşaı), yaka, halka, burç, manşon
COLLATERALzincirleme, müteselsil
COLLECTING ELECTRODEtoplama elektrodu
COLLIERkömür nakliye gemisi
COLOMANITEkolomanıt
COLUMNsütun, direk, kule
COMBINATIONkombine, tertip, birleşik
COMBINEbirleşik, birleştirilmiş
COMBINED ACTIVITYbirleşik faaliyetler
COMBUSTIBLEyanıcı
COMBUSTIONyanma
COMBUSTION CHAMBERyanma hücresi, alev bölmesi
COMBUSTION GASyanmış gaz
COMBUSTION PRODUCTyanma ürünleri
COMBUSTION ZONEyanma bölgesi
COMMANDemir
COMMODITYmal, eşya, ticari mal
COMMONortak, müşterek
COMPACTsıkıştırmak, toplamak, sıkı toplu halde
COMPACTIBILITYsıkıştırılabilirlik
COMPANYşirket
COMPATIBLEuygun
COMPENSATEtanzim etmek, dengelemek
COMPENSATIONtanzim, dengeleme
COMPLETEkomple, bütün
COMPLETE FAIULUREtam bozulma
COMPLIANCEuyum
COMPONENTbileşen, aksam, kompenent
COMPOSITIONbileşim
COMPOUNDbileşik, karışım, halita
COMPRESSED AIRbasınlı hava
COMPRESSIONsıkıştırma
COMPRESSION STRENGTHbasma mukavemeti
COMPRESSIVE STRENGTHbasınca mukavemet
COMPRESSORkompresör
CONCENTRATEyounlaştırmak
CONCENTRATIONyounluk, derişik
CONCENTRICeş merkezli
CONCEPTUALprensibi yansıtan, kavramsal
CONCRETEbeton
CONCRETE POLEbeton direk
CONCRETE REINFORCED-BARSbetonarme için çelik çubuklar
CONDENSATEkıvamlamak, youşturmak, kondensat
CONDENSERkondensatör, younlaştırma
CONDITIONINGıslah etme, düzeltme
CONDUCTORiletici, iletken
CONDUCTORiletici, iletken
CONDUITkablo borusu (EL)
CONDUIT ROLLiletken merdane
CONEmahrut, koni
CONFICIENT INTERVALemniyet aralıı
CONFIDENCEgüven, emniyet
CONFIDENCE COEFFICIENTemniyet katsayısı
CONFIGURATIONyapı, görünüş, şekil
CONFORMANCEuygunluk
CONNECTbalamak, irtibat kurmak
CONNECTION (FITTING)balantı
CONSECUTIVEpeşpeşe, ardışık, ardarda gelen müteselsil
CONSERVEmuhafaza etmek
CONSIGNbir malı vermek, teslim etmek, tahsis etmek
CONSIGNMENTmal gönderme, sevkiyat
CONSISTENCYkıvam, kesafet
CONSTANTsabit, daimi, deişmez
CONSTITUENTöe, unsur, seçmen
CONSTRUCTIONinşa, bina
CONSUMABLEsarf malzemesi niteliinde
CONSUMEsarf etmek, tükenmek
CONSUMERtüketici
CONSUMER RISKtüketici riski
CONSUMPTIONtüketim,sarfiyat
CONTACTdeme, temas
CONTACT ANGLEpaso dizaynında “temas açısı”
CONTACT AREApaso dizaynında “temas alanı”
CONTAINihtiva etmek, içine almak
CONTAINERkap, muhafaza kutusu
CONTAMINATEpisletmek, lekelemek, kirletmek
CONTAMINATIONbulaşma, kirlenme, pislenme
CONTENTtenör içindeki miktar, muhteviyat
CONTINGENCYbeklenilmeyen olay, ihtimal
CONTINUOUS CASTERsürekli döküm tesisi
CONTINUOUS CASTINGsürekli döküm
CONTINUOUS FURNACEtünel fırın
CONTINUOUS MILLkontınü haddehane
CONTINUOUS SAMPLING PLANsürekli numune alma planı
CONTIUNEsürmek, devam etmek
CONTOURyüzey profili
CONTRACTmukavele yapmak, kontrata balamak
CONTRACTINGmukavele yapan
CONTRACTIONbüzülme
CONTRACTION ALLOWANCEçekme payı
CONTRACTORmüteahhit, yüklenici
CONTRACTORmüteahhit, yüklenici
CONTROLkontrol, kumanda
CONTROLLED COOLINGkontrollu soutma
CONTROLLED PROCESSkontrol edilmiş işlem
CONTROL BOARDkontrol paneli
CONTROL CHARTkontrol grafii
CONTROL PANELkumanda tablosu
CONTROL PANELkontrol tablosu
CONTROL PULPITkumanda odası
CONTUNUOUSsürekli
CONVERTERkonvertör, dönüştürücü
CONVEYORkangal konveyörü
CONVEYORkonveyör, götürücü
CONVEYOR BELTkonveyör kayışı
COOLsoumak, soutmak
COOLANTsoutucu mayi
COOLERsoutucu
COOLINGsoutma
COOLING BEDsoutma yataı
COOLING BEDsoutma ızgarası (yataı)
COOLING PLATEsoutma plakası
COOLING STRESSsoutma ile hasıl olan gerilimler
COOLING SYSTEMsoutma sistemi
COOLING TOWERsoutma kulesi
COOLING WATERsoutma suyu
COPüst derece
COPPERbakır
COREdökümcülükte kullanılan maça, nüve göbek, öz
CORELESS INDUCTION FURNACEnüvesiz endüksiyon fırını
CORE ARBORmaça feneri
CORE BOXmaça sandıı
CORE PRINTmaça başı
CORE SHOOTING MACHINEmaça makinası
CORE VENTmaça havalıı
CORKmantar
CORNERkenar, köşe
CORONA WIREşarj teli
CORRECTdoru, hatasız
CORRECTIVE MAINTENANCEdüzeltici bakım
CORROSION RESISTANCEkorozyon direnci
CORRUGATEkıvırmak, ondüle yapmak
CORRUGATED PLATEoluklu levha
CORRUGATED SHEEToluklu saç levha
COSTfiyat, maliyet
COST CONTROLmaliyet kontrolü
COST FUNCTIONmaliyet fonksiyonu
COTTER PINmaşalı pim, kopilya
COTTON TIEpamuk v.s. balyaları için çelik şeritler
COUNTERkarşı, mukabil, aksi, karşıt, sayaç
COUNTERSINKhavşa açmak (imalat teknii)
COUNTERSUNKhavşalı
COUNTERWEIGHTdenge aırlıı, mukabil aırlık
COUNTER BALANCEdengelemek, denge
COUNTER BOREkör delik
COUNTER CLOCKWISEsaat ibrelerinin dönüş yönünün aksine
COUNTER DRILLhazır delii büyütmek
COUPLEçift
COUPLINGkaplin, balantı, kavrama, kuplaj rakor (boru)
COURPdemiryolu kavşaı
COVERkapak, kılıf, kapatmak, kaplamak
COVER-LIFTING MACHINEkapak arabası (kapaı kaldırıp taşıyabilen, mekanik sistem)
COWPERyüksek fırın sobası
CRACKçatlak, çatlama, yarık
CRADLEbeşik, kızak
CRADLE ROLLbeşik merdanesi
CRANEvinç
CRANE DRIVERvinç sürücüsü
CRANE RAILSvinç rayı
CRANKkrank, ilk hareket kolu
CRANK CASEkarter
CRANK SHAFTkrank mili
CRAWLERpalet, paletli araç
CREEPsürünme, malzeme özelliklerinden biri
CREWekip, mürettebat, grup
CRIMPINGdikişli boru imali için; dikiş yerine gelecek levha kenarlarının uygun bileşim için ilk şekillendirme
CRITICALkritik
CRITICAL COOLING RATEkritik soutma hızı
CRITICAL DEFECTkritik kusur
CRITICAL FAILUREkritik bozulma
CRITICAL PATH METHODkritik yol yöntemi
CRITICAL POINTkritik nokta
CROCHET (FR)kanca
CROPkırpma, kırpıntı (HD)
CROP ENDSkırpıntı parçaları (kesilen uç baş atıkları)
CROP PUSHER CARkırpıntı itme arabası
CROP SHEARkırpıntı masası
CROP SHEARkırpma makası
CROSS-HEAD SCREWyıldız oyuklu vida
CROSS COUNTRY MILLyanyana dizilmiş haddeler sistemi
CROSS SECTIONenine kesit, profil
CROWNtaç (levha imalinde, merdane eilmesi sonucu orta kısmın kalınlıının kenarlardan daha fazla olması hali)
CRUCIBLEergitme potası
CRUCIBLE FURNACEpota fırını
CRUCIBLE STEELpota çelii
CRUCIFRM SECTIONShaç şeklinde profiller
CRUDEham, olgunlaşmamış
CRUDE STEELham çelik
CRUSHkırmak, ufalamak
CRUSHERkırıcı (MAD)
CRUSHING STRENGTHezilmeye mukavemet
CRUSTkabuk
CRYSTALkristal, billur
CUBBY HOLEtorpido gözü
CUBEküp
CUBIC FEET0,0283 m³ (ngilizce hacım ölçüsü)
CUBIC FEET PER HOUR0.0283 m³ /saat
CUBIC FEET PER MINUTE0.0283 m³/dakika
CUBIC FEET PER SECOND0.0283 m³/saniye
CULMINATEen yüksek noktaya varmak, en yüksek dereceye gelmek
CUMULATIVEtoplanmış, birikerek oluşmuş, ilave
CUMULATIVE DISTRIBUTIONkümülatif daılım
CUPOLAkupol ocaı
CUPPING TESTsaçların şekillendirme özellii testi (eriksen testi)
CUPPY WIREiç bünyesi bozuk ve hatalı tel
CURIE TEMPERATUREmanyetik özelliin kaybolduu sıcaklık
CURRENTakım, cereyan, akıntı, hali hazır, geçerli
CURTAIN SPRING WIREperde yay teli
CURVEeri, viraj
CURVEDeri, bükülmüş
CUSTOMERmüşteri
CUTkesmek, kesik
CUT-OFFkesinti, kesmek, kapamak
CUT-STAY FENCEözel bir cins tel örgü
CUTTING EDGEkesici aız
CYANIDEsiyanür
CYCLEçevrim
CYCLINDERsilindir
CYCLONEsiklon
DAMsu bendi, baraj
DAMAGEhasar
DAMASCUS STEELşamçelii (eski douda düşük yüksek C.lu çelikleri demet yapıp döverek elde edilen özel kalite çelik)
DAMPnemli, rutubetli; kömür madeninde oluşan zararlı gaz
DAMPERazaltıcı, düşürücü, söndürücü, damper
DAMPINGıslatmak, söndürmek
DANGERtehlike
DARFT (DRAUGHT)hava cereyanı, geminin taşırdıı su; kur’a (asker); taslak çekme sürükleme (baca çekişi)
DARKkaranlık, koyu
DASH-LIGHTfar
DATAveri, karakteristik bilgi
DE-AERATORhava giderici
DEAD TIMEölü zaman
DEAD ZONEölü bölge
DEAERATEhavasını gidermek
DEBURRçapak almak (imalat teknii)
DECANTER TANKdurultucu depo
DECARBURISATIONkarbon giderme
DECELARATEhız kesmek, yavaşlatmak
DECIMALondalık
DECISION FUNCTIONkarar fonksiyonu
DECKgüverte, kat
DECOMPOSEayrışmak
DECREASEazaltma, eksiltme
DEEPderin
DEEP DRAWINGderin çekme
DEEP FREEZEderin dondurucu
DEESIGN REVIEWtasarımın incelenmesi
DEFECTarıza, kusur, girinti çıkıntı ve çatlaklar (H)
DEFINITE CHIILL (CLEAR CHILL)sert kabuk ile içteki yumuşak ksmı belirgin bir sınırla ayıran döküm
DEFLECTsaptırmak, çevirmek, yansıtmak
DEFLECTORsaptırıcı,yolundan çevirici
DEFORMATIONşekil deiştirme bozunum
DEFORMED BARnervürlü çubuk
DEFROSTbuzun erimesi
DEGASSING TOWERgazsızlaştırma kulesi
DEGREEderece
DEGREE OF FREEDOMserbestlik derecesi
DEGREE OF INSPECTIONmuayene derecesi
DEGSSINGgaz alma
DEKISHtorpido arabası iç temizlii (YF)
DELAYgecikme, tehir, geciktirmek
DELETEiptal etmek
DELIVERteslim etmek, vermek; kurtarmak
DELIVERYteslim
DELIVERY DATEteslim tarihi
DELIVERY DESKçıkış masası (H)
DELIVERY QUALITYteslim kalitesi
DELIVERY SIDE GUIDEçıkış yan yolluu
DELIVERY TABLEçıkış masası (hadde çıkış role yolu)
DELTA CONNECTIONelektrık balantılarında üçgen balantı sistemi
DELTA CONNECTIONelektrık balantılarında üçgen balantı sistemi
DENSITYyogunluk
DEOXIDIZEdeoksitleme, oksijen giderme
DEPARTMENbölüm, şube
DEPOSITmaden yataı, rezerv (MAD); birikinti, teminat akçesi
DEPRECIATIONamortisman, itfa
DEPTHderinlik
DEPTH OF HEART LAYERyatak malzemesi yükseklii
DERATINGyük azalması
DERIVATIVE CONTROLtürevsel kontrol
DERRICKdikme vinç, maçuna
DESCALINGtufal giderme
DESCRIPTIONizahat, açıklama
DESEAMslabların yüzlerindeki çatlakların giderilmesi
DESIGNtasarım
DESIGNATEtesbit etmek, işaret etmek, tayin etmek
DESIRED VALUEarzulanan, beklenen deer
DESULPHURISATIONkükürt giderme
DETAILED LAY-OUT PLANayrıntılı yerleştirme planı
DETAIL DRAWINGdetay resmi, imalat resmi
DETECTING ELEMENTtesbiti yapılan element
DEVELOPMENTgeliştirme, büyüme
DEVIATIONsapma
DEVICEcihaz, alet
DEW-POINTçi noktası
DEXTRINdekstrin
DIAGONALçapraz
DIAGRAMdiyagram
DIALkadran
DIAMETERçap
DIAMETRAL PITCH25.4 /modül (dişli çarklar)
DIAMONDelmas
DIAMOND PASSoval paso şekli
DIAPHRAGM VALVEdiyaframlı valf
DIEkalıp
DIESCHER MILLdikişsiz boru imal eden iki merdaneli (6 açılı) özel bir hadde
DIE CASTINGpres döküm
DIFFERENTIALdifransiyel
DIFFICULTzor, kolay olmayan
DIFFUSERdifüzör
DIFFUSIONdifüzyon, içine işleme, yayınım, nufuz etme
DIGhafriyat, kazı
DIGGINGkazmak, hafriyat
DIGITALsayısal
DILUTEsulandırmak, inceltmek (boya)
DILUTIONsulandırma
DILUTION TANKseyreltme tankı
DIMENSIONölçü
DIPSWITCHselektör
DIP COATINGdaldırma ile yüzey kaplaması
DIRECTdorudan dosdoru
DIRECTIONAL SOLIDIFICATIONyönsel katılaşma
DIRECT CURRENTdoru akım
DIRTkir, pislik
DIRT GASkirli gaz
DISCHARGEdeşarj, boşaltma, yük boşaltma, terhis çıkarmak
DISCHARGE ENDçıkış ucu
DISCHARGE PIPEboşaltma borusu
DISCONNECTING SWITCHirtibat kesme, kapama dümesi
DISLOCATIONkristal atomlarının yerini kaybetmesi, kristal hatası daılma
DISPATCHgöndermek
DISPENSEdaıtmak, tevzi etmek
DISPERSIONdaılma
DISPOSAL SPECIFICATIONkayıt silme şartnamesi
DISPOSEdüzenlemek, kullanmak, tasarruf etmek
DISPOSE OFelden çıkarmak
DISPROPORTIONALoransız, biçimsiz
DISSIPATEdaıtmak, israf etmek
DISSOLVEerime, eritme
DISTANCEmesafe, uzaklık
DISTILLATEdestile etmek, damıtma
DISTORTdeforme etmek, eritip çarpıtmak
DISTRIBUTEdaıtma, daılım
DISTRIBUTIONdaıtım, tevzi, daılma
DISTRIBUTION CURVEdaılım erisi
DISTRIBUTION FUNCTIONdaılım fonksiyonu
DISTRIBUTORdaıtıcı
DISTRICTbölge, mıntıka, kaza
DITTOaynısı
DIVERSIONderivasyon, çevirme, saptırma
DIVERTsaptırmak
DIVISIONbölüm, kısım
DOyapmak, yap
DOCKrıhtım, dok, gemi havuzu
DOLOMITEdolomıt
DOLOMITE THROWING MACHINEdolomıt püskürtme makinası
DOMEkubbe
DOMESTICyerli
DORMAND SCRAPömrün tamamlamış her türlü çelik
DOT DIAGRAMnokta diyagramı
DOUBLEçift, duble
DOUBLE ENDEDçift aızlı anahtar
DOUBLE ENDED SPAREtedek ihtiyat az kıt idareli kullanmak esirgemek
DOUBLE HEADED RAILçift mantarlı ray
DOUBLE SAMPLINGikili numune alma
DOWELdübel
DOWEL PINkavale
DOWNaşaı
DOWN-CUT SHEARgiyotin tip makas
DOWNENDER, COILbobin yatırıcı (H)
DOWN COILERbobin sarıcı
DOWN COMERyüksek fırının tepesinden doru aşaı doru inen büyük gaz borusu
DOWN TAKEgaz iniş borusu (YF)
DOWN TIMEçalışma koşullarında bulunmama zamanı, duruş zamanı
DRAGdökümcülükte alt derece
DRAG-OVER MILLikili saç haddesi (Tek yönde haddeleme yapılıyor. Malzeme üstten geri veriliyor.)
DRAINsu boşaltmak, akıtma, su mecrası, kanal
DRAINAGEboşaltma,akıtma, su mecrası, kanal
DRAINPIPEsavak, su boşaltma borusu
DRAUGHTezme, (haddelemede malzemenin ezilmesi)
DRAWINGresim, şema, plan, tenik resim, çekmek, uzatmak (tel imali, presle imal)
DREDGEtaramak, tarak, iyi madenden ayrılma az deerli maden
DRILLmatkap, matkapla delmek
DRILLINGdelme, sondaj
DRIVEtahrik etmek, sürmek (otomobil) kumanda etme, cir cihaz çalıştırma
DRIVERsürücü, şöfor
DRIVE KEYsürme yönünde çalışan tırnak
DRIVE MECHANISMtahrik mekanizması
DRIVE MOTORtahrik motoru
DRIVE SHAFTtahrik mili
DRIVE SIDEtahrikli taraf
DROP FORGINGkalıpta dövme
DROP HAMMERşahmerdan
DROSSoksid curuf
DRUMtambur, kasnak çemberi, bidon
DRYkurutmak, kuru
DRYING OVENkurutma fırını
DRY COALkuru kömür
DRY DRAWINGnormal souk çekme. Sonradan herhangi bir kaplama v.s. yapılmıyor
DRY SAND MOULDkuru kum kalıp
DRY STRENGTHkuru mukavemet
DUCTboru, kanal, mecra
DUCTILEsünek, kırılgan olmayan
DUCTILITYmalzemenin haddede işlenebilme özellii, yumuşaklık durumu, süneklilik
DUMMYkukla faaliyet (Endüstri müh. de)
DUMMY BARkontinü dökümde ilk başta kullanılan ve ”kukla”tabir edilen metalik rehber parça, kukla başı
DUMPboşaltmak
DUMPERboşaltıcı, devirici
DUMPER CARboşaltma arabası, cevher maniplasyonunda kullanılan devirmeli arama
DUMP TRUCKdamperli kamyon
DURABILITYdayanıklılık, süreklilik
DURATIONmüddet, devam
DUSTtoz
DUST CATCHERStoz tutucular
DUST COLLECTORtoz toplayıcı
DUST EXRTACTIONtoz ayırma
DUTYhizmet vazife, iş
DYNALLOYözel bir alaşımlı çelik
DYNAMIC BRAKINGdinamik fren
EACHher, her bir, tane
EARLIEST STSRT AND FINISHen erken başlama ve bitirme
EARLY FAILUREerken bozulma
EARTHtoprak, arz, topraklamak (EL)
EASTdou
ECCENTRICeksantrik, eş merkezli olmayan
ECONOMIC QUALITY LEVELekonomik kalite seviyesi
ECONOMISERön ıstıcı ekonomisör
EDGERkenar kesici, düzeltici, haddelemede kenar kontrolü yapan dik tezgah
EDGER ROLLkenar ezme merdanesi
EDGINGhaddelemede kenar kontrolu, yan kenarın haddelenmesi
EFFECTIVE WORKING DIAMETERpaso dizaynında efektif çalışma çapı (alt veya üst yarım paso alanının ortasından geçe hattın meydana getirdii merdane çapı)
EFFICIENCYverim, randıman
EFFLUENTtaşan, dışarı akan
EJECTdışarı atmak, püskürtmek, fışkırtmak
EJECTORdışarı çıkarıcı
ELABORATEincelikle işlemek, teferruatlı hazırlamak
ELASTICesnek
ELASTICITYesneklik
ELBOWdirsek
ELBOW COVERkok fırınları  gaz toplama sisteminde bir kapak açıldıında, fırın atmosfere açılıyor.
ELECTRICAL ENGINEERINGelektrik mühendislii
ELECTRICAL LOADelektriksel yük
ELECTRIC FIELDelektriksel alan
ELECTROelektrie ait
ELECTRODEelektrot, kaynak çubuu
ELECTROLYSISelektroliz, elektrik akımı geçirerek ayrıştırma
ELECTROLYTEelektrolit, elektrii ileten çözeltici
ELECTROLYTICelektrolitik
ELECTROMAGNETelektrik mıknatısı
ELECTROMAGNETICelektromanyetik
ELECTRONIC BOARDelektronik tablo
ELECTROPLATEelektroliz ile kaplamak
ELECTROSTATIC PRECIPITATIONelektrostatik toz tutma
ELECTROTINNINGelektrolitik kolay kaplama
ELECTRO PRECIPITATIONelektriksel çökeltme
ELEVATEkaldırmak, yüksee çıkarmak
ELEVATIONyükseklik, irtifa
ELEVATORasansör, yükseltici, elevatör
ELEVATOR TEEasansör tipi T-Profili
ELEVENonbir
ELONGATION FACTORuzama genleşme faktörü
EMANATEdışarı akmak, çıkmak, hasıl olmak
EMBANKMENTrıhtım, su bendi
EMBEDgömmek
EMBEDDEDgömülmüş
EMBRITTLEMENTkırılgan
EMERGENCYacil hal, tehlike
EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEMacil durdurma sistemi
EMPIRICALtecrübeye dayana, ampirik
EMPTYboş, boşaltmak
EMPTY REELavare kasnak
EMULSIONsıvı içinde çözülmeden daılmış
ENAMELING SHEETkompozisyonundaki karbon ve mangan yüzdesinin toplamı en aşaı düzeyde olan saç, emaye sacı
ENDson, uç, nihayet
ENDURANCEdayanma gücü, tahammül
END THRUSThaddelemede merdaneye gelen yanyükler
ENFOLDkat kat sarmak, sarmalamak
ENGAGEtutmak, kavramak, birbirne geçirmek
ENGAGEDkavramış
ENGINEmakina, lokomotif
ENGINEERmühendis, makinist
ENGINEERINGmühendislik
ENGINE ROOMmakina odası
ENGRAVEoymak, gömmek
ENLARGEDbüyütülmüş
ENLARGEMENTbüyültme
ENRICHMENTzenginleştirme
ENTERNALharici, dış (erkek vida gibi)
ENTRANCEgiriş
ENTRYgiriş, girme, giriş yeri
ENTRY AND DELIVERY GUIDESgiriş ve çıkış yollukları (haddelerde)
ENTRY ENDgiriş ucu
ENTRY SIDE GUIDEhaddelerde giriş yan yolluu
ENVIRONMENTçevre
ENVIRONMENTAL STRESSçevre baskısı
EQUALeşit
EQUALLYeşit olarak
EQUALLY SPACEReşit aralıklı
EQUAL ANGELSeşkenar köşebent
EQUATIONdenklem
EQUILIBRIUMdenge
EQUIPMENTdonanım
EQUIVALENTeşdeerli, muadil
ERECTIONdikmek, inşa, montaj
ERMALITEgri pik demirinin ticari ismi (alaşımlı)
ERODEaşındırmak
ERRORhata, yanlış
ESTIMATEtahmin
ESTIMATEDtahminen
ETCHINGkimyasal bir sıvı (asit) ile malzemenin yüzeyini dalama
EUTECTICötektik (MET)
EUTECTOID STEELdemir-karbon dengi diyaramında ötektik (0,8 % C) nokta üzerinde yer alan çelik
EVALUATIONdeerlendirme, kıymet, takdir etme
EVAPORATEbuharlaşmak
EXACTtam doru
EXCAVATORekskavator, kazıcı
EXCEPThariç
EXCESSgereinden fazla
EXCESS AIRfazla hava, gereinden çok verilen hava
EXCITATIONikaz
EXCITEheyecanlandırmak, tahrik, etmek
EXCITERikaz motoru (EL)
EXCREMENTkatı artık
EXCVATIONkazı, hafriyat
EXHAUSTekzost, bitimek, tükenmek, boşaltmak
EXHAUST FANekzost vantilatörü
EXISTvar olmak, mevcut olmak
EXITHERMIC POWDERlünker tozu
EXOTHERMICısı verici, ekzotermik
EXPANDgenişlemek, yayılmak, genleşmek, tevsi etmek
EXPANDERgenişletici
EXPANSIONgenişletici
EXPANSIONgenişleme, tevsiat
EXPANSION ALLOWANCEgenleşme payı, genleşmemek, tevsi etmek
EXPECTATIONbeklenti
EXPECTED VALUEbeklenen deer
EXPELdışarı atmak, çıkarmak
EXPENDITUREsarfiyat, masraf
EXPENSESsarfetme, masraf etme
EXPERIMENTAL DESIGNdeneysel dizayn
EXPERTuzman
EXPIREsona ermek, müddetin hitamı
EXPLOITişletme, kullanma
EXPLOSIONpatlama, infilak
EXPONENTüs (mat.)
EXPORTihracat, dışsatım
EXTENSIONuzatma, büyütme
EXTRACTIONistihsal etmek, çıkarmak
EXTRACTORçıkarıcı
EXTRAPOLATED MEAN LIFEötelenen ortalama ömür
EXTRAPOLATED RELIBILITYötelenen güvenirlik
EXTREME VALUESuç deerler
EXTRUDEkalıptan çıkarmak
EXTRUSION PRESSbasınçlı pres, sıkıştırmalı, eksrüzyon presi
EYEBOLTgözlü civata (aybolt)
FABRICATEimal etmek
FACEyüz
FACILITYhizmet, kolaylık, tesis
FACINGkaplama
FACING SANDastar kumu (dökümcülükte)
FACTORfaktör, etken
FAGOTINGdemet yapma
FAHRENHEITfahrehayt ısı dercesi(kaynama noktası 212 F, donma noktası 32 F olan birim. (OF-32) 5/9=C
FAILUREkusur, hata, başarısızlık, bozulma
FAILUREDENSITYbozulma younluu
FAILUREFREQUENCYbozulma frekansı, sıklıı
FAILURE COSTSbaşarısızlık maliyeti
FAILURE RATEbozulma hızı
FALEmalzeme hatalarından biri, pul, pul tabakalarının oluşması, ince tabaka
FALSEsahte, yanlış
FANvantılator, fan
FANNINGhavalandırma
FAN MOTORfan motoru
FARuzak
FASTENbalamak, kapamak, sıkıca tesbit etmek
FATIGUEyorulma (malzeme özelliklerinden biri)
FATIGUE CRACKyorulma sonucu kırılma, yorulma çatlaı
FAULThat, arıza, kusur
FAULT FINDERarıza bulucu
FEASIBILITYyapılabilirlik, fizibilite
FEASIBLEuygulanabilir
FEATHERyay, kama, kuştüyü
FEEDbesleme, takviye etme
FEEDERbesleyici elektrik sistemlerinde kullanılan güç kaynaı
FEEDINGbesleme
FEED BACKgeri besleme, ters yönde besleme
FEED MIXşarj harmanı
FEED WATER HEATERbesleme suyu ısıtıcısı
FEET304.8 mm’lik ingiliz uzunluk ölçüsünün çoulu
FENCEçıt vaya parmaklıkla çevirme
FENDERkorkuluk, çamurluk (oto)
FEROUS CHARGEdemir ihtiva eden şarj malzemeleri
FERRITEdemir karbon diyagramında “ferrit” yapısı (çok düşük karbonlu fazı)
FERRO-ALLOYdemir alaşım
FERRO-STEELgri pik demirin ticari ismi (alaşımlı)
FERROUSdemirli, demir esaslı
FERROUS METALLURGYdemir çelik metalurjisi
FERRY-BOATferibot, arabalı vapur
FETTLINGocak tamiri
FETTLING MACHINEpüskürtme makinası
FIBRElif, fiber, ince tel
FIELDalan (EL) arazi, tarla
FIELD DATAsah verileri
FIFTEENonbeş
FILEeelemek, dosyalamak, dosya
FILE HARDNESSeski bir (potatif) sertlik deerlendirilmesi
FILLETdar ve düz silme
FILTERfilitre, süzgeç, süzmek
FILTRATEsüzüntü, süzülmüş olan
FINrafyatör dilimi, motor silindiri üzerindeki soutma dilimleri, kaynaktan husule gelen çıkıntılar
FINAL INSPECTIONson muayene
FINAL REJECTIONkesin red
FINAL SLAGtsfiyenin en sonunda alınan curuf
FINANCIALmali, parasal
FINEince, iyi, güzel
FINEStoz, elek altına düşenler
FINE CUSHINGince kırma
FINE SIZEince ebatlı parça
FINISHtamamlamak, bitirmek, cila, son işlem
FINISHEDbitmiş
FINISHINGtamamlama, bitirme
FINISHING LINEtamamlama hattı, soul şerit hattı
FINISHING MILLfimiş haddesi
FINISHING MILL HOOPERşerit hadde gergi merdanesi (H)
FINISHING PASSfimiş panosu, son bitirme pasosu
FINS (OVERFILLS)fitil, haddeleme hatalarından biri
FIREyangın, ateş
FIRE BRICKateş tulası
FIRE CLAYşamot çamuru
FIRE CRACK AND ROLL MARKShaddeleme hataları, merdane yüzeyindeki çatlak ve bozuklukların malzeme yüzeyinde iz bırakması
FIRE EXTINGUISHERyangın söndürme cihazı
FIRE RESISTINGateşe dayanıklı
FIRINGateşleme
FIRMLYkuvvetle
FIRSTbirinci, önde
FISH BOLTcebire pernosu
FISH PLATEcebire (ray balantı elemanlarından)
FISSUREyarık, çatlak
FITgeçme, uymak
FITTERmontör
FITTINGyardımcı parça, teferruat, uydurmak
FIVEbeş
FIXsabitleştirme
FIXED POSTION LAYOUTsabit konumlu yerleştirme
FLAMEalev
FLAME CUTTINGalevle kesme işlemi
FLAME HARDENINGalevle sertleştime
FLANGEflanş
FLANGEDflanşlı
FLANGED  NUTflanşlı somun
FLAREboru azını havşa ile şişirmek
FLASHçapak, alevlemek, parlamak
FLASK (MOLDING BOX)dökümcülükte kullanılan kalıp
FLATdüz yassı
FLAT BILLETyassı kütük
FLAT FACEdüz yüzlü
FLEXIBLEesnek
FLEXIBLITYesneklik
FLOATyüzeyde kalmak, yüzmek, dibe çökmek
FLOATATIONyüzdürme
FLOAT AND SINKkömürün yıkanabilirliini tesbit için yapılan deney
FLOORtaban, zemin, döşeme
FLOOR PLATEtaban plakası
FLOWakış
FLOW DIAGRAMakış diyagramı
FLOW METERdebi ölçer
FLOW PROCESS CHARTsüreç akım çizelgesi
FLOW RATEdebi
FLOW SHEETakım şeması
FLUCTUATIONdalgalanma
FLUEyanma kamarası (kok f.) gaz akıntı borusu, baca
FLUE DUSTbaca tozu
FLUE GASbaca gazı
FLUIDakışkan
FLUIDITYakışkanlık
FLUMEoluk, yalak, kanal
FLUORSPARfluşpat
FLUSHbirden akmak, bol su ile temizlemek; taşkınlık
FLUSHINGgaz, toz v.s.nin birden fazlalaşması, hücum etmesi, çoalması
FLUSHING LIQUIDçalkalama suyu ™, boru hatlarının yıkama suyu
FLUXerimesi güç gayri saf maddelerin erimesini kolaylaştıran ve bunlarla birleşerek erimiş demirden ayrıla-bilen sıvı bir curuf hasıl eden hammaddeler-kireçtaşı, dolomit gibi; kaynak tozu, lehim  pastası curuf yapıcı malzeme
FLYINGuçan, hareketli
FLYING SHEARuçar makas
FLYING SHEARuçar makas, döner makas
FLYING TUNDISHuçar tandiş
FLYWHEELvolan
FOAMköpük, köpürmek
FOLDkatlamak, kat
FOLDING TESTkatlama deneyi
FOLDSenlemesine ingot çatlakları.(sıvı metalin kalıp içindeki bozuk yerlere nufuz etmesiyle oluşur.)
FOOTayak, 304.8 mm. (ingiliz uzunluk ölçüsü)
FOOT OF RAILrayın ayak bölümü
FORiçin
FORCED COOLINGcebri soutma
FORCED DRAFTcebri çekiş, aspiratörlü baca çekişi
FORECASTtahmin
FOREIGNyabancı
FOREMANustabaşı, nezaretçi, formen
FORGEdövme
FORGED STEELdövme çelik
FORKLIFTforklift, çatallı kaldırıcı ve yükleyici
FORMşekil, form
FORNINGdövme işlemi
FORWAND FEEDileri besleme
FOUNDATIONtemel, tesis etmek, vakıf
FOUNDRYdöküm, dökümhane
FOURdört
FOUR HIGH MILLkuarto hadde, dörtlü hadde
FOUR STAND MILLdört tezgahlı kontinü hadde
FRACTIONALbölümlü, parçalanmış bayaı kesir
FRACTION DEFECTIVEkusurlu oranı
FRACTUREkırılma
FRAMEiskelet, çatı, çerceve
FREE DISTRIBUTIONparametrik olmayan daılım, serbest daılım
FREE TIMEserbest zaman
FREIGHTnavlun, taşıma
FREQUENCYfrekans, sıklık
FREQUENCY DISTRIBUTIONfrekans daılımı
FRESHtaze
FRICTIONfriksiyon testere (souk testere)
FROM……. dan
FRONTön, önden
FUELyakıt
FULL COMBUSTIONtam yanmalı
FUMEduman
FUNNELhuni, oluk
FURNACEfırın
FURNACE INWALLfırın iç duvarı (YF)
FURNACE STOCKfırın şarjı (YF)
FURNISHteçhizat ile tahkim etmek, tefriş etmek
FUSEerimek, eritmek, dinamit fitili, sigorta (EL)
FUSIBILITYerime kabiliyeti
FUSIONerime, eriyerek birleşme, füzyon
GAGbaskı
GAGEölçme, ölçü aleti, gösterge
GAGE PRESSUREgösterge basıncı
GAGGERSdöküm kalıplarında kum içine yerleştirilen çelik çubuklar(mukavemet salıyor.)
GAG PRESSbaskı presi, ray dorultmada uç kısım erilmesini önleyici özel bir pres
GAG SHEARmakas baskısı
GAINkazanç
GALLON4.546 litre (ngiliz hacim ölçüsü)
GALLONS PER HOUR4.546 litre /saat
GALLONS PER HOUR MINUTE4.546 litre/dakika
GALLONS PER HOUR SECOND4.546 litre/saniye
GALVANIZEDgalvanizli
GALVANIZINGgalvanizleme, çinko kaplama demir karbon diyagramında gama fazındaki demir
GAMINGstrateji denemeleri
GANGUEgang, maden cevherinin içindeki yabancı maddeler
GANGWAYgeçit, iskele, köprü
GANTRYayaklı çerceve sehpa
GANTRY CRANEportal vinç
GAPmerdaneler arasında kalan hava boşluu
GARAIN BOUNDARYtane sınırı
GARIN REFININGtane inciltme
GARRET MILLince yuvarlaklar için özel olarak geliştirilmiş haddehane
GASgaz
GASEOUSgaz halinde
GASKETconta
GASOLINEbenzin (Amerikan ngilizcesi)
GAS BURNERgaz beki
GAS CLEANINGgaz temizleme
GAS COOLERgaz soutucu
GAS HOLDERgaz deposu, gazometre
GAS RATIOgaz oranı
GATEkapı, kapak, kabuk (döküm üzerinde)
GATE DIVERTERyol verici palet (H)
GATE VALVEget valf, sürgülü vana
GAUGEölçmek, mikyas, ölçme aleti, gösterge
GAUZEduman, gaz
GEARdişli tertibat
GEAR BOXşanzuman, dişli kutusu
GENERALgenel, umumi
GENERAL ARRANGEMENTgenel düzenleme, genel yerleşim
GENERATIONüreme, çoalma, jenerasyon
GENERATORjenerator
GIRDERkuşak, saran, kuşatan şey
GLASScam
GLUEzamk, tutkal
GOGGLEkoruyucu gözlük
GOLBE VALVEklapeli valf
GOOSE NECKdeve boynu, yüksek fıında tüyer-hava simidi borusu arasındaki dirsek
GOVERNING OILregülsayon yaı
GOVERNORregülatör, düzenleyici, ayarlayıcı
GRAByük kaldırmaya mahsus çangel, vinçkancası, kıskaç
GRABBINGtutmak, kavramak
GRAB BUCKET CRANEkepçeli vinç
GRADEderece, cins, sınıf; meyil; tenör (maden cevheri)
GRADINGayırma, tasnif, tasfiye
GRADUAL FAILUREderceli bozulma, tedrici başarız
GRADUATEmezun olma, dercede taksimatı
GRAINtane
GRAIN GROWTHkristal tane büyümesi
GRANULARtanelemek, kabartmak
GRAPHITEgraft
GRAVELçakıl
GRAYgri
GRAY IRONgri pik demir
GRAY MILLgeniş I-U ve H profilleri için özel olarak geliştirilmiş üniversal hadde tezgahı
GREASEgres, iç yaı, gresle yalamak
GREEN SAND MOULDyaş kum kalıbı
GREEN STRENGTHyaş mukavemet
GRIDelek, a
GRINDtaşla taşlama, öütmek, ezmek, taşlamak
GRINDöütücü,zımpara taşı, bileyici
GRINDINGzımparalama, taşlama, öütleme, rektifiye
GRIPkavramak, sıkıca tutmak, tutanacak yer
GRITiri taneli kum, kumla temizleme
GRIT BALSTINGkum püskürtme, kumla temizleme
GRIZZLYelek görevi yapan ızgara
GROOVEmerdane üzerindeki paso kanalıoluk, girinti yuva
GROSSgros, oniki düzine=144 brüt miktar
GROUNDyer, zemin, öütülmüş toprak (EL)
GROUND FLOORzemin katı
GUARDkorumak, muhafaza etmek, bekçi, siper
GUESTmisafir
GUEST HOUSEmisafirhane
GUIDEkılavuz, yolluk (H)
GUIDE BOXyolluk kasası
GUIDE MILLelle kumandalı küçük hadde tezgahlarından müteşekkil hadde sistemi
GUILLOTINE SHEARgiyotin tip makas
GUMzamk, zamklamak
GUM TRAGACANTHkitre zamkı
GUNITEgri pik demirin ticari ismi (alaşımlı)
GUN IRONgri pik demirin ticari ismi (alaşımlı)
GUTTERyamur oluu, oluk
GUYgergi, gergi teli
GYRATORY CRUSHERdöner kırıcı
HADFIELD STEELSalaşaımlı manganez çelii özellikle aşınmada direnci fazla bir çeliktir.
HAGG CARBIDEFe2C yapısındaki demir karbür
HALFyarım
HALTERilmik, halka
HALVEyarıya bölmek
HAMMERçekiç, çekiçle dövmek
HAMMERHEADçekiç başı
HAMMERINGçekiçleme
HAMMER WELDINGdemirci kaynaı
HAMMER WELDINGdemirci kaynaı
HANDel
HANDICAPengel, handikap
HANDLEsap, kol, kabza, kulp
HANDLINGtaşımak, sevk, manipülasyon
HANGINGasılı askı
HANGING FURNACEşarjın aşaı inişinin gecikmesi (YF)
HANGING GUIDEaskı yolluu
HARBOURliman
HARDkart, sert, zor
HARDENABILITYsertleştirme özellii
HARDENABILITY INTENSIFIERsertleştirmeyi artırıcı elemanlar
HARDENEDsertleştirilmiş
HARDENED STEELsertleştirilmiş çelik
HARDENsertleştirmek
HARDNESSsertlik
HARD BURNEDsert pişmiş, yüksek sıcaklıkta pişmiş (tula)
HARD CHROMIUM COATINGsert krom kaplama
HAULçekmek, taşımak
HAZARDtehlike
HEADbaş
HEADERkollektör boru (akışkan teknii)
HEAD AFFECTED ZONEısıya maruz bölme
HEAD PHONEkulaklık
HEAD SPROCKETbaş bakla, zincirin baş baklası
HEARTHhazne (YF) , ocak
HEARTH LAYERocak ve hazne tabakası
HEATısı, hararet
HEATERısıtıcı
HEATINGısıtma, tavlama
HEATING FURNACEtav fırını
HEAT BALANCEısı balansı
HEAT EXCHANGERısı transferi yapan cihaz, eşanjör (reküperatör v.s gibi)
HEAT INPUTsisteme giriş yapan ısı miktarı
HEAT LOGdöküm raporu
HEAT OF COMBUSTIONyanma ısısı
HEAT RESISTANTısıya dayanıklı
HEAT RESISTING STEELısıya mukavim çelik
HEAT TRANSFERısı transferi
HEAT TREATEDısı ile muamele edilmiş, tavlanmış, ısıl işlem uygulanmış
HEAT TREATMENTısı ile muamele, ısıl işlem
HEAVYaır, kuvvetli
HEAVY DUTYaır hizmet, zorlu iş, güç servis
HEAVY SECTIONaır profil, büyük kesitli profil
HEIGHTyükseklik
HEMATITEhematit
HEMISPHEREyarım küre
HEXAGONaltıköşe
HEXAGONAL  NUTaltı köşe başlı somun
HIGHyüksek, irtifalı
HIGH FREQUENCYyüksek frekans
HIGH PRESSUREyüksek basınç
HIGH PRESSUREyüksek basınç
HIGH STRENGTH BOLTyüksek mukavetmetli civata
HIGH TOP PRESSUREyüksek tepe basıncı
HIGH VELOCITYyüksek hız
HIGH VOLTAGEyüksek gerilim
HINGEmenteşe
HISTOGRAMhistogram
HOBazdırma bıçaı (talaşlı imalat)
HOBBING MACHINEazdırma freze
HOISTvinç, kaldırma
HOISTING POWERtutmak, malik olmak, bırakmamak
HOIST HOUSEasansör kızaı, asansör çerçevesi
HOLDING FURNACEtavlı malzemeyi belli sıcaklıkta bekletmeye yarayan fırın
HOLD AS A SPAREyedek olarak bulundurmak
HOLD DOWNROLLbastırma merdanesi
HOLEdelik
HOME SCRAPdemir çelik fabrikalarının kendi dahili hurdası
HOMOGENOUShomojen,mütecanis
HONINGhonlama, perdahlama
HOODbaşlık, kılıf
HOOKkanca
HOOK BLOCKkanca makarası
HOOK CONVEYORkancalı konveyör
HOOPçelik çenber, kasnak, varil v.s için kasnak
HOPPERoluk, silo bunker
HORIZONTALyatay
HORIZONTAL STANDyatay hadde tezgahı
HORNkorna, püskürtme hunisi (yangın söndürme cihazı)
HORSE POWERbeygir gücü
HOTsıcak
HOT BLASTsıcak hava (YF)
HOT BLAST STOVE (COWPER)yüksek fırın sobası
HOT BLAST VALVEsıcak hava valfı
HOT FORMINGsıcak şekillendirme
HOT METALsıvı pik demir (YF)
HOT METAL TRANSFER CARsıvı pik demirin nakli için kullanılan özel taşıyıcı
HOT MILLsıcak hadde (H)
HOT REPAIR MATERIALsıcak tamir malzemesi
HOT ROLLED PRODUCTsıcak haddelenmiş mamul
HOT ROLL MILLsıcak hadde (H)
HOT ROLL MILLsıcak hadde
HOT SAWsıcak testere (sıcak hadde mamullerinin kesiminde kullanılan)
HOT SCREENsıcak eleme
HOT STRIPsıcak şerit (H)
HOT STRIPsıcak şerit
HOT STRIP MILLsıcak şerit haddesi
HOT TEARsıcak yırtılma
HOT TOPhadde ayaı, hadde tezgahının ayak (kızak) bölümü
HOT WELLsıcak su sarnıcı
HOURSsaatler
HOUSINGkonsol, gövde, ayak (H)
HUBgöbek, muylu, başlık, kabza
HULTGREN BALLbrinel sertlik cihazında kullanılan souk döütülmüş çelik bilya.
HUMIDIFICATIONnemlendirme
HUMIDITYrutubet, nem
HUMP TABLEkambur masa
HUNDREDyüz (100)
HUNDREDWEIGHT45,36 kg’a eşit bir ingiliz ölçüsü
HYDRANTyangın musluu
HYDRAULIChidrolik, bir sıvı ile çalışan
HYDRAULIC BRAKEhidrolik fren
HYDRAULIC  OIL SYSTEMhidrolik yalama sistemi
HYDROCONE CRUSHERhidrokonik kırıcı
HYDROCONE CRUSHERhidrokonik kırıcı
HYDROGEN EMBRITTLEMENTçelik bünyesinde biriken hidrojenin sebep olduu çatlaklar
HYDROMETERsıvı younluunu ölçer
HYGROMETERnem ölçer
ICEbuz
ICINGbuzlaşma, donmuş
IDENTIFICATIONtanımlama, tayin, teşhis etmek, hüviyetini ispat etmek
IDLEboş, işlemeyen, avare
IDLEtahriksiz merdane
IDLE ROLLrölantide çalışmak (OTO)
IDLINGeer, ise
IFyakma, ateşleme, tutuşma
IGNITIONyakma, ateşleme, tutuşma
IGNITION FURNACEkontak anahtarı
IGNITION KEYaydınlatmak, ışıklandırmak
ILLUMINATEaydınlatmak, ışıklandıremak
ILLUMINATIONtenvirat,aydınlatma
IMMERSEbatırmak, daldırmak
IMMERSION COATINGdaldırma metodu ile yapılmış kaplama
IMPACTçarpma, darb
IMPELtahrik etme
IMPELLERtahrik edici, pervane, kanat
IMPERFECTIONeksiklik
IMPERVIOUSsu veya hava geçirmez, nufuz edilmez
IMPORTithalat, dışalım
IMPUREkarışık, kirli
IMPURITYsaflıı bozan madde
INiçinde
IN-PROCESS INSPECTIONişlem sırasında muayene
INCANDESCENTakkor
INCHparmak (25.4 mm, ingiliz uzunluk ölçüsü)
INCLUSIONSinklüzyon, çeliin içindeki çeşitli elemanlar
INCREASEartmak, çoalmak
INCREMENTartma, çoalma, artık
INCREMENTAL PROBABILITY OF FAILUREbelirli aralıkta bozulma ihtimali
INDEMNIFYtazmin etmek, karşılamak
INDENDATIONçentik, çentik açma
INDENTçentik yapmak, iz bırakmak
INDEPENDENCEbaımsızlık
INDICATEgösterme, işaret etme
INDICATEDgösterilmiş
INDICATING PANELgösterge tablosu
INDICATIONgösterge
INDIVIDUALbirey, birim
INDIVIDUALLY DRIVEN ROLLERmüstakil tahrikli role
INDUCED DRAFT (FORCED DRAFT)cebri çekiş, eksoz yaptırma
INDUCTIONendüksiyon
INDUCTION HARDENINGindüksiyon akımıyla yapılan sertleştirme
INDUCTION HEATINGindüksiyon akımıyla yapılan ısıtma, tavlama
INDUCTION MOTORendüksiyon motoru
INDUSTRIAL ENGINEERINGendüstri mühendislii
INDUSTRIAL WATERendüstriyel su
INERT GASsoy gaz (KIM)
INFINITEsonsuz
INGATEmeme
INGOING ROLLER TABLEgiriş role yolu
INGOTingot, tomruk , külçe
INGOTISMaşırı derecede büyümüş, yayılmış dendritik kristaller ihtiva eden ingot iç yapısı
INGOT BUGGYbogi, ingot taşımada kullanılan bir nevi özel vagon. (tahriksiz)
INGOT CARingotları tav çukurları önünde taşıyabilen tahrikli özel araba
INGOT MANIPLATORhaddelemede ingot çevirici mekanizma
INGOT MOULDingot kalıbı
INGOT MOULD FOUNDRYingot kalıbı dökümhanesi
INGOT PUSHERingot iticisi
INGOT STRIPPINGsıyırma, ingotu kalıptan çıkarma, sıyırma
INGOT TURNERSingot çevirici
INGOT TURN TABLEingot çevirme masası
INGRESSgirme
INHALATIONnefes yolu ile içine çekme
INHERENT WEAKNESS FAILUREyapısal zayıflık bozulması
INHIBITORönleyici, yavaşlatıcı, sınırlayıcı
INITIALbaşlabgıç; birinci; evvel ki parafe etmek
INITIAL CREEPsürünmenin başlangıcı
INJECTIONiçine püskürtme
INJECTORenjektör
INLET (INPUT)giriş, girdi
INNER RACErulmanda iç masura yuvası
INOCULANTaşılayıcı
INPUTgiriş
INSERTilave, içine yerleştirmek
INSIDEiç, iç taraf
INSIDE DIAMETERiç çap
INSIDE SCREW RISING STEMiç kaldırma vidası şaftı (vana tenii)
INSOLUBLEerimeyen, çözülmeyen (KIM)
INSOLUBLEerimeyen, çözülmeyen (KIM)
INSPECTmuayene etmek, teftiş etmek
INSPECTmuayene etmek, teftiş etmek
INSPECTIONmuayene, yoklama, teftiş
INSPECTIONmuayene, yoklama, teftiş
INSPECTION BY VARIABLESdeişkenlere göre muayene
INSPECTION LOTmuayene partisi
INSPECTION  BY ATTRIBUTESnitel muayene
INSPECTION  DIAGRAMmuayene diyagramı
INSPECTION  TABLEmuayene masası, kontrol ızgarası
INSPECTORmuayene eden, enspektor
INSTALLinşa etmek, tesis kurmak
INSTALLATIONinşaat, tesis, montaj
INSTALLATION SPECIFICATIONmontaj şartnamesi
INSTANTani, derhal, içinde bulunduu an
INSTANTANEOUSan, lahza, enstantane
INSTANT OF FAILUREbozulma anı
INSTRUCTIONtalimat, malumat
INSTRUCTION BOOKtalimat kitabı, kullanma kılavuzu
INSTRUMENTalet, edavat, enstrüman, teçhizat
INSTRUMENTATIONalet edevatla iş görme. Bilhassa hassas ölçü
INSULATION (INSULATING)izolasyon, tecrit (EL)
INSULATORizolator
INSURANCEsigorta (kaz, yangın v.s için)
INSUREsigorta etmek, emniyet altına almak
INTEGRAL CONTROLtümlevsel denetim
INTEGRATEDentegre, tam bütün halinde, bütün kısımları bir arada
INTEGRATED IRON AND STEEL PLANTentegre demir çelik tesisleri
INTENSIFYşiddetini arttırmak, kuvvetlendirmek
INTENSITYşiddet, keskinlik, kesafet younluk
INTERCEPT (HEYN) PROCEDUREkristal büyüklüü tesbit metodu
INTERCHANGEABLEdeiştirilebilir, birbirinin yerine konulabilir
INTERMEDIATEarada, ortada, orta derece
INTERMEDIATE PRESSUREortalama basınç
INTERMEDIATE TRAINara hadde grubu
INTERMESHINGişlem aı
INTERMITTENTfasılalı, kesintili
INTERMITTENT FAILUREgeçici bozulma
INTERMITTENT  PROCESSaralıklı süreç
INTERNALiç (dişi vida için)
INTERNAL CHILLiç soutucu
INTERNAL COMBUSTIONiçten yanmalı
INTERRUPTED QUENCHINGinkitalı su verme
INTERVALaralık
INTITIATEbalatmak, alıştırmak
INVALIDhükümsüz, geçerli olmayan
INVERSEters (orantı)
INVERTçevirmek
INVESTMENTyatırım
INVOLUTEenvolvent (dişli çarklar)
IN LINEaynı eksende
IN TANDEM ARRANGEMENThaddelerin tandem sisteminde yerleştirilmesi (aynı hat üzerinde sıralanmış kontinü tip tezgahlarda haddelenen malzeme aynı anda birkaç tezgahta bulunabiliyorsa buna “in tandem” dizilişi denir.
IRONdemir (Fe)
IRON BODY ALLOY TRIMalaşım kaplı demir gövde
IRON BODY BRONZE MANTLEDbronz kaplı demir gövde
IRON FLUXINGkalkerli demir cevheri
IRON MAKINGdemir (pik) imali
IRON NOTCHdöküm delii (yüksek fırında sıvı pikin çıkış yaptıı delik)
IRON OREdemir cevheri
IRON RUNNERsıvı pikin fırından potaya doru akarken içinden geçtii kanal
IRON SCRAPpik hurdası
IRON TAPE-HOLE DRILLyüksek fırında maden deliini açmada kullanılan makina
ISLEY SYSTEMiki bacalı cebri çekişli rejenaratif sistem (sanayi fırınlarında)
ISOKOMizoviskotize sabitesi
ISOLATEayırmak, tecrit etmek
ISOLATEDtecrit edilmiş, tek
ISOLATIONyalıtım, tecrit, izolasyon
ISOMETRICeşit ölçülü, aynı ölçüde
ISOMETRIC DRAWINGbir ölçülü resim, eşit ölçülü resim
ISOMETRIC SYSTEMbir ölçülü sistem
ISOMORPHICbir biçimli, eşit şekilli
ISOTHERMALeş sıcaklık dereceli
ITEMmadde, kalem (adet)
I BEAM (JOIST)I profili
JACKkriko, palanga
JACKETmuhafaza, ceket, kaplama, dış zarf
JACK SHAFTana şaft
JAMsıkışmak, çalışmaz hale gelmek
JAWçene
JAW CRUSHERçeneli kırıcı
JAW CRUSHERçeneli kırıcı
JEFFRIES (PLANIMETRIC) PROCEDUREkristal tane büyüklüünü tesbite ait metodlar
JETpüskürtme, fışkırma, fıskiye, basınçla püsküren sıvı veya gaz
JIB CRANEkollu vinç
JIGmihengir
JIGGINGdemir cevheri zenginleştirme sistemlerinden biri
JOBiş, vazife
JOBBING MILLkaba ölçülerde saç ve levha imal edebilen eski tipte bir hadde
JOB DESCRIPTIONvazife tarifi, iş tarifi
JOB EVALUATIONiş deerlendirme
JOGyedirme, dürtmek, itmek
JOINTmafsal, ek, ek yeri, balantı
JOINT BARbalantı elemanı
JOIST (I BEAM)I profili
JOLTINGsarsma
JOMINY TEST (END QUENCH TEST)malzemenin su alıp sertleşebilme özelliini tesbit eden fiziksel bir test
JOSEPHINITEtabiatta bulunan demir nikel çalaşımı Fe3
JOURNALyatak yeri, mihver, milin yataa oturan kısmı, muylu
JOURNAL BEARINGşaft yataı, kaymalı yatak, muylu yataı
JOURNAL BOXşaft kovanı
JUNCTIONmafsal, balantı, demiryolu kavşaı
JUNCTION BOXbuvat (EL)
KALDO PROCESSbazik oksijen konverteri ile yapılan üretim metodlarından biri
KAOLINporselen çamuru
KEEPERtutucu
KEROSENEgaz yataı (yakıt)
KEYanahtar, kama, kilit
KEYWAYkama yuvası
KEY BOARDklavye
KEY BRICKkilit tulası
KEY DESIGNtemel proje, anahtar proje
KEY PERSONNELkilit personel
KEY STONEkilit taşı, kenet taşı, kemerin orta taşı
KICKayakla vurmak
KICK OFitme, harekete geçirme, başlatma
KICK OF TABLEayırma masası (malzeme kaenara itiliyor.)
KILLED STEELdurgun çelik, öldürülmüş çelik, sönmüş çelik
KILNtula veya kireç ocaı, kavurma fırını
KILOGRAMkilogram
KINKhaddeleme hatalarından kılıçlamasına oluşan ondule durumu
KIP453,5 kg
KISHgrafit köpüü
KLINK TYPE LADLEküresel biçimli, üstü açık, yüksek fırın sıvı maden potası
KNIFE SWITCHkamalı şalter (EL)
KNOBtopuz
KNOOP INDENTERmikro sertlik ölçen “tukon” cihazına ait pramit şeklinde özel igne
KNOW-HOWustalık bilgisi
KNURLtırtıl, pürtük
KNURLEDtırtıllı, pürtüklü
KNURLEDtırtıllı somun
KNURLED NUTtırtıllı somun
KNURLET  NUTtırtıllı somun
KNURLING PASSyarma paso
KRAEMER SYSTEMalternatif akım motorlarında deişken hız kontrolu salayan sistem. (haddelerde)
L.D STEELMAKING PROCESSoksijen konverteri ile çelik yapım prosesi
LABELetiket
LABORçalışma, iş, emek, işçiler
LABORATORYlaboratuar
LABORERişçi, amele
LABOR COSTişçilik maliyeti
LABOR DISPUTEiş ihtilafı
LABOR UNIONişçi sendikası (Amerikan ngilizcesi)
LACQEINGverniklemek
LACQUERlak, reçineli vernik
LADDERSel merdiveni
LADELEpota, döküm potası
LADLE FURNACEpota fırını
LADLE REPAIRMENTkalafatlama, pota tamiri
LADLE SKULLpota dibi, dipte kalan kısım
LAGGINGkazanı şeritlerle sarıp, tecrit etmek, bu işe yarayan şeritler
LAMBERTON MILLyuvarlak ve dört köşe için özel haddeleme sistemi
LAMINATEince levha haline getirmek, katmerlenmek
LAMINATEDkatmerli, tabakalı
LAMINATIONkatmanlaşma, katmer, tabaka
LANCElans, üfleme borusu
LANCE COOLING WATERlans soutma suyu
LAPüst üste bindirmek, üst üste binen kısımlar, katlama; haddeleme hatalarından bir tanesi. (Fitilin malzeme üzerine sıvanması şeklinde olur.)
LAPPINGlepleme, parlatma (talaşlı imalat) bindirme, katlama
LARGEgeniş
LARGE BELLbüyük çan (Yüksek fırın şarj sistemini teşkil eden çan şeklindeki mekanizmadan altta büyük olan)
LARGE ENDgeniş taraf
LARRY CARşarj arabası, kok fırınlarının içine üstten kömür boşaltan araba
LASHINGemniyete alma, balama
LATCHmandal, dil, tırnak
LATENT HEATfaz deişim ısısı (su buhar gibi)
LATERALyana doru, yanda bulunan, yandan
LATEST START AND FINISHen geç başlama ve bitme
LATHEtorna tezgahı
LATTICEkafes, kafes yapmak, kafesle çevirmek
LAUNDERlavaj tesisi yıkayıcı (özel yıkama tesisi sayesinde kömür yıkanıp ebadına göre ayrılıyor) döküm yolluu
LAY-OUTyerleşim planı, yerleştirme
LAYERtabaka, katman
LAYTIMEyükleme,boşaltma süresi (gemicilik)
LEADgötürmek, yol göstermek, gtmek
LEADkurşun (pb)
LEAD PENCILkurşun kalem
LEAKsızmak,akmak,delik,yarık,sızıntı
LEAKAGEsızıntı,kaçak
LEAK DUTYhafif iş
LEAK POWERkaldırma gücü
LEAK PROOFsızdırmaz
LEAK RAILShafif,küçük ebatlı yaylar
LEAK SECTIONShafif profiller,küçük kesitli profiller
LEAK TABLEkaldırma-yükseltme masası (H)
LEAK TACKLEkaldırma tertibatı
LEARDER PASSlider paso “sondan bir önceki paso
LEAST SQUARE METHOTen küçük kareler yöntemi
LEFTsol taraf
LENGHTuzunluk,boy
LENGTHENuzatmak,temdit etmek
LENGTHWISEuzunluuna,boyuna
LENSmercek
LEVELseviye,düz,ufki,tesviye etmek,düzlemek,dorultmak
LEVELLERdorultucu (H)
LEVELLINGtesviye etmek,dorultmak,bir seviyeye getirmek
LEVEL CONTROLseviye denetimi
LEVEL OF SIGNIFICENCEönem seviyesi
LEVEL STOCKsarj seviyesi (YF)
LEVERmanivela,kol,levye
LIDkapak
LIFE UTILITYyararlılık ömrü
LIFTkaldırma asansör
LIFTINGkaldırmak
LIFT CHECK VALVE,ANGLE LIFT CHECKdirsek klapeli valf
LIFT CHECK VALVE,GLOBE LIFT CHECKyatay klapeli valf
LIFT CHECK VALVE,VERTICAL LIFT CHECKdüşey klapeli valf
LIGHTyakmak,tutuşturmak,ışık,hafif
LIGHTINGışıklandırma
LIGHTING INSTALLATIONaydınlatma tesisatı
LIGHTNINGşimşek,yıldırım
LIGNITElinyit kömürü
LIMEkireç,yanmış kireç taşı
LIME BASEkireç esaslı
LIME BURNING KILNkireç fırını
LIME CALCINING PLANTkireç kavurma tesisi
LIME STONEkireç taşı
LIMITING QUALITYkalite sınırlama
LIMIT OF ELASTICITYsınır, limit, had
LIMIT OF VARIATIONsapma limitleri
LIMIT SWITCHdevre kesici (EL), emniyet şalteri
LIMPIDberrak,şeffaf,duru
LINEhat,çizgi,satır,sıra,astarlamak,katlamak
LINEARdorusal
LINEAR PROGRAMMINGdorusal programlama
LINERyolluk, kayıt
LINE BALANCINGhat dengelenmesi
LINE CONTROLdorusal denetim
LINE FREQUENCYhat frekansı
LININGyatak (H), kaplama, astar
LINING FURNACEfırının cidarının ateş tulası ile kaplanması (YF) fırının iç kaplaması
LINKhalka, zincir baklası; birbirine balamak, mafsal kolu
LINSEED OILbezir yaı
LIP POURINGpota azından döküm
LIQUIDsıvı (madde)
LIQUIDUSfaz diyagramlarında tam sıvı faz ile (sıvı+katı) karışımı fazı ayıran çizgi
LIQUID PETROLEUM GASsıvılaştırılmış petrol gazı, sıvı gaz LPG
LIQUID PIG IRONsıvı demir, sıcak maden
LIQUID STEELsıvı çelik
LIQUOR-FINISHED WIREsouk çekmeyi müteakip sıvı  bir metalle üzerine kaplama yaılan tel
LISTliste
LITERATUREyazılı eserler
LOADyük, hamule
LOADERyükleyici (iş makinası), loder
LOADINGyükleme
LOAD CELLyük ölçer (EL)
LOAD FLOWyük akışı
LOCALyerel
LOCATEyerleştirmek
LOCATIONyer,mahal, mevki
LOCKkilit, kilitlemek
LOCK-NUTkilit somun
LOCK-OUTlokavt, işverenin işçileri iş yerine sokmaması
LOCK-WASHERkilitli pul, yaylı rondela
LOCKER ROOMsoyunma giyinme yeri
LOCKING PINkilitleme pimi
LOCK  NUTtesbit somunu, kilit somunu
LODEmaden damarı (mad)
LONGuzun
LONG-NOSED-PLIERSkarga burun
LONGITUDINALboyuna, uzunlamasına
LONGITUDINAL TWISTboyun, kıvırma
LONG TERNE SHEETSkalay ve kurşun karışımı ile kaplanmış saç ve levha-mat renkli
LOOPlup, bantda bırakılan boşluk (H) ilmik, halka
LOOPERşilingen; haddelemede gerginlik ayarı yapan sistem
LOOP CONTROLgerginlik ayarı ve kontrolü (kontünü haddeleme sistemlerinde çekme-gerginlik kontrolü, ayarı)
LORRYkamyon, açık yük vagonu
LOSS OF VOLATILIZEuçucu kayıpları
LOSS ON IGNITIONyakmada kayıp
LOTparti, bir parti mal, kafile
LOT QUALITY PROTECTIONparti kalite korunması
LOT TOLERANCE PERCENT DEFECTIVE (LTPD)parti (kafile) yüzde kusurlu toleransı
LOUVERhava klapesi
LOWalçak, düşük
LOWERindirmek, azaltmak, alçaltmak
LOW FREQUENCYalçak frekans
LOW PRESSUREalçak basınç
LOX PUMPsıvı oksijen pompası
LOX STORAGE TANKsıvı oksijen tankı
LUBEyalayıcı madde, ya
LUBE OILyalama için ya, yalayıcı özellikli
LUBRICANTyalayıcı
LUBRICATIONyalama
LUMBERkereste
LUMINAIRışık aygıtı
LUMPparça, topak, yumru, şişkinlik
LUMP SIZEparça büyüklüü
LUNKER SHRINKAGElunker boşluu
LUTEkilli çamur, tula çamuru; bu çamuru sıvamaya yarayan mala
MACHINEmakina
MACHINEDişlenmiş
MACHINERYmakinalar, işlemek, talaş kaldırmak
MACHINE SHOPtamir atelyesi, onarım yeri, makine atelyesi
MACHINISTmakinist
MACRObüyük, geniş kapsamlı
MACROSCOPICgözle görülebilen
MAGAZINEhazne, depo, şarjör
MAGNAFLUX TESTçelik malzeme yüzey kalitesini tebite yarayan fiziksel bir test (özel manyetik toz kullanılıyor)
MAGNETmıknatıs
MAGNETICmanyetik
MAGNETIC CRANEmanyetik vinç
MAGNETIC IRON OREmanyetik cevher
MAGNETIC SEPARATORmanyetik ayırıcı
MAGNETIC SEPERATIONmanyetik ayırma
MAGNETITmanyetit
MAGNOGLO TESTözel manyetik tozlar yardımıyla çelik malzeme yüzey kalite tesbit deneyi
MAINasıl, esas, ana
MAINTAINABILITYbakımı yapılabilirlik
MAINTENANCEbakım onarım
MAINTENANCE SPECIFICATIONbakım şartnamesi
MAIN DIRVE MOTORana tahrik motoru
MAIN DRIVEana kumanda
MAIN PULPITana kumanda odası, şalter kabini
MAJORbüyük, esas
MAJOR DEFECTönemli kusur
MAJOR FAILUREbüyük-önemli arıza
MAKEyapmak, yap, yapı
MAKE UPtamir, rötuş tamamlama, tertip toplamak bir araya getirmek
MAKE UP WATERdevir daim suyu, tamamlama suyu
MALLEABILITYdövebilme, şekillendirme kabiliyeti
MALLEABLE CASTINGtemper döküm, sünek dökme demir
MALLEABLE IRONtemper döküm, sünek dökme demir
MAN-MACHINE CHARTinsan-makine çizelgesi
MANAGEMENTidarecilik yönetim
MANDRELmandrel, mil
MANDREL TESTçelik tellerin kaplanmasına ait fiziksel kalite deneyi
MANGANESEmangan (Mn)
MANHOLEmenhol, giriş delii
MANIFESTATIONduyuru, bildiri
MANIFOLTemme borusu, çıkış borusu, egzost
MANIPULATEmanuple etmek, çevirmek, döndürmek
MANIPULATORSmanevra araçları, çevirici, idare edici mekanizma
MANIPULATOR (TURNER)çevirici. Haddelemede malzemeyi90 C çeviren mekanizma
MANTLEatkı, örtü
MANTLE RINGyüksek fırın kolanlarının üzerinde yatay biçimde yer alan aır ring,
MANUALel ile yapılan otomatik olmayan bir cihazın nasıl çalıştırılacaın veya bir işin nasıl yapılacaını gösteren kitap, el kitabı
MANUEL CONTROLelle idare etmek
MANUFACTUREimal etmek, yapmak
MANUFACTURERimalatçı
MAN POWERiş gücü
MARAGING STEELalşımlı çelikler gurubundan özel birçelik.Yüksek nitelikti birçelik
MARBLEmermer
MARCASITEbeyaz pirit (FeS2)
MARKişaret, işaret etmek, belirtmek
MARKETINGpazarlama
MARTEMPERINGinkitalı su vererek çelikte (bir nevi iç gerilimsiz) tuz banyosunda martenzit elde etme, martemperleme
MARTENSITEmartenzit (çelikte martenzit yapısı), inemsi Fe3C lu sert su verilmiş çelik yapısı. (Suda soumuş dengeli yapı deildir. 600 C de perlite dönşür)
MASKmaske, maskelemek
MASONRYduvarcılık, taşcılık, taş veya tula ile yapılmış duvar
MASONduvarcı, taşcı
MASSIVEmasif, yekpare
MASS PRODUCTIONseri imalat
MASS TRANSFERkütle taşıması
MASTdirek, kule
MASTEResas, ana
MASTER CONTROLLERana düzenleyici
MASTER INSTRUMENTesas alet
MASTER SWITCHana şalter (EL)
MATCHkibrit; denk getirmek, birbirine uymak
MATCH LINEresimde çizgilerin ek yeri (birbirinin devamı) resimlerde denkleşme çizgisi
MATCH PLATEmodel balama plakası
MATERIALmalzeme
MATERIAL COSTmalzeme maliyeti
MATERIAL HANDLINGmalzeme hareketleri
MAXIMUMen çok
MEANortalama
MEAN DEVILATIONortalama sapma
MEAN LIFEortalama ömür
MEAN RANGEortalama açıklık
MEAN TIME BETWEEN FAILURESbozulmalar arası ortalama zaman
MEASUREölçü, ölçme
MEASURING INSTRUMENTölçü alati, ölçme cihazı
MECHANICmekanik, makinist
MECHANICAL ENGINEERmakina mühendisi
MECHANICAL ENGINEERINGmakina mühendislii
MECHANICAL EQUIPMENTmekanik ekipman, mekhanik techizat
MECHANICAL TESTING MACHINEmekanik deney makinası
MEDIANorta deer
MEDIUMortam vasat orta
MEDIUM DUTYorta evsaflı
MEDIUM FREQUENCYorta frekans
MEDIUM SIZEorta büyüklükte, orta ebat
MEEHANITEgri pik denetim ticari ismi (alaşımlı)
MELTeritmek, yumuşamak
MELTINGeritme
MELTING POINTeritme naktası
MELT DOWN PERIODçelik imalatında eritme süresi
MEMBRANEzar perde
MEMORYhafıza bellek
MENDtamir, etmek, yamamak, düzeltmek
MENDERtekrar kaplanarak işe yarar hale gelebilen kalaylı teneke
MERCHANT BARSticari kalite çelik çubuklar
MERCURYciva (Hg)
MESHörgü, elek, elek delii büyüklüü
METALLIZATIONmetalleşme
METALLOGRAPHYmetal yapı bilimi
METALLURGICAL ENGINEERINGmetalurji mühendislii
METALLURGYmaden tasfiyecilii bilimi, metal bilimi
METAL BATHsıvı metal banyosu
METAL PENETRATIONmaden dalması
METERmetre ölçmek, ölçme aleti
METRIC TON1000 k
MEZZANINEara kat
MICROSTRUCTUREiç yapı
MIDDLEorta, deirmen
MID RANGEorta sıcaklık
MILD STEELorta karbonlu ticari kalite çelik
MILLhadde (H)
MILLINGöütme, frezeleme
MILL APPROACH TABLEyanaştırma masası (haddelerde giriş kısmına yakın role yolu)
MILL DRAFThadde ezmesi
MILL MOTORhadde motoru
MILL RUNOUT TABLEhadde çıkış masası (çıkış role yolu)
MILL SCALEhadde tufalı
MILL SHOPmerdane torna atölyesi
MILL SPRINGhaddelemede sıçrama
MILL STANDhadde tezgahı
MILL TABLEhadde tezgahlarının giriş ve çıkış uçlarındaki tahrikli merdaneli masalar
MIMICkopya, taklit
MINE ARCHmaden direi
MINIMUMasgari, minimum
MINING  ENGINEERINGmaden mühendislii
MINORküçük, az, önemsiz
MINORküçük, az, önemsiz
MINOR DEFECTönemsiz kusur
MINOR DIAMETERdiş dibi çapı (vida için)
MINOR FAILUREküçük önemsiz bozulma
MINUSeksi
MIRRORayna
MISCELLANEOUSmuhtelif, çeşitli, karışık
MISMATCHkaçıklık
MISSIONgörevli heyet
MISTsis, duman kaplamak, örtmek
MISUSE FAILUREyanlış kullanım arızası
MITER GEARkonik dişli
MITER GEARkonik dişli
MIXkarıştırma, karışık, harman
MIXEDkarışık, karıştırılmış
MIXERmikser, karıştırıcı
MIXING DRUMkarıştırma tamburu
MOBILEmüteharrik, seyyar, mobil
MODERATEorta, yeter
MODIFICATIONtadilat, deişiklik
MODULUSemsal rakkamı, modül
MODULUS OF RUPTUREkopma modülü
MOISTnemli ,yaş
MOISTENnemlendirmek, ıslatmak
MOISTURErutubet, nem, yaşlık
MOLASSmelas, şeker şerbeti
MOLECULAR SIEVEmolekuleer elek
MOLTENerimiş, mayi
MOLTEN IRONsıvı pik demiri, sıvı maden
MOLTEN STEELmayi çelik
MONKEYcuruf delii soutucu (YF)
MONOBLOKtek gövdeli, tek parça
MONOTRON HARDNESS TESTözel bir sertlik deneyi
MOORgeminin limanda kalması, limana balı kalmak
MORGAN MILLyuvarlak ve ince lama haddelemek için geliştirilmiş özel hadde sistemi
MORGOILmorgoıl, kaymalı hadde yataklarında kullanılan ya (H)
MORTARharç (kireçli)
MOTCH BAR IMPACT TESTçentik darbe deneyi
MOTION STUDYhareket etüdü
MOTORmotor
MOTOR DRIVENmotor tahrikli
MOTOR GENERATOR SETmotor- jenerator gurubu
MOULDkalıp
MOULDING MACHINEkalıplama makinası
MOULD DILATIONkalıp boyut deişmesi
MOULD WASHkalıp boyası
MOUNTçerceve, destek, bir şeyi yerleştirip tesbit etmeye yarayan şey veya yer, mesnet
MOUNTINGmontaj
MOUTHaız, giriş açıklıı
MUDçamur
MUD GUNerimiş demir alındıktan sonra demir akıtma deliini özel bir killi çamurla tıkamakta kullanılan çamur tabancası
MUFFLER (SILENCER)susturucu
MULTI-STAGE SAMPLINGçok aşamalı örnekleme
MULTI-VARIABLE QUALITY CONTROLçok deişkenli kalite kontrol
MULTIPLE SAMPLINGçoklu numune alma
MULTIPLICATIONçarpma (matematik)
MULTI STAGE AXIAL TURBO BLOWERçok kademeli aksial turbo körük
MULTI STAGE CENTRIFUGAL BLOWERçok kademeli santrifuj körük
MULTI STAGE SCREENERçok kademeli elek
MUSTmecbur
NAILçivi
NAMEisim
NAME PLATEetiket, isim levhası
NAPHTAneft, nafta
NAPHTALENEnaftalin
NARROWdar, ensiz
NATIONAL PIPE-THREAD (STRAIGHT)Amerikan standardı düz konik boru vidası
NATIONAL PIPE THREAD (TAPERED)Amerikan standardı düz konik boru vidası
NATURAL GAStabi gaz, doal gaz
NEARyakın, takribi
NEARLYtakriben
NECESSARYgerekli
NECKboyun, muylu (H)
NEEDLEibre, ine
NETWORKşebeke
NETWORK ANALYSISşebeke analizi
NEUTRAL POINThaddelemede nötr nokta (H)
NEWyeni
NIBtungsten karbür souk tel çekme noktası
NINEdokuz
NINETEENondokuz
NIPPLEmeme, rakor, boru ucu, nipel
NITROGENazot
NOBLE GASsfero pik
NODULAR CAST IRONküresel dökme demir, sfero döküm
NOMENCLATUREteknik isim, malzeme veya techizatın özelliklerini tarif eden isim
NOMINALitibari- anma
NOMINAL VALUEanma deeri
NON FOAMINGköpürmeyen
NON RELEVANT FAILUREilgisiz bozulma
NON REQUIRED TIMEgereksiz zaman
NON RETURN VALVEdönüşsüz valf (tek yönlü valf, çek valf)
NON RISING STEMdödürüldüünde yükselmeyen mil (vana teknii)
NON RUSTINGpaslanmayan
NON RUSTINGpaslanmayan
NORMALIZINGnormalızasyon tavı, çeliin AC3 sıcaklıının hemen üzerine kadar ısıtılıp havada soutulması (ferrit+perlit yapısı elde ediliyor.)
NORMAL INSPECTIONnormal muayene
NORTHkuzey
NOSEburun, uç kısımı
NOTolumsuzluk eki
NOTCHkenar kırmak, pah kırmak
NOTEDbelirtilmiş
NOTICEbelirti
NOTICE FOR AIRMEN (NOTAM)havacılar için haber
NOTICE OF READINESShazırlık mektubu (gemicilik)
NOZZLEpüskürtme ucu, nozul, meme
NOZZLE BRICKnozul tulası
NUCLEATIONçekirdeklenme
NUMERnumara, sayı
NUTsomun
O-RINGo halkası, o-ring
OAKUMüstübü
OBLIQUE ROLL PASSyatık paso
OBSERVATIONgözlem
OBSERVED AVAILABILITYgözlenmiş kullanıma hazır olma
OBSERVED INSTANTANEOUS AVAILABILITYgözlenmiş ani kullanıma hazır olma
OBSERVED RELIABILITYgözlenmiş güvenirlik
OBSERVED VALUEgözlenmiş deer
OBSTRUCTengel olmak, tıkamak
OFFkapalı, devre dışı
OFF-SET METHOTakma mukavemeti tayininde uygulanan bir metot
OFFERteklif etmek
OFFICEofis, tazıhane
OFFSETdenge oluşturmak, dirsek, ofset baskı
OFFSET ANGLEofset açısı
OFF SIDEhadde merdaneleride tahriksiz taraf. Tahrik edilmeyen taraf. (H)
OFF SQUARE SECTIONhaddelenen malzemenin karekesitinin kaybolması (H)
OFF TAKEgaz çıkış borusu (YF)
OILya
OIL CIRCULATIONya dolaşımı
OIL COOLERya soutucu
OIL FILLERya dondurma delii
OIL FILTERya filitresi
OIL FIRED BOILERmazotlu buhar kazanı
OIL FLUSHINGya ile yıkama
OIL RIGpetrol platformu
OLDeski
ONaçık, çalışır, üstünde
ONEbir
ONE MINUTE WIREyüzey kaplama banyosunda bir dakika kalmış tel
ONE THOUSAND POUNDS459,6 kg
ONE WAY-FIRED SOAKING PITtek brülörlü tav çukuru
ONLYsadece
ON BLAST TIMEhava üfleme süresi
ON OFF CONTROLaçma kapama denetimi
ON RECEIPT INSPECTIONalımda muayene
ON STAGE SCREENERtek kademeli elek
OPAQUEışık geçirmeyen
OPENaçık
OPENINGaçıklık
OPEN HEARTH FURNACEsiemens-martin fırını
OPEN HEARTH STEELsiemens-martin çelii
OPEN HEARTH STEELsiemens -martin çelii
OPEN PASSaçık paso (H)
OPEN PIT MININGaçık maden işletmesi
OPEN TOP LADLEüstü açık, koni biçimli yüksek fırın sıvı maden potası (YF)
OPERATEişlem, operasyon
OPERATING CHARACTERICTIC CURVEişletme karakteristii erisi
OPERATING CONDITIONSişletme şartları
OPERATING CYCLEişlem periyodu
OPERATING DATAuygulanan işleme ait bilgiler
OPERATING PATHişletme yolu
OPERATING TIMEişletme süresi
OPERATIONişlem
OPERATIONAL PROCESS CHARTişlem sırası çizelgesi
OPERATORoperatör, çalıştıran
OPERATOR PULPITkumanda yeri, kumanda odası
OPERATOR S CONTROLçalıştırma kumandaları
OPTIMUMen uygun
ORveya
ORDERsipariş, iş emri
OREcevher
ORE BLEDINGcevher harmanlama
ORE CARRIERcevher gemisi
ORE CRUSHERcevher kırıcı
ORE DRESSINGcevher hazırlama
ORE FINEScevher taneleri
ORE HANDLINGcevher taşımacılıı
ORE PREPARATIONcevher hazırlama
ORE PROCESSINGcevher hazırlama, cevher işleme
ORE STOCKYARDcevher stok sahası
ORE UNLOADINGcevher boşaltma
ORE WASHINGyıkama suretiyle cevher zenginleştirme
ORGANIZATIONorganizasyon, örgüt
ORGANIZATION CHARTorganizasyon şeması
ORIENTATIONyöneltme, alıştırma, oryantasyon
ORIFICEdelik açıklık (ölçme teknii)
ORIFICE PLATEorifis plakası (gaz miktarını ölçmek için)
ORIGINorijin, menşe
OSCILLATEsalınmak, gidip gelmek
OSCILLATING SCREENtitreşimli elek
OTHERWISEayrıca, başka türlü
OUThariç, çıkış
OUTLETçıkış
OUTLIERSayrılıklar
OUTPUTçıkan miktar, üretim
OUTRIGGERdış mesnet
OUTRIGGER ROLLERrotül, hareketli dış mesnet
OUTSIDEdışında, harici
OUTSIDE DIAMETERdış çap
OUT GOING LINEçıkış hattı
OUT TO OUTdıştan dışa
OVAL PASSoval paso (haddelemede)
OVENfırın
OVER-HAULrevizyon
OVERALL CYCLE TIMEtoplam periyodik zaman
OVERFLOWtaşma, aşırı akım
OVERHEADyukarıda, tepede, yukarıdan geçen
OVERHEAD EXPENSESumumi masraflar
OVERHEAD TRAVELLING CRANE (BRIDGE CRANE)köprü vinci
OVERLAPbindirmek, üst üste getirmek
OVERLAYkaplamak
OVERLOADaşırı yükleme
OVERSIZEelek üstü
OVERTIMEfazla mesai
OVER DRAUGHTüst ezme (haddelemede)
OVER FLOWED ROLLS (COMPOSITE ROLLS)yüksek alaşımlı çok sert merdaneler (souk çekmede)
OVER HEAD LINEhavai hat
OVER HEATINGaşırı tavlama
OXIDATEoksidasyon
OXIDEoksit
OXIDIZERoksitleyici
OXIDIZINGokside edici
OXYGENoksijen
OXYGEN CUTTINGoksijen kesmesi
OXYGEN ENRICHEMENT OF BLASTyakma havasının oksijenle zenginleştirilmesi
OXYGEN LANCEoksijen üfleme borusu, demir akıtma deliin iç tarafındaki katılaşmış demiri eritmek için kullanılan oksijen verme borusu (YF)
OXYGEN LANCEoksijen lansı, oksijen verme borusu
OXYGEN PLANToksijen fabrikası
OXYGEN PUREsaf oksijen
OXYGEN WELDINGoksijen kaynaı
PACKAGINGambalajlama, paketleme, salmastra
PACK CARBURIZINGsementasyon
PACK MILL (FINISHING MILL)ince saçlar ve kalaylı tenek imalinde kullanılan haddehane
PAINTINGboyamak
PALLETpalet
PALLET ROLLERpalet makarası
PALM OILpalmiye yaı
PANELtablo, pano
PAN CONVEYORtavalı götürücü
PAPERyazı, tebli, kaıt
PARALLELparalel
PARAMETERparametre
PARTparça
PARTIAL FAILUREkısmi bozulma
PARTICLEtane, zerre
PARTICLE SIZEtane büyüklüü
PARTING LINEmala seviyesi
PARTS LISTparça listesi
PASSpaso, merdane pasosu, geçmek, geçirmek
PATCHyama, yamamak, tamir etmek
PATENTpatent
PATROL INSPECTIONteftiş muayenesi
PATTERNşekil, örnek, numune, patron
PATTERN NUMBERşekil numarası
PAVEtaş v.s ile döşemek
PAVINGdöşeme, parke, kaldırım
PAY-BACK METHODgeri ödeme yöntemi
PAY-BACK PERIODgeri ödeme süresi
PAYOFF REELboşaltma makarası
PAY OUT METHODkendi kendine ödeme metodu
PEACEbarış, sulh
PEAKtepe,pik nokta (uç nokta)
PEARLITEperlit, oldukça iri taneli çelik yapısı
PEENINGçekiçle düzeltmek, çekiçlemek
PEEP SIGHTyüksek fırında tüyer-gözetleme delii
PELLETpelet, topak
PENALTYceza
PENETRASCOPEsertlik test cihazı
PENETRATEnufuz etmek
PERbeher
PERCENTAGEyüzde, yüzdelik
PERFORATEdelmek, delik açmak
PERFORMANCEperformans, iş görme yetenei
PERIPHERAL SPEEDçevresel hız
PERMEABILITYgeçirgenlik, permeabilite
PERMENANT MOULDkokil kalıp
PERMUTATIONdeişik sıralama
PERPENDICULARdik (şakuli)
PERSONkişi, şahıs
PERSONNELpersonel, iş yeri çalışanları
PERSONNEL REQUISITIONpersonel istei
PHASEsafha, kademe, faz (EL) bir sistemin özellikle çözeltilerin belirli şarlarda oluşan homojen bir yapısı (MET)
PHASE SHIFTfaz kayması
PHOSPHORUSfosfor
PHYSICALfiziksel, maddi
PHYSICAL PROPERTIESfiziksel özellikler
PH VALUEpH deeri
PICKLEdekapaj, dalama
PICKLE LINEasitleme hattı (H)
PICKLING LINEdalama hattı, asitleme, temizleme
PICKLING RACKasitle temizlemede saçların konulduu özel kafes
PIECEparça, adet
PIERpayanda
PIERCEdelmek
PIERCING MILLkütüün içi delinip dikişsiz boru imal edilen tezgah
PIGpik demir
PIG CASTING MACHINEpik döküm makinası
PIG FEED SPOUTsıcak maden yolluu
PIG IRONpik demir
PIG IRON MACHINEpik döküm makinası
PILEyıın, küme, istif kazık kazık çakmak, yımak
PILERistifleyici (H)
PILER TABLEistifleyici masası
PILE DRIVERşahmerdan
PILE LEVEL INDICATORistif, seviye göstergesi
PILINGkazık işleri
PILINGinşaat temeline kazık çakmak
PILLARsütun, direk
PILLAR CRANEdikme vinci
PILLOW BLOCKyatak gövdesi, yatak muhafazası, destek görevi yapan blok parça
PILOT LAMPpilot lambası
PILOT LIGHTpilot alevi
PILOT LOTpilot parti
PILOT PLANarsa parsel planı
PIMPLESkabarcıklar
PINpim, ine
PINCHkıstırmak, sıkıştırmak
PINCH ROLLsıkıştırma merdanesi
PINCH ROLLsıkıştırma merdanesi
PINHOLE POROSITYkarıncalanma (Mlz. kusuru)
PINIONküçük dişli
PINION SHAFTdişli mil, pinyon şaftı
PINION STANDpinyon dişli kutusu, şanzıman (H)
PIN COTTERmaşalı pim, kopilya
PIN SPLITkopilya
PIPEboru
PIPE FITTINGrekor, manşon gibi boru malzemesi
PIPE LINEboru hattı
PIPE MILL (PIPE WORK)boru fabrikası
PIPE RACKboru taşıyıcı direkler dizisi
PIPE SUPPORTSboru sportları
PIPE THREADAmerikan konik boru vidası (NPT)
PITCH CIRCLEbölüm dairesi
PITCH DIAMETERbölüm dairesi (dişli) böür çap (vida)
PITTINGçukurlaşma, yüzeyde girintiler oluşması, karıncalanma
PIVOTbir eksen etrafında (dönebilir)
PLACEyer yerleştirmek
PLACEDyerleştirilmiş
PLAINdüz, basit, sade, harcı alem
PLAIN CARBON SCRAPadi karbon çelii hurdası
PLAIN ENDdüz taraf
PLANplan, taslak
PLANEyüz, satıh
PLANETAR MILLkontinü sistemde slabdan bobin bant elde eden özel hadde sistemi
PLANTfabrika, tesis, bitki
PLANT LAYOUTfabrika yerleştirme planı
PLANT LOCATIONfabrika kuruluş yeri
PLANT UTILITESfabrika yardımcı tesisleri
PLASTER MOULDalçı kalıp
PLASTICplastik, şekil verilebilir, yorulabilir
PLASTICITYşekillendirilebilme, plastisite
PLASTIC DEFORMATIONyouruk bozunum
PLATElevha, plaka
PLATENbaskı levhası, daktilo makinası şaryosu
PLATE LEVELLERlevha dorultucu (H)
PLATE MILLlevha haddehanesi
PLATE SHEARlevha makası
PLATE SHEAR GAGlevha makas baskısı
PLATE STACKlevha stok yeri
PLATFORMzemin, platform
PLATINGkaplama
PLIERSpense
PLUGtapa, tıpa, tıkaç, fiş (EL)
PLUG COCKmusluk valf
PLUG ROLLING MILLmandrelli boru haddehanesi
PLUMMER BLOCKyatak
PLUNGERdalgıç
PLUSartı
PNEUMATICpünomatik hava ile çalışan
PNEUMATIC CHISELhavalı keski tabancası
PNEUMATIC HAMMERhavalı dövme tabancası
POCKETcep, kovuk
POINTnokta, sivri uç, puan
POINT EVALUATION SYSTEMpuanla deerlendirme sistemi
POLEdirek, kutup
POLISHcilalamak, parlatmak, cila
POLISHEDcilalanmış, parlatılmış
POLLUTIONkirlenme
POLYVINYL CHLORIDEPVC malzeme (KM)
POPULATIONküme, nufus
POREgözenek
POROSITYgözenekli olma hali
POROUSgözenekli
PORTliman, liman şehri, brulör boşluu
PORTABLEtaşınabilir, portatif
POSITIONyer, mevki, yerleştirme, iş, pozisyon
POSTposta, kazık, direk, konsol direi (H)
POST-TENSIONINGbeton dökümü yapıldıktan sonra, çelie gerilim tatbik ediliyor.
POUND0,453 kg için çoul
POUND PER SQUARE INCH ABSOLUTE0,0703 kg/cm² (mutlak basınç)
POURdökmek
POURING BASINdöküm havuzu
POURING CUPdökümün ilk akıtıldıı hazne kısmı
POURING PITdöküm çukuru
POWDER, DUSTtoz
POWDERED LIMEtoz kireç
POWDER METALLURGYtoz metalurjisi
POWERenerji, kuvvet, güç, takat
POWERFULgüçlü
POWER CENTERkuvvet santralı
POWER DISTRIBUTION SYSTEMenerji daıtma sistemi
POWER HOUSEkuvvet santralı (EL)
POWER INPUTsisteme verilen güç
POWER PLANTkuvvet santralı (EL)
POWER STATIONkuvvet santralı (EL)
POWER TAKE OFFenerji giriş ucu, motor balantısı
POWER TRANSMISSION LINEenerji nakli hattı (EL)
PO CARingot arabası (tavçukurları hadde arasında ingot taşıyor.)
PRACTICEdeneyim
PRE-SET WEIGHTönceden tesbit edilmiş aırlık basmak, sıkıştırmak, sıkmak
PRECIPTATIONçökeltme, çökelme
PRECISIONhassasiyet, dakiklik
PRECISION SCALEhassas kantar
PREDICTED MEAN LIFEkestirilen ortalama ömür
PREDICTED RELIABILITYkestirilen güvenirlik
PREHEATön ısıtma
PRELIMINARYgiriş, ön söz, başlangıç
PRESENT VALUEbugünkü deer
PRESEPARATORön ayırıcı
PRESETön ayar, önceden ayarlanmış
PRESSbasmak, sıkıştırmak, sıkmak, pres etmek
PRESSEDsıkıştırılmış, tazyik edilmiş, pres edilmiş
PRESSUREbasınç, tazyik, sıkma
PRESSURE CASTING PRESSUREbasınçlı döküm
PRESSURE LUBRICATIONbasınçlı yalama, cebri yalama
PRESS FORGINGpresleme
PRESTRESSED (PRETENSIONING)ön gerilimli
PREVENTIVEönleyici
PRICEfiyat
PRIMARYbirinci, ilk, ana
PRIMARY CRUSHERön kırıcı
PRIMERastar, öncü
PRIME PILERbirinci, istifleyici (H) (KT)
PROBABILITYolasılık, ihtimal
PROCESSprose, işlem
PROCESSING FACILITESişlem yapılan tesisler
PROCESSING FLOW SHEETproses akım şeması
PROCESS CAPABILITYişlem yetenei
PROCESS CONTROLsüreç denetim
PROCESS LAYOUTişleme göre yerleştirme
PROCESS OUT OF CONTROLkontrol dışı işlem
PROCESS STEAMişletme buharı
PROCESS TOLERANCEişlem toleransı
PROCESS UNDER CONTROLkontrol altına alınmış işlem
PRODUCEüretim, istihsal yapmak
PRODUCTmamul, ürün
PRODUCTIONüretim, imalat, istihsal
PRODUCTION CAPACITYüretim kapasitesi
PRODUCTION FACILITIESüretim tesisleri
PRODUCTION PLANNING AND CONTROLüretim planlama ve kontrol
PRODUCTION PROCESSüretim süresi
PRODUCTION RATEproduktive, randıman, verimlilik
PRODUCT FLOWmamul akımı
PRODUCT LAYOUTmamule göre yerleştirme
PRODUCT LIABILITYmamul güvenirlii
PRODUCT QUALITYmamul kalitesi
PRODUCT SPECIFICATIONmamul şartnamesi
PROFICIENCYustalık, bilgi, yeterlilik
PROGRESSilerleme, terakki, gelişme
PROGRESSIVEilerleyen, tedrici, tedricen artan
PROGRESSSIVELYartarak
PROJECTproje
PROMARY SCREENön elek, ön eleme
PROMARY SLAGilk curuf
PROOFispat, delil; tecrübe, deneme; dayanıklı, geçirmez
PROOF STRESSelastik sınırı
PROPELsevk etmel, tahrik etmek, itmek
PROPELLERpervane
PROPELLER BLADEpervane kanadı
PROPERuygun
PROPERTYözellik
PROPORTIONorantı
PROPORTIONALorantılı
PROPORTIONAL BANDoransal band
PROPORTIONAL CONTROLoransal denetim
PROPOSALteklif
PROTECTION SETTINGkoruma ayarları
PROVIDEtemin etmek, tedarik etmek
PUDDLE IRONişlenmemiş ham demir
PUGH-TYPE LADLEtorpido tip, yüksek fırın sıvı maden potası
PUG MILLçamur deirmeni
PULLEYmakara, kasnak
PULPsulu vaziyette maden tozları (sebze meyve posası)
PULPITkabin, kabine
PULVERIZEzerrecikler haline getirmek, pulverize etmek
PULVERIZERpulverizatör
PUMPpopma, tulumba
PUMP BODYpompa gövdesi
PUNCHzımba, delme, zımbalama
PUNCHED-CARDdelikli kart (I.B.M makinalarında kullanılan delikli kart)
PUNCHINGsatın alma, mübayaa
PUNCH CENTERnokta zımbası
PURCHASERsatın alan
PURGEtemizlemek
PURIFICATIONarıtma
PURIFYtasviye etmek, saflaştırmak
PURIFYING (REFINING)arıtma, tasfiye
PURITYsafiyet, saflık
PUSHitmek, sürmek
PUSHERitici
PUSHER FURNACEitmeli tip fırın
PUSH BACKgeriye itmek
PUSH INitip içeri sokmak
PUTkoymak, yerleştirmek, bırakmak
PYRAMIDpiramit
PYRITEpirit
PYROMETERpirometre
PYROMETRICpirometrik, yüksek sıcaklık derecelerini ölçme
PYROMETRIC CONEpirometrik seger piramidi, yüksek sıcaklık dercelerini ölçmede kullanılan numaralanmış küçük piramitler
PYROMETRIC CONE EQUIVALENTpiramit muadilleri (tav fırınları)
QUALIFICATIONehliyet, vasıf, şart, yeterlik
QUALIFICATION APPROVALyeterlik onayı
QUALIFIEDehliyetli, kalifiye
QUALITATIVE ANALYSISnitel çözümleme
QUALITYkalite, vasıf, nitelik
QUALITY ASSURANCE PROVISIONkalite güvenirlik temini
QUALITY ASSURANCE SURVEILLANCEkalite güvencesi gözetimi
QUALITY AUDITkalite denetimi
QUALITY MANUALkalite el kitabı
QUALITY OF CONFORMANCEuygunluk kalitesi
QUALITY VERIFICATIONkalite dorulaması
QUANTITATIVE ANALYSISnicel çözümleme
QUANTITYmiktar
QUARRYtaş ocaı
QUARTERdörtte bir, çeyrek, oturulan yer
QUARTERLYüç ayda bir
QUARTILEçeyrek
QUENCHsoutmak, su vermek, söndürmek
QUENCHINGsöndürme (KOK F) su verme (ısıl işlem)
QUENCHING TOWERsoutma kulesi
QUENCH HARDENINGçalie s1 verme. S1 verme ile yapılan sertleştirme (suda, yada v.s olabilir)
QUICKçabuk, hızlı
QUORUMbir toplantıda, iş görülmesi için mevcut bulunmaları lazım olan aza sayısı, nisap
QUOTAkontenjan, kota
RACErulman bilezii
RACKkramayer, diş taraı, raf
RACK PIPEboru taşıyıcı direkler dizisi
RADIALradyal, merkezden uzaklaşan
RADIATIONışıma, radyasyon
RADIIyarı çap
RADIUSyarı çap, radüs, korkuluk
RAILray, parmaklık, korkuluk
RAILROADdemir yolu, tren
RAILROAD CARtren vagonu
RAILROAD NETWORKdemiryolu şebekesi
RAIL BRANDINGrayın markalanması, damgalanması
RAIL HEADrayın mantar kısmı
RAIL JOINT BARSray balantı elemanları (cebre, ergo, krepo)
RAIL SLITTING MILLShurda rayları haddeleyen özel hadde tezgahları (rayı, boyuna ü.e yarıp haddelemek suretiyle üçayrı cins malzeme üreten tesis)
RAIL TRACKdemir yolu hattı
RAISED FACEalından yükselen (flanş için)
RAMitici (KOK F)
RAMMEDdövülmüş
RAMMINGdövme
RAMMING MIXESfırın tabanlarına dövülen özel malzemeler
RAMPşarj yolu, skip rampası (YF) rampa meyilli satıh
RANDOMtesadüfi, raskele
RANDOMISATIONtesadüfen olan
RANDOM EFFECTSrastgele etkiler
RANDOM SAMPLErastkele numune
RANGEaçıklık
RANTABLITYkar oranı
RATEnispet, rayiç, fiyat, sınıf, hız
RATED CAPACITYtayin edilmiş hacim veya kapasite, nominal kapasite
RATED PRESSUREnominal basınç
RATE OF RETURNgeri kazanım oranı
RATINGveri
RATIOoran
RAWham
RAW MATERIALham madde
RAW MATERIALham madde
RAW WATERham su
REACTIONtepkime reaksion
REACTIVE ENERGYreaktif enerji
REACTORtepkime kabı, reaktör
REAMrayba
REAR TABLEhadde çıkış masası
REBUILDyeniden inşa etmek
RECEIVEalmak, kabul etmek
RECEIVING HOPPERşarj silosu
RECEIVING INSPECTIONalım muayenesi
RECEPTACLESmuhafaza, kap
RECIPROCATEgidip gelmek, ileri geri hareket etmek
RECIPROCATING COMPRESSORpistonlu kompresör
RECIRCULATINGdevridaim
RECIRCULATION SUMPdevirdaim havuzu
RECLAIMERstoktan alma makinası
RECORDkaydetmek, rekor (en üsütnü)
RECORDERyazıcı, kayıt edici
RECRYSTALLIZATIONyeniden kristalleşme, yeniden billurlaşma
RECTANGLEdikdörtgen
RECTANGULARdikdörtgen şeklinde
RECTANGULAR PRISMdikdörtgen prizma
RECTIFIERdorultucu
RECTIFYrectifiye etmek
RECUPERATORrekuperator (tav çukuru) ısı enerjisini geri kazanıcı
REDkırmızı
REDUCEazaltmak, indirmek, indirgemek, oksijeni almak (KIM)
REDUCED INSPECTIONgevşek muayene. (küçültülmüş muayene)
REDUCING VALVEazaltma vanası
REDUCTIONazaltma, indirme, redüksiyon (YF) indirgemek
REDUNDANCYfazlalık
RED LEADsülyen boya
RED SHORTNESSkızıl yırtılma (Yüksek kükürtlü çeliin normal tav sıcaklıında tane sınırlarındaki FeS ün eriyip haddelemede çatlaa yol açması)
REELmakara, bobin, makaraya sarmak
REELINGsarma
REFERENCEreferans
REFINEarıtmak, tasfiye etmek
REFINERYrafineri (KIM)
REFLECTyansıtmak, aksettirmek
REFLECTANCEyansıma faktörü
REFRACTkırılmak, sapmak
REFRACTORINESSateşe dayanım
REFRACTORYkolay erimez, ateşe dayanıklı
REFRACTORY BRICKateş tulası
REFRACTORY MATERIALateşe dayanıklı malzeme
REFRIGERATIONsoutma
REGENERATIONgeri kazanım
REGENERATORejenerator
REGISTERsicil kartı
REGULARregülatör, ayarlayıcı, düzenleyici
REGULATEregüle etmek, düzenlemek
REHEATyeniden tavlama
REINFORCEtakviye etmek, kuvvetlendirmek
REINFORCED CONCRETEbetonarme
REINFORCING RODbetonarme demiri
REINFORCING STEELbeton çelii
REJECTred etmek, seçip atmak, işe yaramaz mamul (H)
REJECTIONred
RELADLEtam karışmayı temin için ocaktan çıkmış çeliin bir potadan dierine aktarılması
RELATIVE FREQUENCYnisbi frekans (sıklık)
RELATIVE HUMIDITYnisbi nem
RELATIVE HUMIDITYnisbi (baıl) nem
RELATIVE PRESSUREbaıl (nisbi) basınç
RELATIVE SLOPE OF OPERATING CHARACTERISTIC CURVEişlem karakteristii erisi nisbi eimi
RELAYbasınç
RELEVANT FAILUREilgili bozulma
RELIABILITY COMPLIANCE TESTgüvenirlik uyum deneyi
RELIABILITY DATAgüvenirlik verileri
RELIABILITY ENGINEERINGgüvenirlik mühendislii
RELIEFboşaltma, rahatlama
RELIEF VALVEemniyet subabı, basınç, sınırtlayıcı vana (akışkan teknii)
RELIEVEboşalt, rahatlat, boşaltmak
RELINE, RELININGyeniden rerakter ile astarlama (fırın)
REMARKnot, açıklama
REMOTE CONTROLuzaktan kontrol
REMOVEuzaklaştırmak, yok etmek
REPAIRtamir etmek
REPAIRABLEtamir edilebilir
REPAIR KITtamir takımı
REPAIR PARTyedek parça
REPAIR SHOPtamirhane
REPAIR SHOPtamirhane
REPEATABILITYtekrarlanabilirlik
REPEATERviraj (haddelerde)
REPELLENTdef edici
REPETITIVE PROCESStekrarlı süreç
REPLACEMENTyerine ikame etmek
REPLICATIONtekrarlanma
REPORTrapor, haber vermek, bildirmek
REPRESENT ATIVE SAMPLEtemsili numune
REPRODUCIBLEkopya çıkarılabilir, üretilebilir, çoaltılabilir
REQUIREDistenen (miktar)
REQUIRED TIMEgerekli zaman
RESEARCHaraştırma
RESERVEyedek olarak saklamak, ayırmak
RESERVOIRsarnıç, depo, tank
RESINreçine
RESISTdirenç, göstermek
RESISTANCEresıstans, direnç
RESISTANTdirençli
RESOURCEkaynak, memba, yatak
RESPONSEkarşılık, çıkış
RESTING GUIDEtaban yolluu
REST ALLOWANCEdinlenme payı
RETAINNERtutucu, filitre
RETENTIONalıkoyma, tutma
RETRACTgeri alma, geri çekme
RETRACTABLEgeri çekilebilir
RETURN ROLLters istikamete dönen merdane geri, ters, aksi, tersine çevirmek, geri çevirmek
REVERSIBLEgeri dönebilir, her iki yöne de dönebilir (H) tersinir
REVERSING CONVEYOR BELTtersine konveyör bant
REVERSING MILLreversibil (tersinir)(iki istikamette dönebilir) hadde
REVISIONdeiştirme, revizyon
REVOLUTIONS PER MINUTE (R.P.M)dev./dak.
REVOLVEdöndürmek, çevirmek
RHEOSTATreosta, direnç
RIBnervür
RIBBED BARnervürlü yuvarlak çubuk
RICH OREzengin cevher
RIGHTsa taraf, doru
RIGIDesnemez, rijit
RIMMED STEELkaynar çelik
RINGbilezik, çember
RINSING UNITasitle temizlenecek bantların alkali banyosu sonrası su ile temizlenmesi, çalkalama, durulama ünitesi
RISERdökümlerde çıkıcı, besleyici
RISER NECKçıkıcı boynu
RISER PIPEdöküm yolluu, (döküm teknii)
RISER SLEEVEçıkıcı gömlei
RISKrisk
RISK ASSESSMENTrisk analizi
RISK EVALUATIONrisk deerlendirmesi
RIVETperçin
ROAD NETWORKkarayolu şebekesi
ROASTINGkavurma
ROBABILITY DISTRIBUTIONolasılık daılımı
ROBABILITY LIMITSolasılık limitleri
ROBUSTsalam kuvvetli
ROCKERkülbütör, piyano (OTO), pandül, yuva
ROCKER ARMkülbütör kolu
ROCKWELL HARDNESSçok sert yüzeylerde elmas koni ile yapılan serrtlik ölçümü, rokwell sertlii
ROCK DRILLkaya delme matkabı
RODçubuk piston kolu, yuvarlak çubuk malzeme
ROD MILLçubuk haddesi
ROLLmerdane, rulo, haddelemek, yuvarlamak
ROLLED IN SCALEhaddeleme hatalarından bir tanesi, malzemeye tufal batması
ROLLERrole, makara, merdane, masura
ROLLER BEARINGmasuralı yatak
ROLLER BEARINGroleli yatak, makaralı yatak, rulman masuralı yatak
ROLLER BREASTyardımcı merdane
ROLLER CONVEYORmerdaneli konveyör
ROLLER ENTRY GUIDEmakaralı giriş yolluu
ROLLER EXIT TWIST GUIDEmakaralı çıkış çevirici yolluu
ROLLER FLATTENINGrolenin aşınıp düzleşmesi
ROLLER HOLDERmakaralı yolluk kasası çenesi
ROLLER LEVELLERmerdane dorultma tezgahı
ROLLER TABLErole yolu
ROLLER TABLEmerdaneli masa
ROLLER TABLEmerdaneli masa
ROLLER TWISTER GUIDEmakaralı çevirici yolluk
ROLLER TWIST GUIDEmakaaralı çevirici yolluk
ROLLINGhaddeleme
ROLLING FACILITIEShaddehane tesisleri
ROLLING LINEhaddeleme ekseni (paso dizaynında kullanılan bir terim)
ROLLING MILLhaddehane
ROLL BARRELmerdanenin kullanılabilir boyu
ROLL CHANGING RIGsüratlı merdane deiştirebilmek için kullanılan teçhizat, donanım
ROLL COOLANTmerdane soutucu mayi (H)
ROLL COOLANTmerdane soutucu mayi
ROLL CRUSHERmerdane kırıcı
ROLL DEFLECTORsaptırma merdanesi
ROLL FEEDERdöner tambur besleyici
ROLL GRINDERmerdane rektifiye tezgahı
ROLL HOT. COLD TEMPLATEsıcak, souk mastar
ROLL HOUSINGmerdane taşıyıcı gövde, hadde ayaı
ROLL LATHEmerdane tornası
ROLL MALE FEMALE TEMPLATEerkek, dişi mastar
ROLL PASS DESIGNpaso dizaynı
ROLL PROCESSING ROLLilk hazırlama merdanesi
ROLL RAGGINGmerdane yüzeyine çentik (tırnak) açma. Böylece kapma kolaylaşır.
ROLL SHOPmerdane taşlama atelyesi
ROLL SPINDLEhaddehanelerdeki spindil şaft
ROLL STANDhadde tezgahı
ROLL TABLEmerdane masası
ROLL TABLE FEEDERdöner tabla besleyici
ROLL TEMPLATEmastar(merdane için)
ROLL TURNING SHOPtornalama atölyesi
ROOD PASShaddelemede ilk paso
ROOFtavan
ROOTkök, karekök
ROOT GAPmerdaneler arasındaki hava boşluu
ROPEhalat, ip, sapan
ROPE WIREhalat teli
ROTARYdöner
ROTARY CONVERTERdöner konverter fırın
ROTARY COOLERdöner soutucu
ROTARY JOINTdöner mafsal (akışkan teknii)
ROTARY KILNdöner fırın
ROTARY SHEARdöner makas
ROTATINGdönen
ROTATING HOPPERdöner silo
ROTATIONdönme
ROTORrotor
ROUGHkaba
ROUGHERkaba işlem yapan ekipman
ROUGHINGhazırlama
ROUGHING MILLhazırlama haddesi
ROUGHING MILLhazırlama haddesi
ROUGHING STANDhazırlama grubu tezgahı
ROUGHING TRAINhazırlama grubu
ROUNDyuvarlak, daire, devir, yuvarlak yapmak
ROUND CORNERED SQUAREyuvarlak köşeli kare malzemeler (hadde mamulü)
ROUTINGsıralama
ROWsıra, dizi
RUBBERlastik
RUBBER-WHEELED VEHICLESlastik tekerlekli taşıtlar
RULERcetvel
RUNişlemek, akmak, çabuk gitmek, koşmak
RUNNERdöküm kanalı, yolluk
RUN INgiriş
RUN OUTçıkış
RUN OUT TABLEçıkış masası
RUPTUREkırılma, kopma
RUSTpas, paslanmak
RUST-RESISTING-COMPOUNDpaslanmayı önleyici bileşikler
RUSTINGpaslanan
RYN IN TABLEgiriş masası
SACK MILLhaç şeklinde profiller için özel olarak geliştirilmiş üniversal hadde tezgahı
SAFETY STONK LEVELemniyetli stok seviyesi
SAFETY VALVEemniyetli valfı
SAGsarkma
SALAMANDERsalamander, yüksek fırın tabanındaki demir kütle
SALARY EVALUATIONücret deerlendirme
SALEsatmak
SALTtuz, yemek tuzu
SALT BATHtuz banyosu
SALT WATERtuzlu su
SAMEaynı
SAMPLEnumune
SAMPLE DIVISIONnumune bölümü
SAMPLE FRACTION DEFECTIVEkısmi kusurlu numune
SAMPLE PREPARATIONnumune  hazırlama
SAMPLE PROCEDUREnumune alma yöntemi
SAMPLINGnumune almak
SAMPLING INSTRUCTIONörnekleme talimat
SANDkum, kumlamak, zımparalamak
SAND ANGULARITYkum köşelii
SAND BLASTINGkum püskürtme
SAND HAMMERkum dökme tokmaı
SAND MIXERkum köşelii
SAND PAPERzımpara kaıdı
SAND PREPARATIONkum hazırlama
SAND RECLAMATIONkum geri kazanma
SAND SLINGERkum slingeri (savurucu)
SANITARY SERVICEsalık servisi
SATURATEiyice emdirmek, doyurmak
SATURATEDdoymuş (KIM)
SATURATED STEAMdoymuş buhar
SATURATIONdoyum
SAWtestere
SAW BLADEtestere azı
SCABkabuk, sıvı metal, kalıba dökülürken kalıbın katılaşarak okside olması neticesinde ingot üzerinde hasıl olan arızalar
SCAFFOLDyapı iskelesi, iskelesi kurmak
SCAFFOLDINGfırının içindeki yumuşamış şarjın fırının cidarına yapışıp kabuklaşması (YF) karın kısmının üstünde oluşan kalın birikintiler; iskele
SCALEtufal
SCALEkantar, ölçek, mikyas
SCALE BREAKERtufal kırıcı
SCALE CARkantar arabası (YF)
SCALE PITtufal kuyusu
SCALE REMOVALtufalsızlaştırma
SCALPERilk elek
SCANNINGalgılama
SCARFERyüzey temizleme cihazı
SCARFINGyarı maul çeliin-blum, slab yüzündeki arızaların oksijen şaloması ile düzeltilip giderilmesi
SCARFINGyüzey temizleme, malzemenin yüzeyinin temizlenmesi
SCATTERserpilme
SCHEDULEprogram, çalışma şeması
SCHERBIUS SYSTEMhadde alternatif akım motorlarında hız kontrolü salayan sistem
SCHOEN MILLvagon bandaj tekerlei imali için özel geliştirilmiş bir hadde tezgahı
SCOPEkapsam
SCOPE OF WORKçalışma safhası, faaliyet sahası, işin kapsamı
SCOREişaret koymak, çizmek
SCRAPhurda, kırpıntı
SCRAP BALLERhurda balyalama makinası
SCRAP CONTAMINANThurda içindeki zararlı elemanlar
SCRAP CUTTERhurda makinası
SCRAP PALTFORMhurda sahanlıı
SCRAP YARDhurda sahası
SCRATCHEShaddeleme hatası, malzeme yüzeyinde harici cisimlerin yaptıı izler, zincir, role, yolluk v.s izleri
SCREENelek
SCREENINGeleme
SCREENING BANDeleme bandı
SCREENING INSPECTIONeleme muayenesi
SCREENING PLANTeleme tesisi
SCREWvida, vidalamak
SCREWDOWNvidalama (haddede)
SCREWDOWN POSITION REGULATORvidalama ayar sistemi
SCREW DRIVERtornavida
SCREW GEARmerdaneleri indirip kaldıran tertibat (H)
SCREW UP MECHANISMvidalama tertibatı
SCRUBtemizlemek
SCRUBBERyıkama kulesi (TM) gaz temizleyici
SEAdeniz
SEALmühür, damga, conta, keçe
SEAL FITSconta yuvası
SEAL RINGya keçesi
SEAMblumların yüzlerindeki uzunlamasına veya yanlamasına çeşitli sebeplerle meydana gelen çatlaklar
SEAMdikiş (boru)
SEAMLESS PIPEdikişşiz boru
SEAM WELDINGkontinü kaynak, dikiş kaynak
SEA WATERdeniz suyu
SEA WATER DISTILLATING PLANTdeniz suyu arıtma tesisi
SEA WATER DISTRIBUTING PIPINGdeniz suyu saıtımı, boru sistemi
SEA WATER PUMPING STATIONdeniz suyu popmalama istasyonu
SECONDikinci, saniye
SECONDDARYikincil
SECTIONSprofiller
SECUREemniyet
SEEgörmek
SEGREGATIONayrışma. çelik içinde yabancı maddelerin yer yer toplanması
SELECTORseçici, ayırıcı
SELECTOR SWITCHselektör anahtarı
SELFkendi kendine
SELF FLUXkendinden curuf yapıcı
SELF FLUXING SINTERkatkı maddeleri kendi içinde bulunduran sinter
SELF HARDENING STEELkendinden sertleşebilen çelik
SELF REGULATIONkendi kendine dengeleme
SELF VENTILATED MOTORkendi kendini soutabilen motor
SELLsatmak
SELLERsatıcı, bayi, mütahit
SELSYNküçük senkronize motor (EL)
SEMIyarım, tamamlanmamış
SEMI AUTOMATIC OPERATIONyarı otomatik işlem
SEMI CIRCLEyarım daire
SEMI KILLED STEELyarı ölü çelik. (Normal çelik) yarı sönük çelik
SEMI PRODUCTyarı manuel
SENDZIMIR MILSbir çok destek merdaneleri ile donatılmış özel souk haddeleme sistemi
SEPARATEayırmak
SEPTUM VALVEayırıcı vana
SEQUENCEhaddeleme paso sistemi
SEQUENTIAL SAMPLING PLANardışık örnekleme planı
SEQUENTIAL TESTardışık deney
SERIALseri halinde
SERIAL NUMBERseri numarası
SERRATEDtırtıllı, dişli
SERVICEhizmet, bakım yapmak (oto) (makina)
SERVICEABLEişe yarar, dayanıklı
SERVICE TIMEhizmet süresi
SETyerleştirmek, koymak, takım
SETTLEoturtmak, tespit etmek, çöktürtmek, dorultmak
SETTLINGtortu çöktürmek, tersip
SETTLING BASINçöktürme havuzu
SET POINTönceden tespit edilmiş olan deer, ayarlama deer
SEVENyedi
SEVENTEENonyedi
SEWERlaım, kanalizasyon pislii
SHAFTşaft, mil, dingil, maden kuyusu
SHAFTINGşaft teribatı
SHAFT BEARINGşaft yataı
SHAKEçalkalamak
SHAKE OUTkalıp bozma (dökümde) (sarsıtılı elek şeklinde özel kalıp bozma makinası)
SHALEşist
SHALE BRICKsıst tula
SHALE BRICKşist tula
SHANKşaft ucu
SHAPEbiçim, şekil, kalıp, şekil vermek, biçime koymak
SHAPINGşekillendirmek
SHARPkeskin
SHATTER TESTparçalanma deneyi
SHEARmakas
SHEARING LINEkesme hattı
SHEAR BLADEmakas bıçaı
SHEAR GAUGEmakas baskısı
SHEAR STRENGTHkesme mukavemeti
SHEAVEdisk
SHEDsaçma, dökmek, akıtmak, sundurma, kulube
SHEETsaç, cidar, kabuk, bina iskeleti
SHELLkabuk, zırh
SHELL MOULDINGkabuk döküm
SHERARDIZINGçelik yüzeyini çinko tozu ile kaplayıp düzeltmek
SHIELDparavana, koruyucu perde, zırh
SHIFTvardiya
SHIMşim, ayar pulu, boş yerleri doldurmak için konulan parça
SHIPPING SAMPLEsevkiyat numunesi
SHIP UNLOADING OPERATIONgemi boşaltmak
SHOCK-COOLINGani soutma
SHOPatelye
SHOP DRAWINGimalat resmi
SHORTAGEazlık, eksiklik
SHORTNESSkırılganlık, çatlama temayülü, yırtılma
SHOTçelik kumu, saçma
SHOT BLASTsaçma püskürtme, kumlama, çelik kumu püskürtme
SHOT BLASTINGsaçma püskürterek yüzey temizlemek
SHOULDERmerdanenin yanak kısmı
SHOWNgösterilmiş
SHRINKAGEkısalma, büzülme, çekme
SHRINKAGE CAVITYlünker, büzülme boşluu
SHUNTşönt, paralel balama, tali direnç (EL)
SHUNT MOTORşant motor
SHUNT WOUNDşant-müvazi sargılı motor
SHUTTLEmekik
SHUT DOWNdurmak, işi tatil etmek
SICAK MUKAVEMET STRENGTHsıcak mukavemet
SIDEyan
SIDE DROP TABLEyana çekilir masa (H)
SIDE GUARDyan korkuluk, yan mastar
SIDE GUIDEyan yolluk
SIDE RISERyan besleyici
SIDE SHEARkenar kesme makası (malzemenin)
SIDE TIRIMMING LINEkenar düzeltme
SIDE TRIMMERyan kırpma
SIEVEelek, elemek
SIEVE ANALYSISelek analizi
SIGNişaret, imza, levha
SIGNIFICANCEönem, anlamlılık
SILALkorozyona mukavim özel bir çelikalaşımı
SILICA BRICKsilika tula
SILICONsilisyum
SIMPLEbasit, kolay
SIMPLE RANDOM SAMPLEbasit rastgele numune
SIMULATIONbenzetme
SIMULTANEITY FACTORaynı zamanda olmak faktörü
SIMULTANEOUS MOTIONaynı anda yapılan hareketler
SINGLEtek, yegane
SINGLE SAMPLINGtek örnekleme
SINKhavşa açmak
SINK ROLLdalgıç merdane
SINSIBLE HEATısınma ısısı
SINTERsinter
SINTERED MAGNESITEsinter manezit
SINTERING BADsinter yataı, sinter bandındaki yatak
SINTER CRUSHERsinter kırıcı
SINTER MACHINEsinter makinası
SITEyer, mevki, saha, şantiye
SIXaltı (sayı)
SIXTEENonaltı
SIZEebat, büyüklük
SIZINGboyutlandırma
SIZING PLANTtane iriliine göre eleyen tesis
SKELPboru bandı (H)
SKID MARKkızak izi
SKID PIPEkızak borusu (itmeli tip fırınlarda malzemenin konduu su soutmalı borular)
SKIMMERcilt, deri, post
SKIN HARDNESSüst tabakanın sertlii
SKIPgötürücü kovası, skip, şarj arabası
SKIP BRIDGEyüksek fırın şarj arabasının üzerinde yürüdüü çelik konstrüksiyon
SKIP CARskip arabası (yüksek fırın şarj ararbası)
SKIP CUTTINGskal kesme
SKIP HOISTskip vinci, şarj yolu vinci (YF)
SKIP HOISTskip vinci (YF)
SKIP LOT SAMPLING PLANparti atlama örnekleme planı
SKIP PITskıp arabası çukuru arabanın yükleme durumunda içine girdii çukur yer
SKULLdemir akıtma deliinin iç tarafında teşekkül eden ve erimiş demirin akmasına mani olan katılaşmış demir (YF) skal
SLABslab
SLAB CONDITIONINGslab yüzey temizleme
SLAB PILERslab istif makinası
SLACK CABLEgevşek, sarkık kablo
SLAGcuruf
SLAG DAMEsifon curuf tutucu, curuf barajı
SLAG DUMP (SLAG REMOVING)curufu gidermek,almak
SLAG FLUSHINGcurufu fırından akıtmak, almak
SLAG GRANULATIONcuruf granulasyon
SLAG LADLEcuruf potası
SLAG NOTCHcuruf akıtma delii
SLAG PANCAKEmzel numune kabında şekillenmiş yassı curuf numunesi
SLAG SKINNINGcuruf sıyırma
SLAKED LIMEsönmüş kireç
SLEDkızak, kaydırma sistemi
SLEEPERtravers
SLEEVEkavrama, debriyaj
SLIDEkaymak
SLIDE GATEsürgülü kapak
SLIDE RULEsürgülü hesap cetveli
SLINGaskı, sapan
SLIPfırının içindeki ham maddelerin bir kısmının skışıp kalması ve altlarındaki kısım aşaı indikten sonra ani olarak çökmesi (YF) kayma, gecikme
SLIPPERYkaygan
SLIP JOINTkaygan mafsal
SLIP ONüzerine geçen (boruculuk teknii)
SLIP UNIVERSALkaygan mafsal, geçme mafsal
SLITdilmek, yarmak, yarık
SLITTERdilme tezgahı
SLITTING LINEdilimleme hattı (yassı hadde mamullerinin uzunlamasına kesildii yer)
SLITTING SHEARdilme makası
SLIVERShaddeleme hatalarından biri, çapaın yırtılıp akması, çapak yırtılması
SLOTyarık
SLOTTEDyarılmış
SLOTTED HEX NUTtaçlı somun
SLUDGEçamurlu birikinti
SLURRYtufallı su, çamurlu su, ince çamur
SLURRY PUMPtufallı su pompası, çamur pompası
SLURRY PUMPtufallı su pompası, çamur pompası
SMALL BELLküçük çan. (Yüksek fırının küçükçanı)
SMELTergitme
SMOOTHdüzgün
SMUDGEasitle temizlemede yüksek karbonlu malzeme yüzeyinde karbon çökelmesi isli görüntü
SNORKELark fırını tavanına monte edilen pis gaz toplama sistemi
SNORT VALVEfırının içindeki tazyii azaltmaya yarayan, sobaya gelen souk hava borusu üzerindeki valf (YF) Blöf Valfı
SNUBdurdurma, küt, kalkık
SNUB PULLEYgerdirme makarası
SOAKING PITtav çukuru (H)
SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERSamerikan otomotiv mühendisleri kurumu
SOCKETduy
SOCKET HEADaltı köşe, oluklu baş (civata için)
SOCKET WELDsoket kaynak
SOCKET WRENCHlokma anahtar
SODA ASHsoda külü (kükürt tasfiyesi için)
SOFTyumuşak
SOIL BEARING CHARACTERISTICStaşıyıcı zemin özellikleri
SOLDERlehim (yapıştırıcı madde lehimlemek)
SOLDERINGlehimleme
SOLE-FLUEtaban kanalı
SOLENOIDsolenoid, sarmal (EL)
SOLENOID SWITCHmanyetik anahtar (EL)
SOLE PLATEselet, taban plakası
SOLIDkatı (cisim)
SOLIDIFICATIONkatılaşma
SOLIDIFICATION RANGEkatılaşma aralıı
SOLIDIFICATION SHRINKAGEkatılaşma sonucu büzülme
SOLIDUSfaz diyagramlarında tam katı faz ile (sıvı+katı) karışımı fazı ayıran çizgi
SOLID MATERIALkatı malzeme
SOLUBILITYeriyebilme
SOLUBLEeriyen, çözünen
SOLVENTçözücü
SOOT BLOWERpis duman üfleme fanı
SOUNDses gürültü salam kusursuz iyi
SOUNDINGsondaj, derinliini yoklamak
SOUND CASTINGsalam döküm
SOURCEkaynak
SOUR GASkükürtlü tabi gaz
SOUTHgüney
SOWpik dökme giden umumiyolluk
SPACEaralık boşluk uzay
SPACEDaralıklı
SPACERara bulucu ara parcası
SPALLparcalanmak kabarıp dökülmek
SPALLINGyapışma pulpul dökülme kavlama
SPANaçıklık köprü açıklıı uzanmak gerilmek
SPANNERazı açık anahtar
SPANNER BOXbijon anahtarı
SPARE PARTyedek parça
SPARE TIMEboş vakit
SPARINGidareli
SPARK PLUGbuji (OTO)
SPARK TESTkıvılcım deneyi, çeliin zımpara taşına tutulmasıyla meydana gelen kıvılcım tipine göre çeliin evsafının pratik tayini
SPECIFIChususi, özgül, muayyen, kati, izafi
SPECIFICATIONşartname, teferruatlı tarif, özellik
SPECIFIC GAS VOLUMEspestik gaz hacmı
SPECIFIC GRAVITYözgül aırlık
SPECIFIC HEATözgül ısı
SPECIFIC WEIGHTözgül aırlık
SPECIFYtayin etmek, belirtmek
SPECIMENtemsili numune
SPEEDhız sürat
SPEEDOMETERhız göstergesi
SPEED CONTROLhız kontrolu
SPEED GOVERNORhız ayarlayıcı
SPELTERerimiş çinko banyosu
SPHEREküre
SPHERICALküresel
SPHERICAL BEARINGküre yatak
SPHERODIZINGküreselleştirme. (çelik ve pik içindeki karbonun küresel hale getirilmesi)
SPIEGEL IRONaynalı pik. (mangan ve silisi yüksek pik demir)
SPINDLEpinyon şaft
SPINDLEmil, dingil
SPINDLE PROOF MOTORsu sızdırmaz motor
SPINDLE SHAFTspindel şaft
SPINEkama, kama yuvası, zıvana
SPIRALspiral
SPLICE WELDuçları üst üste bindirip kaynatmak
SPONGE IRONsünger demir
SPOTRACEoturan yüzeyin temizlenmesi
SPOT SAMPLEspot numune; mikro numune; punta numune
SPOT WELDINGpuanta kaynaı
SPOUTdöküm yolluu
SPRAYpüskürtmek, serpmek
SPREADyayılma, genişleme
SPRINGyay, zemberek, menba, kaynak
SPROCKET WHEELzincir dişlisi
SPRUEdökümde besleyici, döküman akıtıldıı besleme borusu
SPUN PIPEsantrifuj döküm boru
SPUR GEARdüz dişli, alın  dişlisi
SQUAREkare, dik açılı
SQUARESdörtköşe çubuklar
SQUARE METERmetre kare (alan birimi)
SQUARE PASSkare paso
SQUEEZINGsıkıştırma, ezme
SQUIRREL-CAGE MOTORsincap kafesli motor
SQUIRREL CAGE MOTORsincap kafesli motor
STABILITYsalamlık, kararlılık
STABLE SYSTEMkaralı, stabil sistem
STACKERmalzeme stok sahasında düzgün istif yapıcı makine
STACK FLUEbaca kanalı
STACK GASbaca gazı
STAFFmemur, subay
STAGEkademe
STAINleke, pas
STAINLESS STEELpaslanmaz çelik
STAIRbasamak, kademe, merdiven
STAMPINGmarkalamak
STAMPING MACHINEdamgalama makinesi
STANDtezgah, sehpa, kaide, mesnet
STAND-BY REDUNDANCYhazır fazlalık
STAND-BY SERVICEyedekleme servisi
STANDARDstandart
STANDARD DEVIATIONstandart sapma
STANDARD ERRORstandart hata
STAND BYhazır durumunda, yedek
STAND CARstend arabası
STAND PIPEgaz yükselme borusu
STARTbaşlama, işlemeye başlama, işlemek çalıştırmak
STARTERstarter, marş, marş motoru (OTO)
STARTINGbaşlamak harekete geçirmek
STAR CONNECTIONyıldız balantı (elektrikli balantı)
STATEMENT OF FACTolay cetveli, olay çizelgesi
STATISTICistatistik
STATISTICAL QUALITY CONTROListatistiki kalite kontrol
STATORstator
STEADYsabit, sallanmaz, deişiklik göstermez
STEAMbuhar
STEAM BOILERbuhar kazanı
STEAM EJECTORbuhar enjektörü
STEAM PIPEbuhar borusu
STEAM PRESSUREbuhar basıncı
STECKELMILLdörtlü, özel, souk haddeleme tezgahı
STEELçelik
STEEL BATHçelik banyosu
STEEL COLUMNçelik kolon
STEEL ENCASED BRICKsaç muhafazalı tula
STEEL GRADEçeliin tipi, evsafı
STEEL LADLEçelik potası
STEEL MAKINGçelik imali
STEEL MAKING PLANTçelikhane
STEEL MESHhasır çelik
STEEL PLANT (STEEL WORKS)çelikhane
STEEL SCRAPçelik hurdası
STEEL SHELLçelik zırh
STEEL STRUCTUREçelik yapı, konstraksiyon
STEEL STRUCTUREçelik kontsrüksiyon
STEEL WORKçelik konstrüksiyon souk demir işi
STEEL WORKSçelik tesisleri
STEERINGsevk etmek, idare etmek, istikamet vermek
STEERING COLUMNdireksiyon mili (OTO)
STEERING GEARdireksiyon dişlisi (OTO)
STEERING KNUCLEdingil başı, ön tekerlek mafsalı (OTO)
STEERING WHEELdireksiyon simidi (OTO)
STEFO BARçelik çubuk
STEP-DOWN TRANSFORMERdüşürücü transformatör
STEP-UP TRANSFORMERyükseltici transformatör
STICKçubuk, yapışmak
STICK-TESTkontrol çubuu
STIRkarıştırmak, çalkalanmak
STIRRINGkarıştırma
STITCHpuanta; teel (kaynak dikiş için)
STITCHERkontünü, bant temizleme ve kalaylama hattında birleştirme ekleme cihazı
STOCKyımak, doldurmak, stok, hisse senedi
STOCKHOLDERhissedar, aksiyoner
STOCKING CAPACITYstok kapasitesi
STOCKPILEstoklama, istif etmek, yımak
STOCK HOUSEdepo
STOCK LEVEL MEASURING DEVICEstok seviyesi ölçme aleti
STOCK LINEşarj seviyesi (YF)
STOCK YARDstok sahası
STONEtaş
STOOLaltlık, taban plakası (ingot altlıı)
STOPdurdurmak, destek (H)
STOPPERdurdurucu, tapa, tıkaç
STOPPER BRICKtapa (tıkaç) tulası
STOPPER FURNACEstoper fırını
STOPPER HEADstoper kafa tulası
STOPPER RODstoper mili
STOPPER ROD SLEEVESstoper mili tulası
STORAGEdepolama
STORAGE LIFEdepolama ömrü
STORAGE TANKdepolama tankı
STORE HOUSEambar, depo
STOVE (COWPER)soba, yüksek fırın sobası
STOVE DOMEsoba kubbesi
STOVE GAS MAINyüksek fırın sobası ana gaz borusu
STOVE LININGsoba kaplaması
STOVE STACKsoba bacası
STOVE WALLsoba duvarı
STRADDLE CARRIERbir nevi forklift. Bacakları arasında malzemeyi taşıyan özel bir araç (özel maniplasyonlar için)
STRAIGHTdoru, düz
STRAIGHTENdüz tıpa
STRAIGHTENERdorultucu
STRAIGHT BRICKnormal tula, dört köşe tula
STRAIGHT DOWELLdüz tıpa
STRAINERsüzgeç
STRAIN (STREESS)çekme, germe, gerilme, sünme
STRANDkenar, yalı kenarı, halatın bir kolu
STRAND PASSliderden önceki paso (forlider)
STRATIFICATIONtabakalama
STRATIFIED SAMPLEtabakalı numune
STREESSgerilim
STRENGTHgüç, kuvvet, sertlik, mukavemet
STRESS RELIEVINGgerilim gidermesi
STRETCHgermek, uzatmak, gerilmek
STRETCHERgerdirici
STRETCH LEVELLERgerdirecek dorultma tezgahı
STRIPband, şerit, soymak, çıkartmak, sökmek
STRIPPERsıyırıcı, ingotları kalıptan çıkarmakta kullanılan özel vinç (H)
STRIPPER CRANEsıyırma vinci
STRIPPER PLATFORMsıyırma yolluu
STRIPPINGsıyırma, ingotun özel bir vinçle kalıptan çıkarılması (H)
STROKEstrok, darbe, vuruş
STRONGsalam, kuvvetli, kalın
STRUCTURALbina veya inşaata ait yapısal
STRUCTURAL SECTIONSprofiller
STRUCTURAL STEELyapı çelii
STRUCTUREyapı,bina, inşaat
STUBbasık
STUDsaplama (civata)
STUFFdoldurmak, tıkamak
STUFFING BOXsalmastra kutusu
SUBMARINE LADLEtorpido potası (özel çelik potası)
SUBMERGED-ARC WELDINGdaldırma ark kaynaı (tozaltı kaynaı)
SUBSTANCEmadde
SUB (BOTTOM)taban, alt, tali
SUB GROUPalt grup
SUB STATIONalt istasyon, indirici trafo merkezi
SUCCESSIVEardışık peşpeşe gelen
SUCTIONaspirasyon, emiş
SUDDEN FAILUREani bozulma
SUITdenk getirmek
SULHURkükürt
SULL COATINGsouk çekilmiş çelik çubukların kireç kaymaı ile kaplanması
SULPHURIC ACIDsülfirik asit
SUMPhavuz, birikinti çukuru, ya haznesi (makina)
SUMP PUMPkuyu pompası, çukur pompası
SUMP PUMPkuyu pompası, çukur pompası
SUPERHEATED STEAMkızgın buhar
SUPERHEATERkızdırıcı
SUPERHEATINGaşırı ısıtma
SUPERLUXEDüstün curuf yapıcılı
SUPERVISORnezaretçi
SUPPLIER EVALUATIONmüteahhit deerlendirmesi
SUPPLYtemin etmek, ikmal etmek, besleme, akım kaynaı, ikame
SUPPLY SYSTEMbesleme sistemi
SUPPORTdestek, mesnet, yatak, kaide
SUPPORTINGdestekleme, destekleyici
SUPPORTING ARMistinat kolu
SUPPORT PLATEmesnet plakası, kiriş levhası
SUPPRESSEDengellenmiş, bastırılmış
SURFACEyüzey
SURFACE CRACKyüzey çatlaı
SURFACE FINISHyüzey temizlii
SURGEani yükselme, kabarma, cereyan salınımı
SURGE CONDITIONdalgalanma şartları
SUSPENDasmak, askıya almak
SUSPENDEDasılı
SUSPENDED SOLIDasılı madde
SUSPENSIONasma, suspansiyon
SUSPENSION BRIDGEasma köprü
SWABBINGserpme boyama
SWAGINGkalıpta dövmek, baskıyla şekil vermek
SWELLşişmek, kabarmak, şişkinlik
SWINGsallanmak, bir mihver etrafında dönme, salıncak
SWING CHECK VALVEtevzi tablosu, anahtar tablosu, telefon santralı
SWING LEFT/RIGHTdönmeyi durdurma
SWING LOCKsola/saa dönmek
SWING SNUBdönmeyi durdurma
SWITCHCABINETşalter dolabı (EL)
SWIVELdönmek, fırdöndü
SYMBOLsembol
SYNCHRONIZING DEVICEsenkronizasyon aleti
SYNCHRONOUS MOTORsenkron motor
SYNCHRONUSsenkron
SYSTEMATIC SAMPLEsistematik numune
TABLEmasa, cetvel, çizelge
TABLE DRIVEmasa tahrik mekanizması
TABLE GIRDERmasanın iki yanındaki çelik çerçeve
TACHOMETERtakometre, devir ölçer, hız ölçer
TACKLEtakım, alet, cihaz
TAGetiket
TAILkuyruk
TAIL STOCKtorna puntası
TALLOWpasa, (maden filizi ayrolduktan sonra geri kalan artık)
TALLYçetele
TANDEMbirbiri arkasına dizilmiş seri halinde ardışık
TANDEM MILLardışık hadde (H)
TANKdepo
TAPbir hattan başka bir tel bala-yarak ceryan almak, kol (EL) musluk, diş açmakta kullanılan klavuz, öküm almak
TAP-TO-TAP-TIMEdökümden döküme geçen süre
TAPEşerit, band,teyp
TAPERuca doru incelme, klavuzla diş açmak; konik vida kılavuzu
TAPEREDkonik
TAPE INSULATING TAPEizoleband
TAPPEDdiş çekilmiş
TAPPINGfırını açmak, erimiş demir veya curufu akıtmak (YF), şerile sarmak; kılavuz salmak
TAPPING SPOUTçelik yolluu
TAP HOLEdöküm alma delii
TAP HOLE DRILLyüksek fırında maden deliini açmada kullanılan makina
TAP OFFkollara ayrılmak (EL)
TAP SWITCHkademe anahtarı (EL)
TARkatran
TARGEThedef, amaç
TAR DECANTINGkatranın dekantasyonu (tortusunu ayırmak üzere aktarmak, boşaltmak)
TEAMtakım, ekip, çalışma gurubu
TEEMINGdöküm, kalıplara döküm yapılması
TEEMING LADLEdöküm potası
TEEMING PLATFORMdöküm platformu
TEESdöküm platformu
TEETHdişler
TEMPERtemper, tavlamak
TEMPERATUREsıcaklık
TEMPERATURE DROPsıcaklık azalması
TEMPERATURE RISEsıcaklık artışı
TEMPERINGtemperleme, gerilim giderme tavı, menevişleme (çelik A1 in altında-ki bir sıcaklıkta uygun bir süre tutuluyor.)
TEMPER MILLtemper haddesi
TEMPER MILLtemper haddesi, ütüleme haddesi
TEMPLATEkalıp, model, şablon
TEMPORARYgeçici, muvakkat
TEMPORARY FACILITIESgeçici tesisler
TENon
TENDERteklif
TENSILEgerilmeye ait
TENSILE STRENGTHgerilme direnci, çekme mukavemeti
TENSILE TESTçekme testi
TENSIONgerme, gerilme, gerilim, voltaj
TENSION BRIDLEgerdirme donanımı
TENSION REELgerdirmw makarası
TENSIYON REELgerdirme makarası
TERMINALuç, balantı, termınal
TERMINAL POSTbalantı yeri (EL)
TESTtest, deneme, tecrübe
TEST CONEdeney mahrutu
TEST DATAdeney verileri
TEST PIECEdeney parçası
TEST RODiskandil çubuu, deney çubuu
TEST SAMPLEdeney numunesi
TEST SPECIMENdeney numunesi
TEST STICKdeney çubuu
TEST UNITdeney birimi
THEORYkuram teori
THERMACOUPLEısıl çift, sıcaklık ölçme aleti, termokupel, termoelement
THERMAL EFFICIEMCYtermik verim
THERMAL EXPANSIONısıl genleşme
THERMAL POWER STATIONtermik kuvvet santralı
THERMITE WELDINGdemirci kaynaı, alumınotermik kaynak
THESEbunlar
THICKkalın
THICKENkalınlaştırmak, koyulaştırmak, kıvamlamak
THICKENERkıvamlayıcı, kalınlaştırıcı
THICKNESSkalınlık, sıkılık
THINince
THISbu
THREADvida dişi, diş açmak
THREADS AND COUPLINGSvida ve kaplinler (boruculuk)
THREEüç
THREE-HIGH MILLtrio hadde, üçlü hadde
THROATfırının üst kısmı (YF) boaz
THROTTLEkısma, kısma borusu
THROUGHPUTüretim
THROUGH (THRU)tamamıyla, boydan boya
THRUSTeksenel (baskı)
THRUST BEARINGeksenel yatak, dip yataı
THUMBSCREWkelebek başlı civata veya somun
TIEba, rabıta,balamak, raptetmek, demiryolu traversi
TIE-RODdireksiyon rotu (OTO), balama çubuu
TIGHTsızdırmaz
TIGHTENsıkıştırmak, sabitleştirmek
TIGHTENED INSPECTIONsıkı  muayene
TILTtumba, haddelenen malzemeyi çevirme
TILTING-DISK CHECK VALVEmeyilli kelebek valf
TILTING FURNACEdevirme tertibatlı fırın
TIMBERkereste, aaç
TIMEzaman, vakit, müddet, zaman ölçmek  ayar etmek
TIMERzaman ayarlayıcı, zaman ölçüsü
TIME CONSTANTzaman sabitesi
TIME INTERVALzaman aralıı
TIME STUDYzaman etüdü
TIMINGzamanlama
TINkalay (Sn)
TINNINGkalaylamak
TINNING LINEkalaylama hattı
TIN COATINGkalay kaplama
TIN PLATEteneke
TIN THICKNESSkalay kaplama kalınlıı
TIPuç, burun, tepe, yana yatmak
TIREtekerlek, tekerlek lastii, dış lastik
TIRE INFLATIONlastik şişirme
TOkadar, için, … mek,…mak, ….e, ….a
TOGETHERbirlikte
TOGGLEmafsallı kol, dirsek
TOLERANCEtolerans
TONGSkıskaç, maşa
TONGUEmatris (hadde merdanelerinde matrsi)
TONNAGE CHARTüretim raporu
TOOLalet, takım
TOOL STEELtakım çelii
TOOTHdiş
TOPüst, başlık
TOP EQUIPMENTyüksek fırın tepe kısmındaki teçhizat
TOP OF BEAMprofil demirin üstü
TOP PRESSUREyüksek fırının en üst seviyesindeki basınç; tepe basıncı
TOP RISERüst çıkıcı (dökümcülükte)
TOP ROLLüst merdane
TOP SPEEDazami hız
TOP ZONEüst bölge (sürekli döküm teknii)
TORCHüfleç, hamlaç
TORCH CUTTINGalevle kesme
TORPEDO CARsıvı demir taşıyan özel torpido potası
TORQUEdönme momenti
TORSIONburma, bükme
TOTALLY-ENCLOSED MOTORtam kapalı motor
TOTAL FREE TIMEtoplam serbest zaman
TOUGHsünek
TOUGHNESSmalzemede tokluk özellii
TOWçekmek, yedee alıp çekmek
TRACEeser miktarda
TRACEBILITYizlenebilirlik
TRACKdemiryolu rayları
TRACK TIMEingot dökümünden tav çukurunda tavlanmasına kadar geçen toplam süre
TRADEticaret, meslek
TRADE UNIONticaret birlii; sendika
TRAILERtreyler
TRAIN OF STANDStezgahların bulunduu hat
TRAMP ALLOYSçelik hurdasındaki bilinmeyen ve istenmeyen alaşım elemanları
TRAM RAILtramvay rayı
TRANSDUCERiletim sistemi
TRANSFERaktarma, nakletme, geçirme
TRANSFER CARtransfer arabası
TRANSFER CASEkardan muhafazası
TRANSFER CHAINtransfer zinciri
TRANSFIRMERtransformatör
TRANSFORMATIONdönüşüm
TRANSFORMATION POINTdönüşüm noktası
TRANSFORMATION RANGEdönüşüm aralıı
TRANSIENTgeçiş
TRANSITION POINTfaz deiştirme sıcaklıı
TRANSLATIONtercüme
TRANSLUCENTyarı şeffaf
TRANSMISSIONaktarma, nakil, şanzıman
TRANSMISSION LINEnakil hattı
TRANSMITTERiletici
TRANSPARENTşeffaf
TRANSPORTnakletmek, taşımak
TRANSPORTATIONnakliye, taşıma
TRANSVERSEenine, çapraz
TRAPkapan, tuzak
TRAVELhareket, seyahat
TRAVELLING CRANEgezer vinç
TRAVERSEyan, bir yandan öbür yana geçmek
TRAYtepsi, tabla
TREATED WATERtasfiye edilmiş su
TRIANGLEüçgen
TRIGGERtetik
TRIGONALüç köşeli
TRIMMERkırpma, kırpıcı
TRIPPERbantlı araba (götürücü teknii)
TROLLEYvinç köprüsünün arabası
TROLLEY CRANEaraca bindirilmiş vinç
TRUCKkamyon
TRUE PROCESS AVERAGEgerçek işlem ortalaması
TRUMPETyolluk, ingot kalıplarını dipten doldurmakta kullanılan ateş tulası kaplanmış borular
TRUNNEL HEADeski tip kok fırınlarının tepesindeki şarj delii
TUBEboru
TUBE BUNDLEboru paketi
TUBINGboru, borulama
TUKON HARDNESSçok ince veya kenar parçaların setlik ölçümü için laboratuar deneyi
TUMBLERdökme işlerini veya çivi v.s yi temizlemeye mahsus döner varil
TUMBLINGdönmek, yuvarlamak, takla atmak
TUMBLING BARRELdöküm işlerini veya paslanmamış çivi v.s yi temizlemeye mahsus döner varil
TUNDISHtandiş (kontinü döküm giriş potası)
TUNGSTENtungsten (volfram)
TUPpresin ezme yapan kafa kısmı
TURBINE BLADEStürbin kanatları
TURBINE GENERATORturbo alternator
TURBO BLOWERkörük, hava fanı
TURNdönme, çevrilme, torna tezgahında şekil verme, dönüş, devir, sıra
TURNBUCKLEtandör; fırdöndü germe aleti
TURNBUCKLE BARRELtandör somunu
TURNEDtorna edilmiş
TURNERtornacı
TURNINGçevirme, döndürme, tornalama
TURNOVERaltüst olma, tersine dönme; işlem miktarı, mal devri
TURNTABLEdöner tabla
TURRETdöner kule (sürekli döküm tekniinde) taret
TURRET LATHErelover torna, döner başlıklı torna
TUYEREtuyer (YF) hava üfleme delii
TUYERE STOCKtüyer başı (YF)
TWELVEoniki
TWENTYyirmi
TWIN DRIVEikiz tahrik kumanda sistemi
TWISTçevirme, dönme, burulma
TWO-HIGH MILLdüo hadde (ikili hadde)
TWO-POSITION ACTION CONTROLaçık veya tam kapalı şekilde iki alternatifi olan kumanda sistemi
TWO-SLAG OPERATIONiki curuf alınan tasfiye metodu
TYPE APPROVALtip onayı
TYPE TESTtip testi
TYPICALtipik, çeşit
U-ING PRESSU tipi pres
ULTRASONIC INSPECTIONultrasonik muayene
UNBRANDEDmarkalanmamış
UNCOILERbobin boşaltıcı, bobin açıcı (H)
UNCROPPED COILSbelli bir ölçüde kesilmemiş durumdaki kangal malzeme
UNDERaltında, yetersiz, eksik
UNDER DROUGHTalt ezme, haddeleme esnasında malzemenin havaya doru şahlanması (alt merdane büyük olduundan)
UNDER FILLShaddelemede kesitin tam olmayışı
UNDER GROUND CABLEyer altı kablosu
UNDER GROUND MININGkapalı ocak maden işletmesi
UNDER SIZEelek altı
UNDETECTED FAILURE TIMEfarkedilemeyen bozukluk süresi
UNDULATEDondüleli, dalgalı, kıvrımlı
UNEQUAL ANGLEçeşitkenar köşebent
UNEVENdüz ve düzgün olmayan, müsavi olmayan
UNFILLED CORNESRhaddeleme hatası sonucu köşeleri dolmamış malzeme
UNIFIEDBirleşik Amerikan Standardı
UNIFIED NATIONAL COARSEkaba diş Amerikan vidası
UNIFIED NATIONAL FINEince diş amerikan vidası
UNIFORMtekdüze, bir örnek
UNIFORMITYyeknesaklık
UNITbirim
UNITEMPER MILLyassı mamul temper haddesi
UNIT OF PRODUCTmamul birimi
UNIVERSALüniversal, her işe elverişli, evrensel
UNIVERSAL JOINTüniversal mafsal
UNIVERSAL MILLünıversal hadde tezgahı; bu tezgahlarda hem yatay (genellikle ikili, çok az üçlü) hem dikey merdaneler mevcut
UNIVERSAL PLIERSkerpeten
UNIVERSEevren, kainat
UNLESSeer ki
UNLESS NOTEDaksi belirtilmemeiş ise
UNLOADyük boşaltmak, tahliye etmek
UNLOADINGboşaltma
UNLOADING FLOWRATEyük boşaltma kapasitesi
UNLOADING WHARFyük boşaltma rıhtımı
UNOCCUPPIED TIMEboş zaman
UNSCREWvida gevşetmek, vida çıkarmak, laçka etmek
UNSTABLE SYSTEMkararsız sistem
UPyukarı
UPCUT SHEARgiyotin makas
UPDATEgüncelleştirmek
UPDATEDgüncel
UPPER CONTROL LIMITüst kontrol sınırı
UPSETTINGdevirmek, alt üst etmek
UPSTREAMakıntıya karşı
UPTAKESyüksek fırının tepesine doru yükselen dört adet gaz borusu
UPWARDSyukarı doru
UP COILERbobini dik duruma getiren tertibat (H) kangal sarıcı
UP TIMEçalışma koşullarında bulunma zamanı
UP TO DATEbugüne kadar
USEkullanma, fayda temin etme
USEDkullanılmış, eskimiş
USEFULNESSfayda, kullanışlılık
USEFUL LIFEfaydalı ömür
UTILITIESyardımcı servisler
UTILIZATIONkullanma, faydalanma, istifade etme
V-BELTV kayışı
V-GROOVEV kanalı
VACUUMvakum, havasız boşluk
VALUEdeer
VALVEvalf, subap, vana
VARIABLEdeişken
VARIANCEdeişkenlik
VARIATErastgele deişken
VARIATEV kayışı
VELOCITYsürat, hız
VENDORsatıcı
VENDOR APPRAISALsatıcı deerlendirmesi
VENDOR INSPECTIONsatıcı muayenesi
VENDOR RATINGsatıcı deerlendirmesi
VENThava alma yeri
VENTILATINGhavalandırma
VENTILATING EQUIPMENThavalandırma tertibatı
VENTILATING FANvantilatör
VENTILATING ROOMhavalandırma bölümü
VENTILATORvantilatör
VENTURI PIPEmayilerin akma miktarını ölçmekte kullanılan bir alet, uçaklarda aletleri çalıştırmak için tazyikli hava temin eden tertibat, venturi
VERIFYtahkik etmek, tetkik etmek, dorulama
VERTICALdüşey, dikey
VERTICAL STANDdik hadde tezgahı
VIBRATEtitremek, titreştirmek
VIBRATING CHUTEtitreşimli şut
VIBRATING FEEDERtitreşimli besleyici
VIBRATING SCREENtitreşimli elek, sarsıntılı elek
VIBRATIONtitreşim
VIBRATORvibratör
VICKERS HARDNESS TESTvikers sertlik deneyi (delici kısım piramit)
VIEW ROOM INSPECTIONoda muayenesi
VISCOSITYviskozite
VISCOSITYcam haline getirme, camlaştırma
VISUALIZERoptik gösterge
VISUAL INSPECTIONgözle muayene
VITRIFIEDcamlaştırılmış
VOIDiptal
VOLATILEuçucu
VOLATILE CONTENTuçucu miktarı
VOLTAGEvoltaj
VOLUMEhacım
VOLUME OF BLASTyüksek fırın havasının miktarı
WAGESücretler
WALKING BEAM FURNACEyürüyen tabanlı fırın
WALKWAYküçük, dar geçit; yürüme yolu
WALL THICKNESSduvar kalınlıı
WAREHOUSEambar, depo
WARNING LIMITSikaz sınırları
WARPerilmek, çarpılmak
WARPAGEerilme, çarpılma, deformasyon
WASHyıkama
WASHBURN COREkolayca çıkarılabilir özel maça
WASHERyıkayıcı (TM) pul, rondela
WASTEisraf, işe yaramaz, çürük
WASTE GASatık gaz
WASTE GAS ANALYSISbaca gazı analizi
WASTE HEAT BOILERbaca gazları ile çalıştırılan buhar kazanı
WASTE OILatık ya
WATERsu sulamak
WATER COLUMNsu sütunu (basınç birimi)
WATER COOLERsu soutucu
WATER COOLINGsu ile soutma
WATER COOLING PLANTsu soutma tesisi
WATER GLASScam suyu
WATER LEVELsu seviyesi
WATER MAINSsu şebekesi
WATER PRESSUREsu basıncı
WATER PROOFsu geçirmez
WATER PUMPsu pompası
WATER REPELLANTüzerinde su tutmaz, su defedici
WATER SOURCESsu kaynaı, memba
WATER TIGHTsu sızdırmaz
WATER TOWERsu kulesi
WATER TREATEMENTsu tesfiyesi
WATTMETERvatmetre
WAVEdalga
WEARgiyinmek, aşınmak, yıpranmak
WEAR-OUT FAILUREaşınma bozulması
WEARING PARTaşınma parçası
WEARING PLATEaşınma plakası
WEATHER PROOF MOTORkötü hava şartlarına karşı muhafazalı motor
WEBprofilin gövde kısmı (sac)
WEDGEkama, takoz
WEDGE-BRICKsıkıştırma tulası
WEIGH-BRIDGEkantar
WEIGHINGtartma, aırlıını ölçme
WEIGHTaırlık, yük
WEIRsavak, bend
WELDkaynak yapmak, kaynatmak (imalat teknii)
WELDABILITYkaynak kabiliyeti
WELDINGkaynak, kaynatma (imalat teknii)
WELDING BARkaynak çubuu
WELDING ELECTRODEkaynak elektrodu
WELDING FLUXkaynak tozu
WELDING MACHINEkaynak makinesi
WELDING NECKkaynak boyunlu (flanş)
WELDING RODkaynak elektrodu
WELD BEADkaynak dikişi hattı
WELLkuyu, kaynak
WELL BLASTINGlaım atmak
WENSTROM MILLyassı mamuller için özel olarak geliştirilmiş hadde tezgahı
WESTbatı
WETıslak, nemli
WET ANALYSISyaş analiz (KIM)
WET DRAWINGnormal souk tel çekmeyi müteakip malzemeyi bakır veya kalayla kaplama
WHARFkok rampası (KOK F.), iskele
WHEELtekerlek, çark, taşlama çarkı
WHITEbeyaz
WHITE GLOWINGbeyaz derecede kızarma, akkor
WHITE HEATakkor
WHITE LEADüstübeç
WHITE LEADüstübeç
WHITE LEADüstübeç
WHITE METALkaymalı yataklar için babit alaşımı beyaz metal
WICKET (PEEP HOLE)sıemens-martın fırın kapılarındaki gözetme delii
WIDEgeniş
WIDE FLANCEgeniş flanşlı-I-profili
WIDTHvinç, bocurgat
WINDsarmak, döndürmek, çevirmek, rüzgar, yel
WIND BOXemiş kasası
WIND BOX TEMPERATUREemiş kasası sıcaklıı
WIND MAINemiş alanı
WIREtel, kablo, telle balamak
WIREDtel ile balanmış
WIRE BRUSHINGtel fırça ile fırçalamak
WIRE DRAWINGtel çekme
WIRE DRAWING DIEtel çekme için lokma, mühre
WIRE RODfilmaşin, kangal
WIRE ROPEtel halat
WITHile
WITHSTANDdayanmak, mukavemet etmek, karşı koymak
WOBLERmerdanenin kaplin balantı yeri istavroz
WOODahşap, tahta, odunu
WOOD FLOURodun talaşı
WORKiş, çalışma, faaliyet
WORKABILITYişleyebilme kabiliyeti
WORKING CONDITIONSçalışma şartları
WORKING POINTçalışma noktası
WORKING ROLLçalışan, bizzat ezme yapan merdane
WORKING VOLUMEfaydalı hacım
WORKMANSHIPişçilik
WORKStesisler
WORKSHOPatelye
WORK BRICKtula ısı
WORK LOADINGiş yükleme
WORK MANAGEMENTiş idaresi
WORK MEASUREMENTiş ölçmesi
WORK ROLLişleyen merdane, ezici merdane, iş merdanesi (H)
WORK ROLLişleyen merdane, iş merdanesi
WORK SAMPLINGfaaliyet örneklemesi
WORK SITEçalışma yeri, iş yeri, şantiye
WORK STUDYiş etüdü
WORM GEARnihayetsiz dişli, sonsuz vida dişli düzeni
WRINKLEburuşuk, kırışık
WRONGyanlış
WROUGHT IRONdövülebilir, dövülmüş demir
X-RAYx ışını, radyografi
X-RAY INSPECTIONx ışını ile muayene
XPMütülenmiş saç (temper haddesinden geçirilmiş saç malzeme)
Y. CONNECTIONyıldız balantı sistemi (elektrikte)
YARDsaha, stok yeri
YARD LEVELsaha seviyesi
YIELDverim
YIELDINGürün, mahsul
YIELD POINTakma noktası (malzemenin elastiklik sınırının sonu)
ZEESZ profilleri
ZEROsıfır
ZERO ADJUSTMENTsıfır ayarı
ZERO BIASsıfır polarma, kontrol ızgarası ile katot arasında potonsiyel farkı olmaması hali (EL)
ZERO ERRORsıfır noktasının sapması
ZERO SATTINGsıfır pozisyonu, sıfır ayarı
ZINCçinko (Zn)
ZONEkısım, bölge, zon