Terminoloji

Hukuk Tercminolojisi

HÜÇEV
Dünya döner, biz çevirdikçe...
hucevtoplulugu@gmail.com
TÜRKÇEİNGİLİZCE
AB Müktesebatıacquis communautaire
ablukablockade
açık arttırmapublic sale
açık deniz devriyesihigh seas patrol
açık denizlerhigh seas
açık denizlerde kesintisiz takiphot pursuit at the high seas
açık duruşmapublic hearing
açık izinexpress permission
açık tanımaexpress recognition
açık ve yakın tehlikeclear and imminent danger
açıkça dayanaktan yoksunmanifestly ill-founded
açıklık ve öngörülebilirlikclarity and predictability
adaletjustice
adaletin tecellisiin the interest of justice
adam kaçırmakidnapping
adam öldürmehomicide
aday göstermenomination
adi suçordinary offense
adi şirketordinary partnership
adil tatminjust satisfaction
adil tazminjust satisfaction
adil yargılamafair trial
adil yargılanma hakkıright to fair trial
adlijudicial
adli belgelerjudicial documents
adli hatajudicial error
adli kollukjudicial police
adli para cezasıjudicial fine
adli sicilcriminal record
adli tatiljudicial recess
adli tıpforensic medicine
adli yardımlegal aid
adli yardım talebirequest for legal assistance
adli yardımlaşmajudicial assistance
afamnesty
afpardon
Ağır Ceza MahkemesiAssize Court
ağır hapis cezasıheavy imprisonment
ağır ihlalgrave violation
ağırlaştırıcı sebepmatter of aggravation
ağırlaştırılmış ömür boyu hapisaggravated life imprisonment
aile birleşimifamily reunification
aile birleşimi hakkıright to family reunification
aile yaşamına saygı hakkıright to respect for family life
akitcontract
âkit taraflarcontracting parties
alacağın temliğiassignment of claims
alacakcredit
alacak hakkıright to claim
alacaklıcreditor
aldatmafraud
aleniyetpublicity
alıkoymaretention
alt bölümsubdivision
alt derece mahkemeye geri göndermekto remit
altsoydescendant
anahtar teslimturn-key
anayasaconstitution
Anayasa MahkemesiConstitutional Court
anayasa yargısıconstitutional jurisdiction
anayasaya aykırılıkunconstitutionality
anlaşmaagreement
anonim şirketjoint stock company
antlaşmatreaty
antlaşmadan ayrılma hakkıright to withdraw from treaty
antlaşmalar hukukulaw of treaties
antlaşmaların çatışmasıconflict of treaties
antlaşmanın kabul edilmesiacceptance of a treaty
antlaşmanın onaylanmasıratification of a treaty
antlaşmanın uygun bulunmasıapproval of a treaty
antlaşmaya katılmaaccession to a treaty
antlaşmaya taraf olmato be party to a treaty
antlaşmaya taraf olunan tarihdate of ratification
ara kararinterlocutory decision
arabuluculukmediation
arazi vergisiland tax
asirebel
asker kaçağıdeserter
askeri yargımilitary justice
askıya almasuspension
asli failprincipal offender
asliye ceza mahkemesicriminal court of first instance
asliye hâkimijudge of first instance courts
asliye hukuk mahkemesicivil court of first instance
aşağılayıcı muameledegrading treatment
atamaappointment
ateşkes anlaşmasıceasefire agreement
atılı suçimputed offense
atmosfer dışı uzayextra-atmospheric space
Avrupa Birliği Adalet DivanıCourt of Justice of the European Union
Avrupa Birliği HukukuEuropean Union Law
Avrupa Birliği vatandaşıEuropean Union citizen
Avrupa İnsan Hakları MahkemesiEuropean Court of Human Rights
Avrupa İnsan Hakları SözleşmesiEuropean Convention on Human Rights
Avrupa Kamu Hizmeti MahkemesiEuropean Civil Service Tribunal
avukatattorney-at-law
avukat yardımılegal assistance
ayıpdefect
ayni haklarreal rights
ayrıcalıkprivilege
ayrımcılıkdiscrimination
ayrımcılık yapmamanondiscrimination
azınlıkminority
azildismissal
bağımsız ve tarafsız mahkemeindependent and impartial court/tribunal
bağımsızlıkindependence
bağımsızlık ilanıdeclaration of independence
bağışıklıkimmunity
bağlamaimpoundment
bağlama limanıhome port
bağlı toprakdependent territory
bakmakla yükümlü olunan kişilerdependants
banka kredisibank loan
bankacılık işlemleribanking transactions
bankacılık sırlarıbanking secrecy
barınakplace of refuge
barınakshelter
barınma limanıport of emergency
basit çoğunluksimple majority
baskı altındaunder duress
başlangıçpreamble
başlıktitle
bekletici meselepreliminary issue
belediyemunicipality
belediye başkanımayor
belediye meclisimunicipal council
belgedocument
bentsubparagraph
beraat etmekto be acquitted
beraat kararıacquittal
beyannamedeclaration
bildirimnotification
bilgilendirme yükümlülüğüobligation to inform
bilimsel içtihatjurisprudence
bilirkişiexpert
bilirkişi tanıkexpert-witness
bilirkişinin dinlenmesihearing of expert
bireysel başvuruindividual application
bireysel göçindividual migration
birincil kaynakprimary source
birlikleague
bitişik bölgecontigious zone
boğazstrait
borcun nakliassumption of obligation
borçobligation
borçlar hukukulaw of obligations
borçlar kanunucode of obligations
borçlarını ödeyememe durumuinsolvency
borçludebtor
boşaltma limanıport of delivery
bozma kararıdecision of reversal
bölgesel uluslararası hukukregional international law
bölümchapter
bölümdivision
bölümsection
buyrultuexequatur
bütünleyici parçafixture
Büyük DaireGrand Chamber
Büyük Daire lehine yargı yetkisinden feragatrelinquishment in favour of the Grand Chamber
Büyük Daire’ye göndermereferral to the Grand Chamber
cebircoercion
cevap dilekçesireply petition
cezapenalty
ceza davasıcriminal proceedings
ceza hukukucriminal law
ceza hükmüsentence
ceza hükmünün infazıexecution of sentence
ceza indirimiremission
ceza kanunucriminal code
ceza koşulupenalty clause
ceza yargılamalarıcriminal proceedings
cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşmamutual assistance in criminal matters
cezai yaptırımcriminal sanction
cezai yargılama usulücriminal procedure
cezalandırmaimposition of penalty
cezaların birleştirilmesiconsolidation of penalties
cezanın belirlenmesisentencing
cezanın çevrilmesito convert a sentence
cezanın ertelenmesisuspension of the penalty
cezanın hafifletilmesito commute a sentence
cezanın infazının ertelenmesisuspension of execution of a penalty
cezasız bırakmaimpunity
cismani zararbodily harm
cürümfelony
çağrı kağıdısubpoena
çağrı kağıdısummons
çalışanemployee
çalışma izniwork permit
çekimser oyabstention
çekincereservation
çekince koymakto make a reservation
çekince mektubuletter of reservation
çekince yasağıimpermissible reservation
çekişmeli yargılamaadversarial proceedings
çekişmeli yargılama usulüadversarial procedure
çıkar çatışmasıconflict of interest
çıkış limanıport of departure
çifte vatandaşlıkdual citizenship
çifte vergilendirmedouble taxation
çocuğun iadesireturn of child
çocuk haklarırights of the child
çocuk istismarıchild abuse
çocuk işçiliğichild labour
çocuk kaçırmachild abduction
çocuk mahkemesijuvenile court
çocuk suçluluğujuvenile delinquency
çocuk yargıcıjuvenile judge
çoğunlukmajority
çok taraflı antlaşmamultilateral treaty
çok uluslu şirketmultinational corporation
çok uyruklulukmultiple nationality
daimi ikametpermanent domicile
daimi sadakatpermanent allegiance
dairechamber
DanıştayCouncil of State
Danıştay BaşsavcısıAdvocate General of the Council of State
davaaction
dava açmakto commence an action
dava ehliyeticapacity to sue
dava hakkıright to action
davacıclaimant
davadan feragatwaiver of claim
davaların birleştirilmesiconsolidation of cases
davalıdefendant
davanın düşmesiabatement of action
davanın esasımerits of the case
davanın genişletilmesiexpansion of claims
davanın ıslahırectification
davanın kabulüacceptance of an action
davanın naklitransfer of an action
davanın reddidismissal of an action
davanın sevk edilmesirequest for referral of the judgement
davaya katılmaintervention
davaya taraf olma ehliyetistanding to sue
def’iexceptio
değişiklik önergesimotion for amendment
delilevidence
delil niteliğindeevidentiary
denetim süresisupervision
denetimli serbestlikprobation
deniz bölgesimaritime zone
deniz haydutluğupiracy
deniz ticaret hukukumaritime law
denizlerin serbestisifreedom of the seas
denizlerin serbestliği ilkesiprinciple of the freedom of the seas
depozitör (devlet)depository (State)
dernekassociation
dernek kurma özgürlüğüfreedom of association
derogasyonderogation
devlet görevlisiState official
devlet halefiyetiState succession
devlet malıState property
devlet memurucivil servant
devlet sırrıState secret
devlet temsilcisiState agent
devlet tüzel kişiliğilegal personality of the State
devlet uygulamasıState practice
devlete karşı suçcrime against the State
devletin mirasçılığıState inheritance
devletin tanınmasırecognition of a State
devletler genel hukukupublic international law
devletler özel hukukuprivate international law
devletleştirmenationalization
devralantransferee
devralmakto take over
devredentransferor
dış uzayın barışçıl kullanımıpeaceful use of outer space
dilekçe hakkıright to petition
din ve vicdan özgürlüğüfreedom of religion and conscience
direnme kararıdecision of persistence
doğum belgesibirth certificate
dokunulmazlıkimmunity
dokunulmazlıkinviolability
dokunulmazlıktan vazgeçmewaiver of immunity
dolaşım serbestisifreedom of movement
dolaylı sorumlulukindirect responsibility
dolaylı yatırımindirect investment
dostane çözümfriendly settlement
dostane girişimgood offices
duruşmahearing
duruşma hâkimitrial judge
duruşma tutanağıminutes of the hearing
düzenleyici ve denetleyici kurumlarregulatory and supervisory authorities
düzensiz göçmenirregular migrant
edinimacquisition
ehliyetqualification
ehliyetcapacity
eklentiaccessory
elbirliği mülkiyetijoint ownership
elektronik imzaelectronic signature
elkoymaseizure
emirnameordinance
emlak vergisiproperty tax
emsal kararprecedent
erginlikmajority
erken emeklilikearly retirement
erken tanımapremature recognition
ertelenmiş teslimpostponed surrender
esaslı hatafundamental error
esaslı ihlalmaterial breach
eski hale getirmerestitution in kind
eşyaproperty
etkili kontroleffective control
etkililik ilkesiprinciple of effectiveness
ev sahibi ülkehost country
evlat edinmeadoption
evlenmemarriage
failperpetrator
fasılchapter
feragatwaiver
feri haklaraccessory rights
feshetmerenunciation
fesihrenouncement
fesihwithdrawal
fesih ihbarıdenouncement
fezlekesummary of proceedings
fıkraparagraph
fiilaction
fiil ehliyeticapacity to act
fiili hizmet süresiactual service period
fiili hükümetde facto government
fikri haklarintellectual property rights
firardesertion
firarifugitive
gayri maddi malincorporeal property
gecikme faiziinterest of default
geçersizlikinvalidity
geçici kararinterim decision
geçici maddeprovisional article
geçici olarak yürürlüğe girmeprovisional entry into force
geçici sadakattemporary allegiance
geçici tutuklama talebirequest for provisional arrest
geçmişe yürürlükretroactivity
gelir beyannamesistatement of income
gelir vergisiincome tax
gemi siciliregister of ship
genel ahlakpublic morality
genel görüşmegeneral debate
Genel MahkemeGeneral Court
genel oy hakkıuniversal suffrage
genel sağlıkpublic health
genel senetgeneral act
genelgecircular
gensoru önergesimotion of censure
gerçek bağgenuine link
gerçek kişinatural person
gerekçereasoning
gerekçelendirmejustification
gerekçeli hükümreasoned judgement
gerekli dikkatdue care
gerekli özendue diligence
gerekli şekle uygunin due form
geri almarevocation
geri göndermeme ilkesinon-refoulement principle
geri kabul anlaşmasıreadmission agreement
geriye yürümezliknon-retroactivity
girişintroduction
gizli duruşmaclosed hearing
gizli hasarlatent damage
gizlilikconfidentiality
göçmigration
göçmenemigrant
göçmenimmigrant
göçmen belgesiimmigrant certificate
göçmen işçimigrant worker
göçmen kaçakçılığısmuggling of migrants
göklerin serbestliğiopen skies
gönderen devletsending State
görevlendirmeassignment
görevli mahkemecompetent court
görülmekte olan davapending case
görüşmedeliberation
götürülump-sum
gözaltıcustody
gözetimmonitoring
güvenoyuvote of confidence
haberleşme özgürlüğüfreedom of communication
hacizseizure
hafifletici sebepmatter of mitigation
hafifletici sebepmatter of extenuation
hakright
hak dağıtmaktan kaçınmadenial of justice
hak düşürücü süreperiod of prescription
hak ederek tahliyerelease ipso jure (iure)
hak ehliyeticapacity to have rights and obligations
hak kaybıforfeiture
hak sahipliğientitlement
hakaretdefamation
hakemarbitrator
hakem kararıarbitral award
hakemlik sözleşmesiarbitration agreement
hakkaniyetequity
hakkaniyet ilkeleriequitable principles
hakkaniyete uygun tazminatequitable compensation
hakkın kötüye kullanılmasıabuse of right
hakların karşılıklılığıreciprocity of rights
haksız fiiltort
haksız rekabetunfair competition
halefiyetsuccession
halefiyetsubrogation
halel getirmeksizinwithout prejudice to
hapisconfinement
hapis cezasıimprisonment
hapis cezasını para cezasına çevirmekto convert the prison sentence to a fine
harçfee
hava hukukuair law
hava sahasıair space
havacılık hukukuaviation law
hazırlık soruşturmasıpreliminary investigation
heyetpanel
hısımlıkkinship
hizmet kusuruservice fault
hizmet sürelerinin birleştirilmesiaggregation of services
hizmetlerin serbest dolaşımıfree movement of services
hukuk davasılawsuit
hukuk devletirule of law
hukuk mahkemesicivil court
hukuka aykırı fiilwrongful act
hukuka aykırılıkunlawfulness
hukuki hataerror
hukuki işlemlegal transaction
hukuki konularda karşılıklı adli yardımlaşmamutual assistance in civil matters
hukuki mütalaalegal opinion
hukuki sonuç doğurmakto bear legal consequences
hukuki sorumlulukcivil liability
hukuki süreçten bağışıklıkimmunity from legal process
hukuki tanımade jure recognition
hukuki tasarruflegal act
hukukun genel ilkelerigeneral principles of law
hukukun süjesisubject of law
husumetright to be sued
hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasısuspension of the pronouncement of the judgement
hükmün tefhim edilmesidelivery of the judgment
hükümprovision
hükümjudgement
hüküm devletisentencing State
hüküm fıkralarıoperative provisions
hüküm ifade etmekto take effect
hüküm vermeadjudication
hükümet tasarrufuact of government
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeattempt to overthrow the Government
hükümlüsentenced person
hükümlülerin naklitransfer of the sentenced persons
hükümsüznull and void
hükümsüzlüknullity
hürriyeti bağlayıcı cezaimprisonment
hürriyeti bağlayıcı cezacustodial sentence
hürriyeti kısıtlamarestriction of freedom
hürriyetten yoksun kılmadeprivation of liberty
ıslak imzawet-ink signature
icazetratification
icraenforcement
icra memuruenforcement officer
iç hukukdomestic law
iç hukuk yollarının tüketilmesiexhaustion of domestic remedies
iç limaninland port
iç sularinternal waters
içtihatprecedent
içtihat hukukucase law
idam cezasıcapital punishment
İdare HukukuAdministrative Law
idari işlemadministrative act
idari soruşturmaadministrative investigation
idari yargıadministrative justice
idari yargı yetkisiadministrative jurisdiction
iddianameindictment
iddianame hazırlamak/sunmakto file an indictment
iddianamenin kabulüadmission of indictment
ifadestatement
ifade almakto take statement
ifade özgürlüğüfreedom of expression
ifade vermekto give statement
ifşadisclosure
ihaletender
ihale çağrısıcall for tender
ihalenin feshiannulment of tender
ihbarnotification
ihlalviolation
ihlal edilmezlikinviolability
ihmalnegligence
ihmalomission
ihracat vergisiexport duty
ihtarwarning
ihtilaflı …disputed…
ihtilaflı konumatter in dispute
ihtilaflı yargı yetkisicontentious jurisdiction
ihtilasembezzlement
İhtisas MahkemeleriSpecialized Courts
ihtiyari beyanoptional declaration
ihtiyari tahkim şartıvoluntary submission
ihtiyari yargı yetkisioptional jurisdiction
ihtiyati tedbirinterim injunction
ikamet etmekto reside
ikametgahdomicile
iki dereceli yargıtwo-level jurisdiction
iki taraflı antlaşmabilateral treaty
ikincil kaynaksubsidiary source
ikrarconfession
ikraradmission
ilprovince
ilâmcertified copy of the judgement
ilam harcıjudgment fee
ilanannouncement
ilçedistrict
iletişimin dinlenmesiinterception of communications
ilgaabolition
ilk itirazpreliminary objection
ilticaasylum
imar planızoning
imtiyazprivilege
imtiyaz sözleşmesiconcession agreement
imza örneğisample signature
imza yetkisiauthority to sign
imzacı devletsignatory State
infazexecution
infaz devletiadministering State
infaz hâkimijudge of execution
infaz koruma memuruwarden
infaz yetkisijurisdiction to execute
infisahdissolution
insan haklarıhuman rights
İnsan Hakları Evrensel BeyannamesiUniversal Declaration of Human Rights
insan kaçakçısıhuman trafficker
insan ticaretihuman trafficking
insancıl hukukhumanitarian law
insanlığa karşı suçcrime against humanity
insanlık dışı muameleinhumane treatment
İntifa hakkıusufruct
ipotekhypothec
iptalannulment
iptalrescission
iptal davasısuit of rescission
iptal davasıaction for annullment
iradeintention
irade açıklamasıdeclaration of intention
irtifak hakkıright of easement
irtikapextortion
ispat yüküburden of proof
isteğe bağlı hakemlikvoluntary arbitration
istifaresignation
istihdamemployment
istinaberogatory
istinabe talepnamesiletters rogatory
istinaf başvurusurequest of appeal
istinaf mahkemesiappeal court
istirdatrestitution
istişari görüşadvisory opinion
istişari yargı yetkisiadvisory jurisdiction
isyanrebellion
isyancıinsurgent
isyancı statüsünün tanınmasırecognition of insurgency
iş güvencesiemployment security
iş hukukulabour law
iş kazasıoccupational accident
iş kurma hakkıright of establishment
iş sözleşmesilabour contract
işçiworker
işçi sendikasıtrade union
işçilerin serbest dolaşımıfree movement of workers
işkence yasağıprohibition of torture
işverenemployer
ithal vergisiimport duty
itirazobjection
iyiniyetgood faith
jüri kararıverdict
jüri raporupresentment
kabahatmisdemeanour
kabulacceptance
kabul eden devletreceiving State
kabul edilebilirlikadmissibility
kaçak eşyasmuggled goods
kaçakçılıksmuggling
kaçma ve delilleri karartma tehlikesithe risk of absconding and tampering with evidence
kadastrocadastre
kambiyoforeign exchange
kamu davasıcriminal case
kamu denetçisiombudsman
kamu düzenipublic order
kamu görevlisipublic official
kamu güvenliğipublic security
kamu hizmetipublic service
kamu hukukupublic law
kamu ihalesipublic tender
kamu kurumupublic institution
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşupublic professional organisation
kamu yararıpublic interest
kamu yararına dernekpublic benefit association
kamulaştırmaexpropriation
kan esasıjus sanguinis
kan hısımlığıkinship by blood
kanuncode
kanun hükmünde kararnamedecree law
kanun tasarısıgovernment proposal
kanun taslağıdraft law
kanun teklifiprivate member’s bill
kanun/yasalaw
kanuna aykırılıkillegality
kanunkoyuculegislator
kanunlar ihtilafıconflict of laws
kapalı ceza infaz kurumuclosed penitentiary institution
kapalı müzakeredeliberation in private
kapalı zarf usulü teklifsealed tender
kara parablack money
kararresolution
karar düzeltmerectification
karar incelemesireview of judgment
karar verme yetkisijurisdiction to adjudicate
karar yeter sayısıquorum of decision
karara itiraz etmekto make objection against a court decision
kararı bozmakto reverse the decision
kararı onamakto uphold the decision
kararın bozulmasıreversal of decision
kararın icrasıenforcement of decision
kararnamedecree
kararname çıkarmakto issue a decree
karasularıterritorial waters
karinepresumption
karşı davacounter-action
karşı oy görüşüdissenting opinion
karşılıklı dayanışma şartımutual solidarity clause
karşılıklı yardımlaşmamutual assistance
karşılıklılık ilkesiprinciple of reciprocity
kasıtintention
kasten adam öldürmemurder
kat mülkiyetiflat ownership
katılanintervener
katılım belgesiinstrument of accession
kayın hısımlığıkinship by marriage
kayıttan düşürmeto strike out of the list (of the court)
kaymakamdistrict governor
kayyımcurator
kazandırıcı zamanaşımıprescription
kazanılmış hakacquired right
kefaletsuretyship
kefaletle serbest bırakılmarelease on bail
kefilsurety
kenar başlıktitle line
kesimsection
kesin hükümfinal judgment
kesin hükümsüznull and void
kesin hükümsüzlüknullity
keşif bedeliestimated cost
keyfi muamelearbitrary treatment
kısımpart
kısıtlayıcı tedbirrestrictive measure
kısmi kararpartial decision
kısmi tanımade facto recognition
kıyı haklarıcoastal rights
kıyı sularıcoastal waters
kıyı şeridicoastal line
kıyıdaşriparian State
kıyıdaşcoastal State
kıyıdaşlittoral State
kimlik belgesiidentity document
kimlik kartıidentity card
kişi hallericivil status
kişisellik ilkesiactive personality principle
kişisellik ilkesipassive personality principle
kollektif şirketgeneral partnership
kolluk kuvvetlerilaw enforcement (forces)
komandit şirketlimited partnership
konsolosluk korumasıconsular protection
konut dokunulmazlığıinviolability of domicile
konut finansman sistemimortgage
kooperatifcooperative
korkutmaduress
korsanlıkprivateering
koşulcondition
kovuşturmaprosecution
kovuşturmaya yer olmadığına dair karardecision of non-prosecution
körfezbay
kötü muamelemaltreatment
kötü niyetbad faith
kötüye kullanmaabuse
kurumlar vergisicorporation tax
kusurfault
kuvvetler ayrılığıseparation of powers
küçükminor
külliyatcorpus
kültürel mirascultural heritage
lağvetmeabrogation
laikliksecularism
liman devletiport State
limited şirketlimited liability company
maddearticle
maddi hukuksubstantive law
maddi tazminatmaterial compensation
maddi tazminatpecuniary damages
mağdurvictim
mahalli bilirkişilocal expert-witness
mahkeme başkanıpresiding judge
mahkeme huzuruna çıkmakto appear before the Court
mahkeme içtüzüğürules of court
mahkeme kararıcourt decision
mahkeme yazı işleri müdürlüğüregistry of the court
mahkemede hazır bulunmaappearance before the court
mahkumconvict
mahkumiyetconviction
mal beyannamesistatement of assets and lialibilities
mala yönelik zararproperty damage
mali suçlarfiscal offences
manevi tazminatimmaterial compensation
manevi tazminatnon-pecuniary damages
masrafların iadesireimbursement
masumiyet karinesipresumption of innocence
meclis araştırmasıparliamentary inquiry
meclis soruşturmasıparliamentary investigation
Meclisin feshidissolution of the Parliament
medeni ve siyasi haklarcivil and political rights
menkul rehnipledge
menşe devletState of origin
menşe şehadetnamesicertificate of origin
menşe ülkecountry of origin
meskenresidence
meslek hastalığıoccupational disease
meşrulegitimate
meşru hükümetlegitimate government
meşru müdafaaself-defence
meşruiyetlegitimacy
mevcudun korunması kuralıstand-still clause
mevzuatlegislation
milletler hukukulaw of nations
milli muamelenational treatment
mirassuccession
mirasçısuccessor
misakcovenant
muafiyetexemption
muhalefetopposition
muhasımbelligerent
muhtarheadman
mutabakat şerhiconcurring opinion
mutabakat zaptımemorandum of understanding
mutat ikamet ülkesihabitual country of residence
mutat meskenhabitual residence
muvafakatassent
mücbir sebepforce majeure
mükerrerrepeating
mülkilik ilkesiprinciple of territoriality
mülkiyetownership
mülkiyet hakkıproperty right
mülkiyet hakkının devritransfer of ownership
mültecirefugee
münhasır ekonomik bölgeexclusive economic zone
münhasır yetkiexclusive competence
münhasıranexclusively
müsadereconfiscation
müsnet suçimputed offence
mütalaaopinion
mütarekearmistice
mütekabiliyet ilkesiprinciple of reciprocity
müzakerenegotiation
negatif haklarnegative rights
nihai senetfinal act
nitelikli çoğunlukqualified majority
olağanüstü halstate of emergency
olağanüstü toplantıextraordinary meeting
onayapproval
onay belgeleriinstruments of ratification
organize suçorganized crime
ortak girişimjoint venture
ortak yönetimcondominium
oturma hakkıright of habitation
oturma izniresidence permit
oturumsession
oy hakkıright to vote
oybirliğiunanimity
oybirliğiyle kararunanimous decision
oydaşmaconsensus
ölçülülük ilkesiprinciple of proportionality
ölüm cezasıdeath penalty
ölüme bağlı tasarrufdisposition mortis causa
ömür boyu hapislife imprisonment
önergemotion
örf ve adet hukukucustomary law
örgütlü suçla mücadelefight against organised crime
örtülü iaderendition
özel hayata saygı gösterilmesi hakkıright to respect to privacy
özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkıright to respect for private and family life
özel hayatın gizliliğiright to privacy
özel hukukprivate law
özel hukuk kişisiprivate person/entity
özelleştirmeprivatization
özerk olmayan ülkenon-self-governing territory
özerk ülkeself-governing territory
paktpact
para basmaemission
para cezasıfine
paraya çevrilebilir varlıklarliquidable assets
pasaport birliğipassport union
paylaşılan yetkishared competence
paylı mülkiyetcommon ownership
protektoraprotectorate
refakatsiz küçüklerunaccompanied minors
rehin almahostage-taking
rehin vermepawn
rehinehostage
re’senex officio
resimduty
resmi borç senediofficial deed
resmi gazeteofficial gazette
rızaconsent
ruhsatın geri alınmasırevocation of license
rücurecourse
rüşvetbribery
sadakatloyalty
sahte evrakforged documents
sahte paracounterfeit money
sahtecilikforgery
salt çoğunlukabsolute majority
sanıkaccused
savaş hukukulaw of war
savaş suçlarıwar crimes
savaş suçları mahkemesiwar crimes tribunal
savaş tutsağıprisoner of war
savcıprosecutor
seçimelection
seçim çevresiconstituency
seçim sistemielectoral system
seçimlik yetkiright of option
serbest bölgefree zone
serbest dolaşımfree movement
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlimited partnership in which the capital is divided into shares
sessiz kalmaacquiescence
seyahat belgeleritravel documents
seyrüsefer serbestisifreedom of navigation
sığınma hakkıright to asylum
sığınmacıasylum seeker
sıhri hısımlıklineage by marriage
sıkıyönetimmartial law
sınai haklarindustrial property rights
sınırfrontier
sınır aşan yargı yetkisilong arm statute
sınırdışı emriexpulsion order
sicilregistry
sicil memururegistrar
silahlı çatışmaarmed conflict
silahlı çatışmalar hukukulaw of armed conflicts
sivil toplum örgütünon-governmental organization
siyasi haklarpolitical rights
siyasi mültecipolitical refugee
siyasi sığınmapolitical asylum
siyasi suçpolitical offence
somut delilconcrete evidence
somut olmayan kültürel mirasintangible cultural heritage
sona ermetermination
sorgu yargıcıinvestigating judge
sorgulamainterrogation
soruşturmainvestigation
soruşturmanın gizliliğiconfidentiality of the investigation
soykırımgenocide
sömürgecolony
sözleşmeconvention
sözleşmecontract
sözleşme görüşmesinegotiation of contract
sözleşme hükmüterm of the contract
sözleşmeye katılmaaccession to a convention
sözleşmeye taraf olmato become party to a convention
sözleşmeye taraf olmato become party to a contract
sözlü duruşmaoral hearing
suçcrime
suç duyurusudenounciation
suç duyurusunda bulunmakto denounce a crime
suç ortağıaccomplice
suça iştirakcomplicity
suça teşebbüsattempt to commit a crime
suçluların iadesiextradition
suçlunun ıslahırehabilitation (of convict)
suçun maddi unsurlarıobjective elements of the offence
suçun manevi unsurlarısubjective elements of the offence
suçun niteliğinature of the offence
suçüstüin flagrante delicto
şahsi ilişki kurma hakkıright to establish personal relation
şartcondition
şartların esaslı değişimifundamental change of circumstances
şartlı tahliyeconditional release
şartlı teslimconditional surrender
şikayetçicomplainant
şirketlerin uyrukluğunationality of companies
şüphelisuspect
taammüden adam öldürmepremeditated murder
taammütpremediation
tabiyetnationality
tabiyet kaybıloss of nationality
tadilamendment
tahkikatinquiry
Tahkim KuruluArbitration Board
Tahkim MahkemesiArbitral Tribunal
tahkimnamearbitration agreement
tahkimnamecompromise
tahliyerelease
tahliyeeviction
takdir marjımargin of appreciation
takdir yetkisidiscretion
takımadaarchipelago
takipsizlik kararıdecision of non-prosecution
taklitcounterfeit
taksirnegligence
taksirle adam öldürmemanslaughter
taksirle yaralamareckless injury
taleprequest
tam yargı davasıfull remedy action
tam yetkifull powers
tam yetkili temsilciplenipotentiary
tanığın dinlenmesihearing of witness
tanıkwitness
tanımarecognition
tanıma ve tenfizrecognition and enforcement
tapu sicililand registry
tarafsız ülke vatandaşıneutral State citizen
tasfiyeliquidation
tasfiye memuruliquidator
tavsiye kararırecommendation
tazminatcompensation
teamülcustom
tebellüğ belgesicertificate of service
tebligatnotification
tebliğcommuniqué
tebliğ etmekto serve on somebody
tedarikprocurement
tedbir kararıinjunction
tefhimpronouncement of a judgement
tehcirrelocation
tek senetsingle act
tek taraflı irade açıklamasıunilateral declaration of intention
tek taraflı işlemunilateral act
teklif mektubuletter of tender
teklif vermekto bid
teknik takiptechnical surveillance
tekzipretraction
telafireparation
telefonun dinlenmesitapping
telif hakkıcopyright
temel hak ve özgürlüklerfundamental rights and freedoms
temel insan haklarıfundamental human rights
temerrütdefault
teminat akçesisecurity
teminat mektubuletter of guarantee
temsilagency
temsilciagent
temsilcirepresentative
temyiz başvurusurequest of appeal
tenfiz kararıdecision of enforcement
terekeestate
terk edilmiş mallardeserted property
terkincancellation
tescilregistration
tevdi etmekto deposit
tevsikauthentication
ticari konularda karşılıklı adli yardımlaşmamutual assistance in commercial matters
toplantı yeter sayısıquorum of meeting
toplu tanımacollective recognition
toprak esasıprinciple of territory
tutanakminutes
tutsatmortgage
tutukevidetention house
tutuklamaarrest
tutuklama emriarrest order
tutuklama müzekkeresiarrest warrant
tutukludetainee
tutuklu yargılanmapre-trial detention
tutuklulukdetention
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmarelease pending trial
tüzel kişicorporate entity
tüzel kişilegal person
tüzel kişilerin uyrukluğunationality of legal persons
tüzükregulation
tüzükby-law
uçak kaçırmahijacking
uçuşa yasak bölgeno-fly zone
uğrama limanıport of call
ulus devletnation State
ulusal egemenliknational sovereignty
ulusal hukuk, yerel hukukmunicipal law
ulusal topraknational territory
Uluslararası Adalet DivanıInternational Court of Justice
uluslararası boğazinternational strait
uluslararası ceza hukukuinternational criminal law
Uluslararası Ceza MahkemesiInternational Criminal Court
uluslararası deniz hukukulaw of the sea
uluslararası göçinternational migration
uluslararası göç hukukuinternational migration law
uluslararası hukukinternational law
uluslararası iş hukukuinternational labour law
uluslararası kamu hukukupublic international law
uluslararası korumainternational protection
uluslararası örgütinternational organization
uluslararası özel hukukprivate international law
uluslararası sorumlulukinternational responsibility
uluslararası suçinternational crime
uluslararası sularinternational waters
uluslararası ticaret hukukuinternational trade law
uluslararası yargı yetkisiinternational jurisdiction
uluslararası yükümlülükinternational obligation
uluslarüstüsupranational
uluslarüstülüksupranationality
usul hukukuprocedural law
usul ve esaslarrules and procedures
usulüne uygunduly
uygulanabilir hukukapplicable law
uyuşmazlıkdispute
uyuşmazlıkların barışçıl çözümüpeaceful settlement of disputes
uzay hukukuspace law
uzlaşıcompromis
uzlaşmareconciliation
üçüncü şahısthird person
üçüncü ülke vatandaşıthird country citizen
ülkecountry
ülkeden kaçmaflee from country
ülkedışılıkextra-territoriality
ülkesel bütünlükterritorial integrity
ülkesel egemenlikterritorial sovereignty
ülkesel uygulamaterritorial application
ülkesel yargı yetkisiterritorial jurisdiction
ülkesel yetkidomestic jurisdiction
ülkesellikterritoriality
ülkesellik ilkesiprinciple of territoriality
ülkeye dönüş hakkıright to repatriation
ülkeye giriş yasağıprohibition of entry to a country
üniter devletunitary State
üstsoy-altsoy hısımlığılineal kinship
vakıffoundation
vakıf senedideed
valigovernor
varış limanıport of destination
vasiguardian
vasiyetwill
vatandaşcitizen
vatandaşlığa alınmanaturalization
vatandaşlığı kaybettirmeexpatriation
vatandaşlığın kaybedilmesiloss of nationality
vatandaşlığın kazanılmasıacquisition of nationality
vatandaşlıkcitizenship
vatandaşlıktan çıkmarenouncement of nationality
vatansız kişistateless person
vekalet sözleşmesiagency contract
vekaletnamepower of attorney
vekilacting …
velayetcustody
velayet hakkıparental right
veraset vergisisuccession tax
vergi iadesitax refund
vergi indirimitax reduction
vergi kaçakçılığıtax evasion
vergi koymakto levy (a tax)
vergi matrahıtax base
vergi muafiyetitax exemption
vergi tahsildarıtax collector
vergi tahsilitax collection
vergi tarhıtax assessment
vergilendirmetaxation
vesayetguardianship
vesayettrusteeship
vicdan hürriyetifreedom of conscience
vicdani retconscientious objection
vicdani retçiconscientious objector
yabancıalien
yabancı uyrukluforeign national
yakalamaapprehension
yakınsamaconvergence
yaklaştırmaapproximation
yalan beyanperjury
yanılmamistake
yansoy hısımlığıcollateral kinship
yararlanıcıbeneficiary
yardım ve yataklık etmekto aid and abet
yargı bağımsızlığıjudicial independence
yargı bağışıklığıimmunity from jurisdiction
yargı denetimijudicial review
yargı teşkilatıjudiciary
yargı yetkisijurisdiction
yargıcın reddirecusation
yargıç bağışıklığıjudicial immunity
yargıç önüne çıkarılmakto be brought before a judge
yargılamatrial
yargılamanın yenilenmesiretrial
yargının tarafsızlığıjudicial impartiality
yargısal işlemlerproceedings
YargıtayCourt of Cassation
yarı açık cezaevisemi-custodial prison
yarışan taleplercompeting requests
yasa çıkarmakto enact
yasa yayımlamakto promulgate
yasadışı girişillegal entry
yasadışı göçillegal migration
yasadışı göçmenillegal migrant
yasal boşluklegal gap
yasaların yayımlanmasıpromulgation of laws
yazılı bildirimwritten notice
yeminli tanık ifadesitestimony
yerel örf ve adetlocal custom
yerindelikexpediency
yerleşikresident
yerleşik içtihatestablished case-law
yetki aşımıexcess of power
yetki belgesiinstrument of authorization
yetki uyuşmazlığıjurisdictional dispute
yetkili adli makamcompetent judicial authority
yetkili mahkemecompetent court
yetkili makamcompetent authority
yetkili temsilciauthorized representative
yetkisizliklack of jurisdiction
yokluğundain one’s absence
yolsuzlukcorruption
yorum beyanıinterpretative declaration
yönetmelikby-law
yürürlüğe girmeentry into force
yürürlükteki hukuklaw in force
zamanaşımıstatute of limitations
zarar gören devletinjured State
zımniimplied
zımni tanımaimplied recognition
zilyetlikpossession
zilyetlikten yoksun bırakmadispossession
zimmetembezzlement
zinaadultery
zincirleme suçsuccessive offense
zorla çalıştırmaforced labour
zorlamacoercion
zorunlu beyanmandatory declaration
zorunlu göçforced migration
zorunlu tahkim şartıcompulsory submission
zorunlu toplumsal gereksinimpressing social need
zorunlu yargı yetkisicompulsory jurisdiction
zulümpersecution